Edukacja

Festiwal gimnazjalnych projektów 2016 – Fot. M. Mielcarek
Festiwal gimnazjalnych projektów 2016 – Fot. M. Mielcarek

VII edycja Kujawsko–Pomorski Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych pt. „Strategia Rozwoju Mojego Miasta (Wsi) do 2025 r.”

Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów gimnazjów z województwa kujawsko-pomorskiego. Jedno gimnazjum ma prawo do zgłoszenia maksymalnie dwóch projektów edukacyjnych. Zespół realizujący dany projekt może liczyć maksymalnie 5 osób. Projekt edukacyjny ma być realizowany przez zespół uczniów pod opieką jednego lub dwóch nauczycieli szkoły, którą reprezentuje. Nadesłane projekty muszą być pracami własnymi, niezgłaszanymi do innych konkursów, festiwali, programów, projektów, przeglądów itp.

 

Cele festiwalu:

 1. promocja dobrych praktyk w zakresie kształtowania tożsamości regionalnej;
 2. promocja małych ojczyzn i regionu;
 3. zaproszenie uczniów do wspólnego budowania strategii rozwoju swojego miasta (wsi);
 4. kształtowanie umiejętności kluczowych uczniów;
 5. promocja województwa kujawsko-pomorskiego.

Nagrody:

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyzna poszczególnym zespołom projektowym następujące nagrody:

 1. za zajęcie I miejsca – nagrodę rzeczową o wartości do 2 500,00 PLN;
 2. za zajęcie II miejsca – nagrodę rzeczową o wartości do 2 000,00 PLN;
 3. za zajęcie III miejsca – nagrodę rzeczową o wartości do 1 500,00 PLN.

Organizator festiwalu przewidział nagrody rzeczowe dla opiekunów laureatów 3 pierwszych miejsc o wartości do 750,00 PLN. Organizator może przyznać także dodatkowe wyróżnienia.

 

Organizacja i przebieg konkursu:

 

Komisja konkursu dokona analizy nadesłanych prac oraz wyboru laureatów.

Szkoła przesyła dokumentację konkursową w terminie do 12 maja 2017 r. (data wpływu) na adres:

Urząd Marszałkowski, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego z dopiskiem: Festiwal Gimnazjalnych Projektów Edukacyjnych

W pracy należy zawrzeć pełną bibliografię (spis wszystkich źródeł, z których korzystał zespół projektowy).

Do każdego projektu należy dołączyć kartę zgłoszeniową zawierającą:

 1. informację o opiekunach zespołów i zespołach uczniowskich zgodnie z załącznikiem nr 1 do Regulaminu;
 2. dane autorów, a także pisemną zgodę rodziców lub opiekunów autorów projektów na udział w konkursie oraz ich zgodę na przetwarzanie przez organizatora konkursu danych osobowych w celach wynikających z organizacji konkursu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2015, poz. 2135 z późn.zm.) zgodnie z załącznikiem nr 2 do Regulaminu.

 

Organizatorem Konkursu jest Urząd Marszałkowski, Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego, Wydział Innowacyjnych Projektów Edukacyjnych

 

Do pobrania:

 

Festiwal gimnazjalnych projektów 2016 - Fot. M.MielcarekGala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Gala nagród 2016Podczas gali nagród 2016Uczestnicy gali nagród 2016Uczestnicy gali nagród 2016