Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

WYZWANIA CODZIENNEJ PRACY DYREKTORA SZKOŁY

Obecny czas nie jest łatwy dla uczniów i nauczycieli. Z wyzwaniami organizacyjnymi, prawnymi i etyczno-moralnymi spotykają się dyrektorzy, wicedyrektorzy i kadra zarządzająca placówkami oświatowymi.

 

 Mimo trudnego okresu dyrektorzy i kadra zarządzająca szkołami i placówkami podejmuje różne działania w celu poprawy jakości zarządzania. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaproponowało wiele form pomocy i wsparcia.

Służą temu na pewno spotkania podczas sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek. W minionym okresie odbyły się kolejne.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy na zaproszenie dyrektor Ewy Pronobis-Sosnowskiej mieliśmy okazję podjąć tematykę jednego z kierunków polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2021/2022: Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu edukacji klasycznej, wprowadzenia w dziedzictwo cywilizacyjne Europy, edukacji patriotycznej, nauczania historii oraz poznawania polskiej kultury, w tym osiągnięć duchowych i materialnych. Szersze i przemyślane wykorzystanie w tym względzie m.in. wycieczek edukacyjnych.

Została zaprezentowana oferta Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy:

– zbiory Muzeum Oświaty

– księgozbiór dla nauczycieli języków obcych

– Akademia Gier Logicznych

– Klub Enigma – Pokój zagadek.

Ciekawe wystąpienia nauczycieli referujących na pewno zainspirowały dyrektorów do poszukiwania nowych form realizacji zadań wychowawczych.

Kolejne spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów odbyło się w gościnnych murach Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mogilnie przy wielkim zaangażowaniu Macieja Herwart, dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Mogilnie.

Podczas spotkania skupiono się wokół spraw bieżących w pracy szkół i placówek. Między innymi przedyskutowano sposoby organizacji pracy szkoły przy przechodzeniu oddziałów na zajęcia zdalne lub w tryb hybrydowy. Ważnym tematem było omówienie prawidłowości prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania oraz katalog wymaganych dokumentów i druków szkolnych. Natomiast duże emocje wśród uczestników wywołała kwestia komunikatu Ministra Edukacji i Nauki w sprawie zestawienia przykładów dotyczących tworzenia w szkołach dokumentacji niewymaganej przepisami prawa. W wyniku dyskusji dyrektorzy stwierdzili, że szkoły nie muszą rezygnować ze wszystkich wskazanych dokumentów. Dokumenty, których sporządzanie lub wypełnianie nie wynika z przepisów prawa, mogą być egzekwowane przez dyrektora, jeśli ich prowadzenie wynika z przepisów wewnątrzszkolnych. Niezbędne są zapisy w Statucie placówki, Planie nadzoru pedagogicznego dyrektora czy Regulaminie rady pedagogicznej.

 

Spotkanie było także okazją do złożenia sobie życzeń wytrwałości, optymizmu i zdrowia  z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.

 

Opracował: Grzegorz Nazaruk

 

Akademia Gier Logicznych PBW, fot. G.NazarukKlub Enigma – Pokój zagadek PBW, fot. G.NazarukSpotkanie sieci w Mogilnie, fot. M.HerwartSpotkanie sieci w Mogilnie-uczestnicy, fot. M.Herwart