Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

WIRTUALNE PRZEDSIĘBIORSTWO JAKO FORMA REALIZACJI PRAKTYK ZAWODOWYCH

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy  pragną serdecznie zaprosić Państwa szkołę do bezpłatnego udziału w programie edukacyjnym Młodzieżowe Miniprzedsiębiorstwo.  Udział w programie umożliwi uczniom  zrealizowanie  celów praktyki  zawodowej w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

 

Podstawa prawna:
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 kwietnia 2020 r
. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 .

2) w § 4 po ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:

 1a. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty praktyki zawodowe, o których mowa w ust. 1, mogą zostać zaliczone również w przypadku, gdy:

 3) uczeń szkoły policealnej i technikum zrealizuje praktyki zawodowe w formie projektu edukacyjnego, we współpracy z pracodawcą lub osobą prowadzącą indywidualne gospodarstwo rolne, lub w formie wirtualnego przedsiębiorstwa.

Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo to program, który od wielu lat realizujemy w szkołach średnich na terenie całej Polski. Ideą programu jest założenie przez uczniów realnie działającego przedsiębiorstwa, ale w obecnej sytuacji epidemicznej i wyzwań, przed jakimi stoją placówki oświatowe, w tym także szkolnictwo zawodowe, jesteśmy gotowi udostępnić Państwu nasz program z pełnym oprzyrządowaniem merytorycznym i metodycznym do prowadzenia przedsiębiorstwa wirtualnego.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do funkcjonowania na rynku pracy, w tym prowadzenia w przyszłości własnej działalności gospodarczej.

Treści i działania proponowane w ramach programu znakomicie  realizują cele praktyk zawodowych, w tym doskonalenie umiejętności zawodowych zdobytych w procesie kształcenia.

Uczniowie zakładają i prowadzą przedsiębiorstwo. Szukają pomysłu na swój produkt/usługę, opracowują biznesplan przedsięwzięcia, organizują działania niezbędne do wprowadzenia produktu/usługi na rynek. Prowadzą dokumentację finansową swojej firmy (podatkowa księga przychodów i rozchodów oraz ewidencje VAT) oraz rozliczają się z podatków i składek ZUS (w formie uproszczonej). Uczniom i nauczycielom udostępniamy platformę internetową, na której mogą m.in. zarejestrować swoje wirtualne przedsiębiorstwo, przygotować biznesplan (generator biznesplanu), prowadzić dokumentację (także finansową – program FINANSE), dokonywać rozliczeń i sporządzać raporty z działalności. Nauczyciel ma pełną możliwość monitorowania działań uczniów.

Szczegółowe informacje o programie Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo znajdą Państwo w załączniku.

Oprac. W. Kitajgrodzka