Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Podsumowanie działalności KPCEN w Bydgoszczy w roku szkolnym 2020/2021

W roku szkolnym 2020/2021 Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji  Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało 384 formy, w których uczestniczyło 28 345  nauczycieli i dyrektorów przedszkoli oraz szkół.

 

Ze względu na pandemię większość działań placówka realizowała zdalnie.
Wśród wielu przedsięwzięć warto wyróżnić:

 • zorganizowanie i przeprowadzenie konferencji wojewódzkich
  – Językowe dylematy z wykładem prof. Jerzego Bralczyka
  – Powrót dzieci do szkół po okresie zdalnego nauczania
  – Nowoczesne doradztwo metodyczne w województwie kujawsko-pomorskim – doświadczenia i refleksje
 • zorganizowanie Forum kreatywnego nauczyciela wychowania fizycznego
 • przeprowadzenie cyklu warsztatów dla 8 powiatów województwa kujawsko–pomorskiego w ramach Światowego Tygodnia Mózgu pt. Śmiej się – mózg to lubi
 • nagranie 30 filmów wspierających pracę nauczycieli i opublikowanie ich na kanale YouTube placówki
 • zorganizowanie próbnego egzaminu ósmoklasisty z matematyki
 • zorganizowanie wojewódzkich konkursów dla nauczycieli
  – Wirtualny Escape Room edukacyjny
  – Nauczyciel z pasją
 • zorganizowanie i przeprowadzenie kursu kwalifikacyjnego w zakresie zarządzania oświatą.

Ponadto placówka wspierała nauczycieli w przygotowaniu uczniów do egzaminów zewnętrznych, organizując konferencje, warsztaty i szkolenia, pracując w sieciach współpracy i samokształcenia, a także publikując materiały i udzielając wywiadów, np. Zmiany w egzaminie ósmoklasisty z matematyki 2021, Zmiany w egzaminie maturalnym z matematyki 2021, Matura 2021 z biologii, Zmiany w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z języka niemieckiego 2021, Zmiany
w wymaganiach egzaminacyjnych na egzaminie maturalnym z geografii.

Wiele działań poświęcono zapewnieniu wysokiej jakości kształcenia oraz wsparcia psychologiczno–pedagogicznego z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb rozwojowych i  edukacyjnych młodzieży.

Zapewniono wsparcie nauczycieli w zakresie doskonalenia kompetencji wychowawczych i kształtowania postaw proekologicznych, wychowania do wartości, kształtowania postaw i respektowania norm  społecznych, nppodczas realizacji projektu Smok czy Smog?, Jednym głosem o wartościach, Jaki znak twój? Świętowanie rocznic państwowych w dobie pandemii, Porozmawiajmy o relacjach w bibliotece szkolnej,  Moja przyszłość – moje decyzje. Kształtowanie aktywnych postaw ucznia, Innowacje pedagogiczne z uwzględnieniem kompetencji osobistych, społecznych i w zakresie umiejętności uczenia się.

Na uwagę zasługuje przeprowadzenie szkoleń przygotowujących nauczycieli do wykorzystania w procesach edukacyjnych narzędzi, zasobów cyfrowych i metod kształcenia na odległość oraz bezpiecznego i efektywnego korzystania z technologii cyfrowych: Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo podczas nauki zdalnej, Praca w chmurze a praktyka szkolna, Montaż i edycja krótkich filmów na potrzeby edukacji, Grafika komputerowa w dydaktyce, Programowanie w języku interpretacyjnym Python, Tworzenie lekcji w aplikacji Nearpod.

Ponadto kontynuowano realizację międzynarodowego programu wspierania zdrowia psychicznego dzieci – PRZYJACIELE ZIPPIEGO oraz innych programów edukacyjnych,  wychowawczych i profilaktycznych:  SMOK CZY SMOG, ŻABI SKOK, projekt edukacyjny LEŚNA SKRZYNIA SKARBÓW, DZIECI MYŚLĄ, DZIAŁAJA I MÓWIĄ, czyli BYDGOSKI BĄBEL MATEMATYCZNY RUSZA W ŚWIAT, EKONOMIA NA CO DZIEŃ, MOJE FINANSE, MŁODZIEŻOWE MINIPRZEDSIĘBIORSTWO.

Wyróżnić należy także różnorodne działania służące wsparciu kadry kierowniczej oświaty. Zrealizowano kolejną edycję kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, zorganizowano  sieć współpracy i samokształcenia dyrektorów szkół i placówek, przeprowadzono webinaria i szkolenia: Rola i zadania dyrektora w awansie zawodowym nauczycieli, Jak zarządzać własnym bezpieczeństwem? Bezpieczeństwo w placówce oświatowej, Odpowiedzialność nauczyciela za bezpieczeństwo podczas nauki zdalnej, Odpowiedzialność dyrektora, nauczyciela za organizację wycieczki szkolnej, Arkusz organizacyjny na rok szkolny 2021/2022, Zakończenie roku szkolnego i  podsumowanie nadzoru pedagogicznego.

Placówka zapewniła również wsparcie metodyczne nauczycielom w zakresie stosowania nowoczesnych form i aktywizujących metod pracy z uczniem, z uwzględnieniem indywidualizacji nauczania i kompetencji kluczowych poprzez organizację szkoleń: Rozumowanie i argumentacja na egzaminie ósmoklasisty z matematyki, O Rety! Już w przedszkolu flażolety? – warsztaty online z edukacji muzycznej, Mózg i muzyka – świat dźwięków przedszkolaka, Metodyka E. Gruszczyk–Kolczyńskiej z wykorzystaniem klocków Dienesa, Metody i formy pracy wspierające rozwój kompetencji kluczowych uczniów, Warsztat pracy początkującego nauczyciela, Jak zaplanować dobrą lekcję.

Na podkreślenie zasługuje zaangażowanie nauczycieli konsultantów
i doradców metodycznych w  realizację działań w zakresie wsparcia wychowawczego i psychoprofilaktycznego środowiska  szkolnego w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią. W tym celu  zrealizowano szkolenia i warsztaty: Relacje w radzie pedagogicznej podczas pandemii, Jak wspomagać zdrowie psychiczne uczniów w czasie pandemii?, Powrót uczniów do szkół po zdalnym nauczaniu, Współpraca szkoły z rodzicami w okresie pandemii, Jak pracować z uczniem o SPE w kontekście nauczania zdalnego, konferencje online: Powrót uczniów do szkół po zdalnym nauczaniu, Identyfikacja ucznia w sytuacji kryzysowej, Diagnoza profilaktyczno-wychowawcza, Trudny uczeń – trudna klasa, Zaspokajanie potrzeb uczniów w zakresie budowania właściwych relacji społecznych w zespole.

Placówka prowadziła szereg działań zapewniających rozwój osobisty i zawodowy nauczyciela, m.in. poprzez realizację form doskonalenia:  Awans zawodowy – nauczyciel mianowany,  Awans zawodowy – nauczyciel dyplomowany, Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, seminaria: Postępowanie kwalifikacyjne na stopień nauczyciela dyplomowanego, Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego, Egzamin na stopień nauczyciela mianowanego.

Placówka współpracowała z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku: z Wydziałem Zintegrowanego Rozwoju i Środowiska Urzędu Miasta Bydgoszczy w sprawie programu Smok czy Smog?, ze Starostwem Powiatowym w Nakle nad Notecią w zakresie publikacji Little Red Wolfy Hood, Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Gdańsku w zakresie organizacji i prowadzenia szkoleń dla egzaminatorów maturalnych z języka polskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy – współpraca z wizytatorami w ramach szkoleń prowadzonych dla dyrektorów szkół, Instytutem Badań Edukacyjnych w zakresie realizacji innowacji pedagogicznych w ramach doradztwa zawodowego z uwzględnieniem Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Wojewódzkim Urzędem Pracy w zakresie wspierania szkolnych doradców zawodowych, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w obszarze edukacji ekonomicznej, Nadleśnictwem Żołędowo podczas realizacji projektu edukacyjnego Leśna Skrzynia Skarbów, Kujawsko-Pomorskim Centrum Kultury w Bydgoszczy przy organizacji XVII Wojewódzkiego Konkursu Historycznego Zabytki naszego regionu, tegoroczna edycja:  Ze szkolnej ławy. Historia, Pamiątki, Wspomnienia oraz z Gminą Mogilno w zakresie realizacji projektu Rozwijamy i wspieramy edukację.

Placówka włączała się również w organizację i przeprowadzenie wielu konkursów rozwijających uczniów zdolnych: Kangur Matematyczny, konkurs czytelniczy w języku angielskim Reading Builds Knowledge, Konkurs wiersza i piosenki ekologicznej w ramach realizacji projektu „Smok czy Smog?”, Pierwszy Powiatowy Konkurs Poezji Konkretnej, Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny z serii Wielcy Polacy – Prymas Stefan Wyszyński na tle historii Polski w XX i XXI wieku, Ponadregionalny Konkurs Fantastyka nie jest mi obca, Konkurs Nauczyciel z Pasją, Konkurs na grę edukacyjną GRAby, dęby, jodły, sosny. Drzewa w województwie kujawsko-pomorskim, Konkurs Eduroom. Wirtualny Escape Room Edukacyjny.

W  KPCEN prowadzono  sieci współpracy i samokształcenia  dla nauczycieli języka angielskiego szkoły podstawowej, przedszkoli Na Starcie, sieć współpracy i samokształcenia   dyrektorów i kadry zarządzającej przedszkolem, sieć dla nauczycieli wychowania fizycznego, pedagogów i psychologów, nauczycieli bibliotekarzy. Spotkania odbywały się w formie stacjonarnej i online, np. sieci współpracy  i samokształcenia dla pedagogów i psychologów szkolnych z powiatu świeckiego – Wspomaganie nauczycieli i uczniów w lockdownie.

Uczestniczono również w sieciach  współpracy i samokształcenia w  charakterze eksperta, np. w sieciach współpracy i samokształcenia nauczycieli języka angielskiego i niemieckiego.

Nauczyciele konsultanci i doradcy metodyczni, w trosce o wysoką jakość prowadzonego wsparcia, systematycznie doskonalili swoje kompetencje, uczestnicząc w kilkudziesięciu formach doskonalenia zwwodowego.

Aktywnie dzielili się swoją wiedzą i  doświadczeniami na łamach Kujawsko-Pomorskiego Przeglądu Oświatowego  UczMy. Opublikowano 26 artykułów metodycznych.
Ponadto napisali i opublikowali poradnik dla nauczycieli Niezbędnik raczkującego wychowawcy. Na podkreślenie zasługuje również zaprojektowanie i upowszechnienie gry miejskiej W poszukiwaniu skarbu. Bydgoska opowieść wędrowca, a także przygotowanie filmów wspierających pracę zdalną nauczycieli, które umieszczono na Kanale YouTube placówki. Prowadzono także szerokie działania promocyjne upowszechniające ofertę placówki w mediach

Oferta placówki objęła wszystkie typy szkół każdego poziomu edukacyjnego i obejmowała zarówno zajęcia stacjonarne, jak i nauczanie zdalne, w tym: warsztaty, konferencje, webinaria, seminaria, kursy, sieci współpracy i samokształcenia, szkolenia zespołów nauczycielskich, konsultacje.

Z oferty doskonalenia zawodowego KPCEN w Bydgoszczy skorzystali dyrektorzy przedszkoli i szkół oraz nauczyciele stażyści, kontraktowi, mianowani i dyplomowani wszystkich etapów edukacyjnych, typów szkół oraz przedmiotów.
Watro podkreślić, że wszystkie formy doskonalenia zawodowego skierowane do dyrektorów szkół i nauczycieli zostały bardzo wysoko ocenione w przeprowadzonej przez placówkę ewaluacji.

 

 

Oprac. V. Panfil-Smolińska