Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Praca z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia

Doradcy metodyczni do spraw języków obcych z KPCEN w Bydgoszczy zorganizowali warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych województwa kujawsko-pomorskiego pod nazwą ,,Praca  z uczniem zdolnym i wymagającym wsparcia. Adaptacja programu nauczania do potrzeb grupy’’.

 

Ze względu na duże zainteresowanie problemem warsztaty odbyły się w dwóch terminach 25 października i 21 listopada 2022 roku. Podczas warsztatów nauczyciele mieli możliwość zapoznania się z następującymi treściami:

  • charakterystyka ucznia SPE
  • adaptacja programów nauczania do potrzeb ucznia SPE
  • praca z uczniem SPE na zajęciach języków obcych
  • rozwijanie kreatywności ucznia SPE
  • sposoby motywowania i wspierania autonomii ucznia SPE.

 

Dodatkowo na spotkaniach sieci współpracy i samokształcenia w listopadzie nauczyciele mieli okazję do wymiany doświadczeń dotyczących pracy z uczniami wymagającymi wsparcia oraz do dyskusji z ekspertem, panią Danutą Wilczarską-Szafarczyk – terapeutką dzieci dyslektycznych,  dzieci z zespołem Aspergera i z autyzmem oraz twórczynią gier edukacyjno-terapeutycznych ,,Mi Ja My się’’. Ekspertka zgłębiła rolę emocji i relacji w procesie uczenia się.

 

Oprac. Joanna Żmudzka-Kruszyńska z zespołem doradców metodycznych do spraw języków obcych