Edukacja

Projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji.

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 21 czerwca 2017 r. Uchwałą Nr 24/1093/17 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Prymusi Zawodu Kujaw i Pomorza” do konsultacji.

 

Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt „Prymusi Zawodu Kujaw i  Pomorza” będzie realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.2 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów zawodowych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom uczącym się w szkołach zawodowych na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego począwszy od roku szkolnego 2017/2018. Celem projektu jest zwiększenie szans na przyszłe zatrudnienie uzdolnionych uczniów. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Oczekujemy na Państwa uwagi od 22 czerwca do 6 lipca 2017 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

Do pobrania:

 

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu (TK).