Edukacja

Logotyp Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku

O sieci współpracy szkolnych doradców zawodowych

Miniony rok szkolny 2019/2020 był kolejnym rokiem pracy szkolnych doradców zawodowych w ramach  sieci wsparcia i samokształcenia utworzonej w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Udział w sieciach zadeklarowało z początkiem roku szkolnego 36 nauczycieli, a ich aktywność przewidziana była na 30 godzin.

 

Sieci współpracy i samokształcenia to forma bardzo lubiana przez nauczycieli. Celem funkcjonowania sieci jest wspólne rozwiązywanie  problemów, dzielenie się pomysłami, spostrzeżeniami i propozycjami  – zarówno za  pośrednictwem internetowej platformy traktowanej jako forum wymiany doświadczeń, jak i  spotkań stacjonarnych.  Poprzez spontaniczną wymianę doświadczeń jej uczestnicy poznają  sprawdzone rozwiązania
w zakresie określonych obszarów działań szkoły oraz rozwijają swoje kompetencje. Ciekawe metody czy rozwiązania problemów funkcjonujące w jednej szkole, mają duże szanse powodzenia w innych placówkach. Czas i energia, zaoszczędzone na wypracowywaniu tych samych rozwiązań przez każdą szkołę z osobna, mogą być spożytkowane w inny istotny sposób. Członkowie sieci korzystają z własnych doświadczeń, ale  mogą  również sięgać po pomoc zewnętrznych ekspertów. Zapraszani na spotkania specjaliści są często niedostępni dla mniejszych placówek, choćby ze względu na niewielką liczbę nauczycieli, którzy mogliby bezpośrednio skorzystać z ich pomocy. Sieci są także płaszczyzną efektywnie integrującą lokalne  środowisko edukacyjne, co tym bardziej sprzyja wymianie doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk.

 

Na koniec – praca w sieci często bywa inspiracją do tworzenia nowych rozwiązań, wypracowania niestosowanych do tej pory narzędzi i metod pracy.

 

Stworzone przez KPCEN we Włocławku sieci współpracy i samodoskonalenia skupiają szkolnych doradców zawodowych, psychologów, pedagogów, a także nauczycieli i dyrektorów reprezentujących szkoły różnego typu, a zajmujące się tematyką orientacji zawodowej uczniów. Nauczyciele pracują pod kierunkiem  koordynatora sieci,  Agaty Antkowskiej – nauczyciela konsultanta, trenera doradztwa zawodowego.

 

Z początkiem roku szkolnego sieć wyznacza własne cele i program działania w oparciu o diagnozę potrzeb rozwojowych jej uczestników. Najczęściej poruszane tematy to zmiany w prawie oświatowym w zakresie doradztwa zawodowego, tworzenie WSDZ i współpraca nauczycieli podczas jego realizacji, narzędzia diagnostyczne, metody pracy doradczej z grupą, rodzicami, nowe nurty w doradztwie zawodowym. W minionym roku szkolnym, ze względu na jego specyfikę, szczególnym zainteresowaniem cieszyły się prezentowane przez uczestników narzędzia pracy zdalnej – ćwiczenia, gry, scenariusze zajęć, narzędzia TIK wykorzystywane do pracy online.

 

Praca w sieci odbywała się na platformie edukacyjnej Moodle oraz za pośrednictwem różnego typu komunikatorów. W ciągu pierwszego półrocza uczestnicy spotykali się także w realu.

 

W przyszłym roku szkolnym zaplanowane są dwie dodatkowe sieci szkolnych doradców zawodowych: powiatu aleksandrowskiego oraz powiatów lipnowskiego i rypińskiego. Obie będą realizowane przy współpracy poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lipnie i Rypinie.

 

Opr. Agata Antkowska, KPCEN we Włocławku