Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji (UA)

22 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się?

Українська версія внизу сторінки

22 kwietnia 2022 roku odbyła się konferencja Ukraiński uczeń w polskim systemie edukacji. Jak pomóc nauczycielom tworzyć wielokulturowe środowisko uczenia się?

 

Organizatorem konferencji była Katedra Dydaktyki i Studiów nad Kulturą Edukacji Wydziału Pedagogiki UKW i Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy. Wydarzenie zostało objęte Patronatem honorowym Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego, Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty Marka Gralika oraz JM Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego prof. dra hab. Jacka Woźnego. Przewodniczącą Komitetu Naukowego była prof. dr hab. Ewa Filipiak. Konferencję otworzyli prof. UKW dr hab. Benedykt Odya, Prorektor ds. Studenckich i Jakości Kształcenia, oraz prof. UKW dr hab. Helena Ostrowicka,Dziekan Wydziału Pedagogiki UKW w Bydgoszczy.

 

Program konferencji obejmował część wykładową, panelową i warsztatową (World Cafe). Tematyka pierwszej z nich została zaproponowana i przygotowana przez pracowników Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Centrum Nauczania Języka Polskiego jako Obcego dla Obcokrajowców przy Wydziale Językoznawstwa UKW, Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy i Internationale School of Bydgoszcz.

 Prof. dr hab. Ewa Filipiak przedstawiła zagadnienia dotyczące efektywnych strategii nauczania – uczenia się uczniów odmiennych kulturowo. Prof. UKW dr hab.  Przemysław Grzybowski w wystąpieniu Nauczyciel między młotem a kowadłem. Dylematy zajęć w szkole różnorodnej kulturowo zwrócił uwagę na niezwykle istotne kwestie dotyczące budowania relacji opartych na wzajemnym zrozumieniu. Nie zabrakło też konkretnych wskazówek metodycznych. Emilia Zaręba oraz Monika Nowicka z Centrum Nauczania Języka Obcego dla Obcokrajowców przy Wydziale Językoznawstwa przy UKW w Bydgoszczy zwróciły uwagę na różnicę między językiem komunikacji a językiem szkolnej edukacji. Zaproponowały szereg ćwiczeń edukacyjnych z różnych przedmiotów wspierających nauczycieli w procesie nauczania – uczenia się uczniów ukraińskich. Imisława Bugeja, Dyrektor Internationale School of Bydgoszcz, udzieliła wielu praktycznych wskazówek odnoszących się do pracy w środowisku wielokulturowym.  Z kolei dr Marika Przybylska zwróciła uwagę na problem radzenia sobie z trudnymi zrachowaniami uczniów. Kwestie prawne związane z ukraińskimi uczniami w polskiej szkole przybliżył Grzegorz Nazaruk, nauczyciel konsultant KPCEN w Bydgoszczy.

 

Zaproszenie do udziału w panelu przyjęli absolwenci szkół i/lub uczelni wyższych w Ukrainie. Zbudowanymi wystąpieniami zachęcili oni uczestników do namysłu nad tym, jakie doświadczenia edukacyjne mogą być częścią biografii dzieci i uczniów z Ukrainy, którzy stali się członkami ich zespołów klasowych. Część warsztatową współtworzyli nauczyciele – uczestnicy konferencji, którzy stawiali pytania, podawali w wątpliwość pewne kwestie, dzielili się doświadczeniami.

 

W konferencji uczestniczyło 70 osób, wśród nich: przedstawiciele środowisk akademickich, nauczyciele przedszkoli, szkół podstawowych, szkół ponadpodstawowych z województwa kujawsko-pomorskiego i przedstawiciele instytucji zajmujących się edukacją nauczycieli (tj. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy, Urząd Miasta Bydgoszczy). Celem konferencji było wsparcie nauczycieli i pedagogów w kreowaniu wielokulturowego środowiska uczenia się oraz otwarcie się środowisk, którym bliska jest edukacja, na współpracę w budowaniu kultury przedszkola/szkoły i kultury grupy przedszkolnej/klasy szkolnej jako „przestrzeni” wielokulturowych. Dyskusja podsumowująca konferencję pokazała, iż realne problemy i dylematy wymagają wsparcia ekspertów. Planowane są kolejne spotkania kontynuujące pogłębienie podjętych wątków.

 

Oprac. dr Joanna Szymczak UKW w Bydgoszczy, Wiesława Kitajgrodzka, Iwona Rostankowska KPCEN w Bydgoszczy

 

Prelegent prof. UKW dr hab. Przemysław Grzybowski, fot. Weronika Rutkowskaprof. UKW dr hab. Benedykt Odya, prof. dr hab. Ewa Filipiak, fot. Weronika RutkowskaUczestnicy konferencji, fot. Weronika Rutkowska

 

 

УКРАЇНСЬКИЙ СТУДЕНТ У СИСТЕМІ ПОЛЬСЬКОЇ ОСВІТИ

22 квітня 2022 року відбулася конференція Український студент у польській системі освіти. Як допомогти вчителям створити мультикультурне середовище навчання?

Організатором конференції була Кафедра Дидактики Та  Досліджень Культури Освіти Педагогічного Факультету УКВ та Куявсько-Поморський Центр Педагогічної Освіти в Бидгощі. Захід пройшов під почесним патронатом Маршала Куявсько-Поморського Воєводства Петра Цальбецького, Куявсько-Поморського Куратора Освіти Марка ГралІка та Ректора Університету Університет Казимира Великого проф. док. хаб. Яцека Вожнего. Головою Наукового Комітету була проф. док. Ева Філіпяк. Конференцію відкрили професор УКВ  док. хаб. філософії Бенедикт Одя, Проректор З Питань Студентських та Якості Освіти, а також професор УКВ док. хаб. Хелена Островицька, Декан Педагогічного Факультету УКВ в Бидгощі.

Програма конференції включала лекційну, панельну та семінарну частини (World Cafe). Тема першою з них була запропонована і підготовлена працівниками Університету Казимира Великого, Центру Викладання Польської Мови Та Іноземної Для Іноземців При Факультеті Лінгвістики УКВ, Куявсько-Поморського Центру Педагогічної Освіти в Бидгощі та Internationale School of Bydgoszcz.

Проф. док. Ева Філіпяк представила питання, що стосуються ефективних стратегій викладання – навчання студентів, які відрізняються культурою. Професор УКВ док. хаб. Пшемислав Гжибовскі у виступі Вчитель між молотом і ковадлом. Дилеми занять у культурно різноманітній школі привернули увагу до надзвичайно актуальних питань побудови відносин, заснованих на взаєморозумінні. Були й конкретні методичні вказівки. Емілія Заремба та Моніка Новіцка з Центру Навчання Іноземних Мов Для Іноземців На Факультеті Лінгвістики УКВ у Бидгощі звернули увагу на різницю між мовою спілкування та мовою шкільної освіти. Вони запропонували низку навчальних вправ з різних предметів для підтримки вчителів у навчальному процесі українських учнів. Іміслава Бугея, Internationale School of Bydgoszcz. дала багато практичних порад щодо роботи в мультикультурному середовищі. Своєю чергою док. Маріка Пшибильська звернула увагу на проблему роботи зі складною поведінкою студентів. Правові питання, пов’язані з українськими учнями в польській школі, представив Гжегож Назарук, викладач-консультант КПЦПО у Бидгощі.

Запрошення до участі в групі прийняли випускники ВНЗ та/або ВНЗ України. Побудованими виступами вони закликали учасників замислитися над тим, який освітній досвід може бути частиною біографії дітей та учнів з України, які стали членами їх класних колективів. Частину семінару спільно створювали викладачі-учасники конференції, які ставили питання, ставили під сумнів певні ситуації, ділилися досвідом.

У конференції взяли участь 70 осіб, серед них: представники академічних шкіл, вчителі дитячих садків, початкових шкіл, вищих навчальних закладів Куявсько-Поморського Воєводства та представники установ, що займаються педагогічною освітою (тобто, Уряд Маршалківський Воєводства Куявсько-Поморського воєводства, Рада з Освіти в Бидгощі, Куявсько-Поморський Центр Педагогічної Освіти в Бидгощі, Адміністрація Міста Бидгощ). Метою конференції була підтримка вчителів та педагогів у створенні багатокультурного навчального середовища та відкриття середовища, близького до освіти, для співпраці у створенні культури дитячого садка/школи та культури дошкільної групи/шкільного класу як „багатокультурного простору”. Підсумкове обговорення конференції показало, що реальні проблеми й дилеми вимагають підтримки експертів. Заплановані нові зустрічі, які продовжать поглиблювати прийняті теми.

 

Опрац. док.  Йоанна Шимчак УКВ в Бидгощі, Весоава Кітайгродзка, Івона Ростанковска КПЦПО в Бидгощі.