Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim”

Forum Rozwoju Regionalnego Polska Wschodnia rozpoczęło na terenie województwa kujawsko- pomorskiego   realizację projektu pn. ,,Kompleksowy program rozwijania kompetencji kluczowych uczniów skierowany do kadr zarządzających placówek oświatowych w województwie kujawsko-pomorskim” , finansowanego  przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. w ramach konkursu nr POWR.02.10.00-IP.02-00-006/17 ,,Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole”.

 

Celem projektu jest podniesienie kompetencji dyrektorów, wicedyrektorów, kierowników zespołów przedmiotowych oraz kierowników świetlic szkolnych z szkół/przedszkoli z terenu województwa w zakresie wykorzystania systemu wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia poprzez wdrożenie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną, wypracowanych w ramach projektu pozakonkursowego ORE w okresie do końca października 2019 r.

 

Grupa docelowa : dyrektorzy, wicedyrektorzy, kierownicy zespołów przedmiotowych oraz kierownicy świetlic szkół/przedszkoli z terenu województwa kujawsko – pomorskiego (min 50% osób pracujących na terenie gmin wiejskich i wiejsko-miejskich przy czym z jednej szkoły udział może wziąć jedna osoba ). 

 

W ramach projektu planowane są  :

  1. Szkolenia dla kadry kierowniczej ( 72 godz. szkolenia w trzech modułach – 3 dniowych ), trzy 3-dniowe zjazdy stacjonarne – od kwietnia 2018r do września 2018r. Zajęcia prowadzone będą przez wysoko wykwalifikowaną kadrę trenerską, w tym praktyków – aktywnych i byłych dyrektorów szkół, znających specyfikę i perspektywę pracy w placówkach oświatowych, szczegółowy program szkoleń – dostosowany do potrzeb i oczekiwań uczestników. Szkolenia – w miastach powiatowych/wojewódzkich, zapewniamy bezpłatny nocleg i całodzienne wyżywienie (gwarantowany dla uczestników mieszkających w innych miejscowościach niż te, w których zlokalizowane są szkolenia).
  2. Zorganizowanie przez uczestników szkoleń procesu wspomagania w placówce, w której są zatrudnieni – w okresie 1 października 2018r do 30 czerwca 2019r. Proces będzie wspierany przez  doradców oraz w ramach zorganizowanych sieci współpracy. Każdy uczestnik otrzyma 24 godz./os. indywidualnego doradztwa wspomagającego w miejscu pracy.  Zadaniem doradcy będzie pomoc uczestnikom przy przygotowaniu rozwiązań ewentualnych problemów, organizacyjnych lub dydaktyczno-wychowawczych, wskazuje literaturę przedmiotu, przykłady dobrych praktyk.

Z projektu wykluczeni są dyrektorzy/ szkół/przedszkoli/placówek przewidzianych do likwidacji oraz szkół/przedszkoli, które zostały objęte wsparciem w zakresie wspomagania w ramach projektów pozakonkursowych ORE oraz projektów konkursowych realizowanych w Działaniu 2.10 PO WER dot: szkolenia i doradztwa dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły i organów prowadzących ( strona MEN https://efs.men.gov.pl/wiadomosci/aktualizacja-zestawienia-szkol-i-placowek-objetych-wsparciem )

 

 

Termin rozpoczęcia rekrutacji – 28 lutego 2018r.

 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie oraz dokumenty rekrutacyjne do pobranie na stronie : www.frr.org.pl/forum-kadry-kierowniczych/

 

Projekt realizowany jest w porozumieniu z Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

www.cen.bydgoszcz.pl

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).