Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021

W trosce o poprawę wyników egzaminu maturalnego Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zorganizowało konferencję online: Analiza i interpretacja wyników egzaminu maturalnego z matematyki 2021, w której uczestniczyło prawie 100 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Tegoroczny egzamin maturalny na poziomie podstawowym okazał się średnio trudny dla większości maturzystów. Zdający w naszym województwie uzyskali średnio 53% punktów możliwych do zdobycia, tj. o trzy punkty procentowe mniej niż średni wynik w kraju. Niestety, pomimo okrojonych wymagań maturalnych, aż 24% przystępujących do egzaminu w maju nie uzyskało progu zaliczenia. Na poziomie rozszerzonym  kujawsko-pomorscy maturzyści uzyskali średnio 28% punktów, co jest niższe o 3 punkty procentowe od średniego wyniku w kraju.

 

Do tych wyników podczas konferencji nawiązała Ewa Ludwikowska, starszy ekspert Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Dokonała szczegółowej analizy treści zawartych w zadaniach egzaminacyjnych, omówiła typowe błędy uczniów, udzieliła cennych wskazówek do pracy z młodzieżą. Podobnie jak w latach ubiegłych maturzyści lepiej poradzili sobie z rozwiązaniem zadań, w których należy wykorzystać znany algorytm, niż z zadaniami wymagającymi zaplanowania strategii rozwiązania, modelowania matematycznego czy uzasadnieniem postawionej tezy. Aby uzyskać lepsze wyniki na maturze w roku 2022, nauczyciele powinni zwracać szczególną uwagę na staranne i sprawne wykonywanie przez uczniów przekształceń i obliczeń,  weryfikowanie poprawności otrzymanego wyniku, doskonalenie umiejętności analizy zadania, doboru adekwatnej strategii rozwiązania wynikającej wprost z treści zadania, stwarzać uczniom więcej okazji do ćwiczenia umiejętności analizowania zmian własności obiektów matematycznych oraz zwiększać samodzielność młodzieży w procesie rozumowania, myślenia matematycznego.

 

Oprac. J. Prud