Edukacja

Zapytanie ofertowe na wykonanie dwóch Studiów Wykonalności

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza zapytanie ofertowe na opracowanie dwóch studiów wykonalności na potrzeby realizacji inwestycji w jednostkach, dla których organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego z zamiarem przygotowania wniosku o dofinansowanie w ramach Poddziałania 6.3.2 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie studiów wykonalności na potrzeby niżej wymienionych inwestycji:

  1. Inwestycja nr 1: budowa i wyposażenie w bazę dydaktyczną nowego obiektu ukierunkowanego na tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej im. Generała Stanisława Maczka w Bydgoszczy;
  2. Inwestycja nr 2: rozbudowa, przebudowa i nadbudowa, adaptacja, modernizacja, remont i wyposażenie w bazę dydaktyczną budynku szkoły i internatu w ramach Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Toruniu, w szczególności tworzenie i rozwój warsztatów/pracowni kształcenia praktycznego w branżach zgodnych z potrzebami rynku pracy, w tym z inteligentnymi specjalizacjami określonymi w RIS.

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w Punkcie Informacyjno-Podawczym (parter) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń w terminie do 3.10.2016 r. do godz. 15.30 i oznaczyć „Opracowanie studium wykonalności – 6.3.2 RPO WKP Departament Edukacji”.

 

Szczegółowe informacje na: http://bip.kujawsko-pomorskie.pl/zapytanie-ofertowe-na-opracowanie-dwoch-studiow-wykonalnosci-dla-zadan-z-zakresu-ksztalcenia-zawodowego-w-ramach-szkolnictwa-specjalnego-planowanych-do-realizacji-w-ramach-osi-priorytetowej-6-solidarn/

Osoby do kontaktu w kwestiach dot. zamówienia – Jarosław Przybył, tel. 784 952 061; Michał Raciniewski, tel. 668 506 915, Departament Edukacji, Biuro Rozwoju Jednostek Edukacyjnych Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

 

Departament Edukacji (TK).