Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Ukraina tłumaczona mapami. Jak sprostać wymogom podstawy programowej i pomóc zrozumieć sytuację kryzysową (UA)

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli geografii i WOS-u na webinar „Ukraina tłumaczona mapami. Jak sprostać wymogom podstawy programowej i pomóc zrozumieć sytuację kryzysową?”: https://tiny.pl/92vpl – 25.04, godz. 17.15-19.30.

Українська версія внизу сторінки

KPCEN w Toruniu zaprasza nauczycieli geografii i WOS-u na webinar „Ukraina tłumaczona mapami. Jak sprostać wymogom podstawy programowej i pomóc zrozumieć sytuację kryzysową?”: https://tiny.pl/92vpl – 25.04, godz. 17.15-19.30.

Od 24 lutego 2022 r. lekcje geografii związane z tematyką ukraińską, zawartą w podstawie programowej, diametralnie zmieniły swoje oblicze. Nie są to już tylko zagadnienia dotyczące jednego z sąsiadów Polski. Rosyjska inwazja na Ukrainę sprawiła, że dla wszystkich stał się to temat codzienny, a dla wielu wiodący. Nauczyciele geografii stanęli w obliczu obowiązku sprostania potrzebie, jaką jest zrozumienie wojny, jej przyczyn, przebiegu i skutków. Czasami bywa to również potrzeba redukcji wewnętrznego napięcia uczniów, podzielenia się swoimi opiniami.

Jak zrozumieć wojnę za polską miedzą? Jak dziś mówić o geografii Ukrainy? Najlepiej za pomocą map – podstawowego źródła wiedzy geograficznej. Wykład wygłosi dr Krzysztof Górny – geograf polityczny, nauczyciel akademicki i licealny, pracownik Zakładu Geografii Politycznej i Historycznej Uniwersytetu Warszawskiego. Naukowo związany z tematyką relacji przestrzeń–polityka, głównie w Europie Środkowo-Wschodniej i Afryce Subsaharyjskiej, gdzie bada polityczny język przestrzeni miejskiej oraz dziedzictwo kolonialne.

W trakcie wykładu prelegent przedstawi szereg map tłumaczących przeszłość i teraźniejszość Ukrainy i Ukraińców, dzieląc się swoimi doświadczeniami z pracy na Uniwersytecie (także ze studentami zza Buga), ale przede wszystkim z pracy w liceum, do którego ostatnio przyjęto ukraińskich uczniów. Geografia z wykorzystaniem map to potężne narzędzie nie tylko w edukacji, ale również w sytuacjach kryzysowych. Może ona ułatwić zrozumienie wojny, wesprzeć budowę właściwych postaw moralnych i społecznych, a nade wszystko oswoić nieoswajalne.

Szkolenie jest m.in. wsparciem nauczycieli geografii szkoły podstawowej w realizacji zagadnień zawartych w podstawie programowej kształcenia ogólnego – geografia: „Dział VIII. Sąsiedzi Polski: przemiany przemysłu w Niemczech; dziedzictwo kulturowe Litwy i Białorusi; środowisko przyrodnicze i atrakcje turystyczne Czech i Słowacji; problemy polityczne, społeczne i gospodarcze Ukrainy; zróżnicowanie przyrodnicze społeczno-gospodarcze Rosji; relacje Polski z sąsiadami.”

Po wykładzie nauczyciele otrzymają linki do prezentowanych map i inne materiały dydaktyczne. Szkolenie jest bezpłatne, osoby zapisane otrzymają link do platformy Teams 22.04. Zaświadczenia dla osób biorących udział w szkoleniu zostaną wysłane do końca maja drogą elektroniczną.

Więcej informacji udziela Małgorzata Trzeciak: e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl, nr tel. 502202963.

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

 

 

 

УКРАЇНА ПЕРЕКЛАДЕНА КАРТАМИ. ЯК ВИКОНАТИ ВИМОГИ ОСНОВНОГО НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ ТА ДОПОМОГТИ ЗРОЗУМІТИ КРИЗОВУ СИТУАЦІЮ?

KPCEN у Торуні запрошує вчителів географії та WOS на вебінар „Україна перекладена картами. Як виконати вимоги основного навчального плану та допомогти зрозуміти кризову ситуацію?”: 25.04, год. 17.15-19.30.

З 24 лютого 2022 року кардинально змінено уроки географії, пов’язані з українською тематикою, що входить до основної програми. Це вже не лише питання, які стосуються одного із сусідів Польщі. Російське вторгнення в Україну зробило це повсякденною темою для всіх, а для багатьох — провідною. Перед вчителями географії постало завдання задовольнити потребу зрозуміти війну, її причини, перебіг та наслідки. Іноді, також потреба знизити внутрішню напругу студентів, поділитися своїми думками.

Як розуміти війну за польською землею? Як говорити про географію України сьогодні? Найкраще користуватися картами – основним джерелом географічних знань. Лекцію прочитає д-р Кшиштоф Гурни – політичний географ, академічний і середньої школи викладач, співробітник Кафедри Політичної та Історичної Географії Варшавського Університету. Науково пов’язаний з темою просторово-політичних відносин, головним чином у Центральній і Східній Європі та Субсахарській Африці, де він вивчає політичну мову міського простору та колоніальну спадщину.

Під час лекції доповідач представить низку карт, що пояснюють минуле та сьогодення України та Українців, поділиться своїм досвідом роботи в Університеті (в тому числі зі студентами з-за Бугу), але насамперед із роботи у середній школі, де нещодавно почали приймати українських учнів. Географія з використанням карт є потужним засобом не лише у навчанні, а й у кризових ситуаціях. Це може полегшити розуміння війни, правильну побудову моральних і соціальних установок, і, перш за все, освоїти незнайоме.

Тренінг буде охоплювати підтримку вчителів географії початкових класів у реалізації питань, які містяться в базовій програмі загальної освіти – географії: «Розділ VIII. Сусіди Польщі: промислові зміни в Німеччині; культурна спадщина Литви та Білорусі; природне середовище та туристичні привабливості Чехії та Словаччини; політичні, соціальні та економічні проблеми України; соціально-економічне природне різноманіття Росії; відносини між Польщею та її сусідами».

Після лекції викладачі отримають посилання на представлені карти та інші навчальні матеріали. Тренінг безплатний, зареєстровані отримають посилання на платформу Teams 22.04. Сертифікати для учасників тренінгу будуть надіслані до кінця травня електронною поштою.

Додаткову інформацію можна отримати у Мавгожати Тшечяк: e-mail: malgorzata.trzeciak@kpcen-torun.edu.pl, тел. 502202963.

 

Куявсько-Поморський Педагогічний Центр у Торуні