Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

KONFERENCJA DLA NAUCZYCIELI MATEMATYKI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW POWIATÓW ŚWIECKIEGO, TUCHOLSKIEGO I SĘPOLEŃSKIEGO

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 3 października 2017 r. zorganizowało  konferencję metodyczną dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych i gimnazjów powiatów świeckiego, tucholskiego i sępoleńskiego  Wdrażanie nowej podstawy programowej z matematyki, która odbyła się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Świeciu. Konferencję zorganizowała i prowadziła nauczyciel konsultant Ewa Ludwikowska, która przedstawiła nauczycielom zmiany organizacyjno-programowe w szkołach od września 2017 r., wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej wynikające z analizy podstawy programowej oraz informacje o egzaminie ósmoklasisty. Omówiła kierunki realizacji polityki oświatowej państwa i priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2017/2018. Szczególną uwagę zwróciła na stosowanie projektu edukacyjnego w pracy nauczyciela matematyki jako metody aktywizującej uczniów i doskonalącej pracę zespołową uczniów.

 

Nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy Ewa Ludwikowska dokonała wnikliwej analizy podstawy programowej z matematyki dla szkoły podstawowej i przedstawiła nauczycielom wskazówki metodyczne do realizacji podstawy programowej. Sformułowała wnioski i rekomendacje do pracy dydaktycznej nauczyciela wynikające z analizy podstawy programowej z matematyki, kierunków polityki oświatowej państwa oraz priorytetów Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wskazała również propozycje rozwiązań dydaktycznych. Zaprezentowała ponadto pomoce dydaktyczne adekwatne do realizacji zagadnień  programowych, aktywizujące uczniów, którzy uczą się wówczas przez doświadczanie, eksperymentowanie i odkrywanie. Przekazała także informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty z matematyki oraz omówiła zawartość „Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki od roku szkolnego 2018/2019 Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.

 

Ewa Ludwikowska przedstawiła nauczycielom propozycje form doskonalenia zawodowego organizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, wspomagających nauczycieli we wdrażaniu podstawy programowej
i podnoszących jakość kształcenia matematycznego.

 

Opracowała:

Ewa Ludwikowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.          

www.cen.bydgoszcz.pl

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu