Edukacja

Logo Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w Toruniu

Trening ewakuacji w „Korczaku”

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. J. Korczaka w Toruniu przeprowadzono 14 czerwca 2017 r. trening ewakuacji budynku szkoły. Celem treningu było doskonalenie umiejętności zachowania się uczestników w sytuacji zagrożenia.

 

Uczestnikami byli uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Obserwatorem prawidłowości przebiegu ćwiczeń ewakuacji był z-ca jednostki Straży Pożarnej w Toruniu starszy kapitan Wojciech Laurentowski.

 

Plan ćwiczeń:

 1. Uzyskanie informacji o zaistniałym zagrożeniu przez ucznia, nauczyciela, pracownika administracji i obsługi.
 2. Otrzymanie informacji o zdarzeniu przez Dyrektora Ośrodka.
 3. Ocena sytuacji i podjęcie decyzji o ewakuacji przez Dyrektora.
 4. Polecenie przez Dyrektora Ośrodka ogłoszenia alarmu ewakuacyjnego dla wszystkich osób przebywających w budynku Ośrodka. Wykonawca – portier szkoły.
 5.  Powiadomienie specjalistycznych służb ratowniczych przez Dyrektora lub wyznaczonego pracownika.
 6. Niezwłoczna ewakuacja wszystkich osób z zagrożonego rejonu do punktu zbiórki poszkodowanych tj. na boisku szkolnym w płn- zachodniej części terenu Ośrodka. Dyrektor Ośrodka– kieruje, obserwuje, wspomaga,

 

Portier otwiera wszystkie drzwi ewakuacyjne: wyjście główne pd, wyjście płn, pomaga w schodzeniu po klatce schodowej osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, udziela informacji o miejscu. w które mają się udać ewakuowani.

 

Referent d/OC: wspomaga kierowanie, pomaga w schodzeniu po klatce schodowej osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, udziela informacji o miejscu, w które mają się udać ewakuowani.

 

Pielęgniarka udziela I pomocy osobom poszkodowanym.

 

 1. Wyznaczone osoby sprawdzają czy wszyscy opuścili zagrożony budynek i meldują Dyrektorowi Ośrodka, że wszystkie pomieszczenia są puste.
 2. Sprawdzenie obecności osób, które uczestniczyły w ewakuacji; nauczyciele meldują o ilości osób, które znajdowały się w pomieszczeniach, w których prowadziły zajęcia.
 3. Przekazanie przez służby ratownicze Dyrektorowi Ośrodka o zakończeniu akcji ratowniczej.
 4. Polecenie Dyrektora Ośrodka o zakończeniu ćwiczeń i powrót uczestników do zajęć.
 5. Omówienie przez przedstawicieli Straży Pożarnej w Toruniu ćwiczeń z udziałem uczniów i pracowników SOSW.

 

W ćwiczeniach uczestniczyły 2 wozy bojowe gaśnicze oraz jeden wóz bojowy z drabiną.

 

W trakcie akcji ewakuacyjnej budynek opuściło119 osób.

 

Ewakuacja przebiegła sprawnie i  w ocenie obserwatora bez większych uchybień.

 

Opracowanie  – Andrzej Zieliński

Zdjęcia – Piotr Kromkiewicz

www.sosw.torun.pl

 

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. J. Korczaka w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego  Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK)

 

Przyjazd strażyPrzygotowanie do akcjiAkcja na parterzeZadymiony parterOddymianie parteruOddymianie szkołyOddymianie szkołySkładanie sprzętuSpotkanie po akcjiPowrót po ewakuacji