Edukacja

Logo KPCEN w Toruniu

Priorytety MEiN i KO na szkoleniach rad pedagogicznych z KPCEN Toruń

Dyrektorze, już jesienią zrealizuj priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty zamawiając nasze szkolenia rad pedagogicznych. Możemy również opracować szkolenia na zamówienie wspierające rozwój szkoły w każdym zakresie.

 

Priorytety Ministerstwa Edukacji i Nauki w roku szkolnym 2022/2023

 

Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

 • Jak aktywnie uczyć logicznego myślenia i działania – wskazówki metodyczne  do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 

Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży.

 • W trosce o kondycję psychiczną nauczyciela – jak pokonać stres i wypalenie zawodowe (stacjonarnie i zdalnie)

Zapisz się

 • Jak budować poczucie własnej wartości dziecka, czyli droga do szczęścia i sukcesu

Zapisz się

 • Jak mieć w rodzicu sprzymierzeńca – kultura współpracy

Zapisz się

 • Nauczyciel–rodzic–uczeń. Jak można wzajemnie się wspierać w procesie edukacji i wychowania 

Zapisz się

 • Jak tworzyć przedszkole promujące zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności przedszkola (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Dobry klimat wsparciem zdrowia społeczności szkolnej (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Jak tworzyć szkołę promującą zdrowie (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 

Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

 • Praca z uczniem obcojęzycznym

Zapisz się

 • Językowy zawrót głowy, czyli uczeń z doświadczeniem migracji w przestrzeni szkolnej

Zapisz się

 • Uczeń ukraiński w zespole klasowym

Zapisz się

 

Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą egzaminu maturalnego od roku 2023.

 • Czytanie ze zrozumieniem podstawą efektywności nauczania wszystkich przedmiotów

Zapisz się

 

Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

 • Od rozmowy o wartościach do postaw cenionych przez pracodawcę

Zapisz się

 • Efektywność w kształceniu zawodowym poprzez kompetencje kluczowe

Zapisz się

 

Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych. Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

 • Jak to jest zbudowane? O konstrukcjonizmie i ośmiu zasadach skutecznego uczenia się (stacjonarnie)

Zapisz się

 • Nauczanie przez eksperymentowanie – budowanie wiedzy (stacjonarnie)

Zapisz się

 • Wykorzystanie narzędzi cyfrowych na przykładzie strategii nauczania wyprzedzającego

Zapisz się

 • Canva dla edukacji

Zapisz się

 • Bezpieczeństwo cyfrowe w szkole. Procedury reagowania w przypadku cyberprzemocy

Zapisz się

 • Fonoholizm – nadużywanie smartfonów przez dzieci i młodzież

Zapisz się

 • Portale i zasoby edukacyjne online przydatne w pracy nauczyciela

Zapisz się

 • Kształtowanie krytycznego podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych. Przykłady ryzykownych zachowań dzieci i młodzieży

Zapisz się

 • Angielski mimochodem, czyli elementy języka obcego na innych przedmiotach

Zapisz się

 

Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.

 • Egzamin ósmoklasisty zadaniem szkoły. Wskazówki do pracy z uczniami (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Ocenianie kształtujące wsparciem rozwoju ucznia (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Trzy żywioły: powietrze, ogień, woda – eksperymentujemy z dziećmi. Inspiracje dla nauczyciela (stacjonarnie)

Zapisz się

 

Priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2022/2023

Wzmocnienie kompetencji nauczycieli w zakresie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dzieci i młodzieży.

 • Nie ma edukacji bez relacji, czyli jak dbać o więzi w szkole

Zapisz się

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 • Jak pomóc dzieciom i młodzieży w kryzysie i sytuacji traumatycznej (stacjonarnie, zdalnie)

Zapisz się

 

Kształtowanie tożsamości indywidualnej i społecznej dzieci i młodzieży poprzez wprowadzanie edukacji regionalnej podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu