Edukacja

Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille'a w Bydgoszczy

Przetarg na wykonanie modernizacji w Braille’u

Trwa postępowanie przetargowe na wykonanie kompleksowej modernizacji starego budynku warsztatów szkolnych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy, przy ul. Krasińskiego 10, w ramach realizacji zadania: Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy.

 

Oferty na roboty budowlane można składać do 7 czerwca br. Szczegóły na stronie BIP Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w zakładce zamówienia publiczne.

 

Placówka otrzymała wsparcie w ramach unijnego projektu konkursowego pt. Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 w Bydgoszczy przygotowanego przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. W ramach inwestycji powstaną 2 nowe i 12 zmodernizowanych pracowni praktycznej nauki zawodu.

 

W Ośrodku w Bydgoszczy,  kształci się młodzież niewidoma, słabo widząca, głuchoniewidoma oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W kompleksie uczy się obecnie 423 podopiecznych, z czego 88 uczniów uczęszcza do szkół kształcenia zawodowego. Pod tym względem Ośrodek jest jednym z największych w Województwie Kujawsko-Pomorskim.

 

Dzięki realizacji projektu możliwe będzie utworzenie dwóch nowych w pełni wyposażonych pracowni dla zawodów kelnera w Technikum oraz florysty w Specjalnej Szkole Policealnej. Ponadto zmodernizowane zostaną pracownie dla zawodów: mechanik, monter maszyn i urządzeń, elektromechanik, ślusarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, technik masażysta, technik tyfloinformatyk oraz technik administracji.

 

W ramach projektu zakupione zostanie wyposażenie dla pracowni i warsztatów zgodnie ze szczegółowym katalogiem wyposażenia opracowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej  przy uwzględnieniu nowych technik i technologii stosowanych w danej branży. Uczniowie Ośrodka będą mogli korzystać ze specjalistycznych multimediów, sprzętu, oprogramowania, urządzeń, narzędzi i przyrządów w danym zawodzie, co wpłynie znacząco na jakość oferowanych usług edukacyjnych. Ogłoszenie przetargu na roboty budowlane planuje się w pierwszym kwartale 2017 r. natomiast przetarg na zakup wyposażenia do pracowni będzie ogłoszony w 2018 roku.

 

Dzięki realizacji inwestycji zapewniony zostanie najwyższy poziom kształcenia zawodowego osób słabowidzących i niewidomych. Wykorzystanie nowoczesnych i atrakcyjnych dla młodzieży narzędzi dydaktycznych i tyflodydaktycznych spowoduje wzbogacenie oferty edukacyjnej, co znacząco wpłynie na jakość kształcenia oraz zwiększy szanse osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy.

 

Wartość projektu wynosi 3 808 905,87 zł z czego 3 029 797,45 zł stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

W konkursie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 dofinansowanie otrzymał także Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Grudziądzu oraz  Specjalna Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 5 w Bydgoszczy.

 

Projekt Mistrz zawodu w nowoczesnym warsztacie – modernizacja warsztatów kształcenia zawodowego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 1 im. L. Braille’a w Bydgoszczy jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Liderem projektu jest Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych; Wydziału Edukacji i Nadzoru, Departamentu Edukacji i Kształcenia Ustawicznego. 

 

www.braille.bydgoszcz.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Nr 1 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej im. Louisa Braille’a w Bydgoszczy jest jednostką organizacyjną, dla której organem prowadzącym jest  Samorząd Województwa  Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).