Edukacja

Drzwi otwarte

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jedną z trzech toruńskich szkół specjalnych. Mogą się w niej uczyć dzieci i młodzież z Torunia, jak również z terenu całego województwa. Ośrodek zapewnia kształcenie i wychowanie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymioraz z innymi dysfunkcjami rozwojowymi, w tym dzieci z autyzmem i zaburzeniami pokrewnymi, mózgowym porażeniem dziecięcym, zespołami genetycznymi, brakiem lub opóźnieniem rozwoju mowy, ADHD, epilepsją, niedosłuchem, a także dzieci niedowidzące i niepełnosprawne ruchowo.

 

Wszyscy uczniowie przyjmowani są do Ośrodka na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi, autyzm.

 

W skład Ośrodka wchodzą:

  • Szkoła Podstawowa wraz z oddziałami dla dzieci z autyzmem oraz z zespołami edukacyjno-terapeutycznymi (ZET);
  • Gimnazjum wraz z zespołami edukacyjno-terapeutycznymi (ZET);
  • Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
    kucharz, fryzjer, cukiernik, krawiec, stolarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
  • Szkoła Przysposabiająca do Pracy;
  • Internat.

 

Na pierwszym miejscu stawia się w Ośrodku cele terapeutyczne, starając się zapewniać równość szans życiowych dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej. Wychowankowie Ośrodka mają zapewnioną specjalistyczną pomoc psychologa, pedagoga, logopedy/neurologopedy i innych terapeutów: socjoterapeuty, surdopedagoga, tyflopedagoga, terapeuty behawioralnego.

 

Szczególną uwagę zwraca się na indywidualne podejście do każdego ucznia. Każdy uczeń ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny dostosowany do jego możliwości percepcyjnych i nakierowany na maksymalne uaktywnienie jego potencjalnych możliwości rozwojowych. W klasach jest niewielu uczniów, co jest szczególną zaletą, ponieważ nikt nie jest anonimowy.

 

Uczniowie biorą udział w wielu formach zajęć: dydaktyczno-wyrównawczych ze wszystkich przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, usprawniania technik szkolnych, integracji sensorycznej, dogoterapii, muzykoterapii, kinezyterapii. Uczniowie mogą brać udział w zajęciach pozalekcyjnych, kółkach zainteresowań, w różnorodnych konkursach, festiwalach, włączają się aktywnie w życie kulturalno-oświatowe miasta i regionu. W trakcie roku szkolnego uczniowie wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne, biwaki i wycieczki.

 

Uczniowie spoza Torunia mają możliwość zamieszkania za darmo w nowoczesnym, dobrze wyposażonym Internacie. Mieszkańcom internatu zapewnia się niską odpłatność za całodobowe wyżywienie. W trudnych sytuacjach losowych czy materialnych wychowanek może otrzymać dofinansowanie z MOPR właściwego dla miejsca zamieszkania. Na terenie obiektu znajdują się również sale do ćwiczeń korekcyjnych, terapeutyczne oraz siłownia, które tworzą kompleks rekreacyjno-rehabilitacyjny.

 

Nie ma dzieci – są ludzieJ. Korczak

 

Ta myśl Janusza Korczaka towarzyszy nauczycielom i terapeutom na co dzień pracującym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Toruniu. Nasza  mała szkolna społeczność ośrodka to dzieci, młodzież i dorośli. Tu kształtują się nasze charaktery, myśli i doświadczenia. Wierzymy, że wspólnie kultywując idee Janusza Korczaka, wsłuchując się uważnie w Jego słowa nasi wychowankowie wejdą w dorosłe życie wyposażeni w bagaż dobrych doświadczeń, wiarę w siebie, niezbędną wiedzę i umiejętności.

 

Szczegółowe informacje pod nr  tel. 56 / 654 – 47 – 78;

87 – 100 Toruń, ul. Żwirki i Wigury 15 i 21;

e– mail: sosw_osrodek@wp.pl    www.sosw.torun.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Kultury i Edukacji

(TK)