Edukacja

Uczestnicy spotkania
Uczestnicy spotkania

Podsumowanie III edycji projektu Toruński Urząd dla Młodzieży

Nauczyciele i uczniowie odebrali podziękowania i dyplomy za zaangażowanie w realizację projektu III edycji Toruński Urząd dla Młodzieży podczas gali podsumowującej    3 marca 2017 r. w Centrum Dialogu im. Jana Pawła II  w Toruniu. Zespoły uczniowskie: trzy nagrodzone i jeden wyróżniony, dokonały uroczystej  prezentacji projektów edukacyjnych. 

 

Projekt zrealizowany został przy współudziale Urzędu Miasta Torunia. Celem projektu Toruński Urząd dla Młodzieży jest zwiększenie aktywnego udziału młodzieży w życiu publicznym, rozwój postaw obywatelskich, inwestycja w młode pokolenie poprzez budowanie kapitału społecznego oraz rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich. Uczniowie pogłębili  wiedzę  na temat funkcjonowania samorządu terytorialnego.

To przedsięwzięcie było efektem współpracy toruńskich samorządowców i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu. Kontynuacja realizowanego projektu edukacyjnego to efektywny sposób na edukację obywatelską oraz zwiększanie udziału młodych Polek i Polaków w życiu publicznym. Realizacja projektu  w tym roku szkolnym 2016/2017 wpisuje się w priorytetach MEN i KO.

 Po uroczystym wręczeniu dyplomów i podziękowań strukturę, kompetencje i zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce na przykładzie Torunia przedstawił uczniom i nauczycielom dr Mariusz Popławski z Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK w Toruniu.  Miasto – rzecz wspólna przedstawił  Adam Popielewski, dyrektor Wydziału Architektury  i Budownictwa Urzędu Miasta Torunia.

  Pierwszym elementem projektu było seminarium dla nauczycieli realizujących projekt, na którym poznali założenia przedsięwzięcia i otrzymali zadania dla swoich uczniów.

  Program  obejmował wizyty   w sześciu  wydziałach Urzędu Miasta Torunia. Uczniowie mieli zaplanować i załatwić typowe sprawy urzędowe oraz  zapoznać się z pracą poszczególnych wydziałów.  Pracownicy urzędu przygotowali 28 ciekawych zadań do realizacji przez uczniów. Działania te stworzyły młodzieży możliwość komunikowania się     w sprawach publicznych.

 Podczas realizacji projektu uczniowie dowiedzieli się, gdzie mieszczą się  niektóre wydziały Urzędu Miasta Torunia, znają ich  adresy:

 • Wydziału Spraw Administracyjnych
 • Wydziału Ewidencji i Rejestracji
 • Wydziału Środowiska i Zieleni
 • Ochrony Ludności
 • Architektury i Budownictwa
 • Urzędu Stanu Cywilnego

      W roku szkolnym 2016/2017 w realizację projektu włączyły się trzy nowe wydziały UMT: Ochrony Ludności, Architektury  i Budownictwa oraz Urząd Stanu Cywilnego. Uczniowie potrafią pobrać i wypełnić proste formularze urzędowe oraz sformułować kilka praktycznych rad dotyczących załatwiania spraw urzędowych. W czasie realizacji projektu zastosowano metody pracy:

 • mini wykład,
 • pracę z tekstem
 • prace w grupach lub parach
 • wypełnianie formularzy
 • rozmowę nauczającą

 Uczniowie mieli okazję przećwiczyć wizytę w urzędzie,  poznać wydziały oraz obowiązki urzędników wobec obywateli.

 Efekty projektów nad zadaniami, które  zostały zaprezentowane podczas uroczystości podsumowującej projekt wyróżniały się pomysłowością, wielością podjętych działań oraz olbrzymim zaangażowaniem uczniów i nauczycieli, Były to m.in.: filmy, wywiady, profesjonalne prezentacje multimedialne. Pojawiły się nowe tematy, zaprezentowano kolejne z pasją i olbrzymim zaangażowaniem. Nadesłane prace przedstawiają wysoki poziom merytoryczny i oryginalną, atrakcyjną formę prezentacji. III edycja projektu Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży za nami.

 Do realizacji projektu  przystąpiło 9 toruńskich szkół, czyli 29 zespołów uczniowskich.  W sumie projekt realizowało 102 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pod kierunkiem 12 nauczycieli.

 

W projekcie wzięły udział następujące szkoły z miasta Torunia:

 •  II Liceum Ogólnokształcące
 • VI Liceum Ogólnokształcące
 • Gimnazjum nr 3
 • Gimnazjum nr 6
 • Gimnazjum nr 8
 • Gimnazjum nr 18  z oddziałami integracyjnymi
 • Gimnazjum nr 21 
 • zespoły szkół ponadgimnazjalnych.: Zespół Szkół Technicznych i Zespół Szkół Inżynierii Środowiska

 

 

Laureaci (placówka, nazwa projektu, opiekunowie, liczba uczniów)

 

 • I miejsce – Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu, Wolność Tomku w swoim domku, czyli jak uzyskać pozwolenie na budowę? Małgorzata Sobczak, 3 uczniów

 

 • II miejsceII Liceum Ogólnokształcące w Toruniu, Ślub cywilny a konkordatowy, Jacek Zywert, 3 uczniów

 

 • III miejsceGimnazjum nr 18 w Toruniu, Gdy wymieniam piec, czyli jak uzyskać dotację z tytułu likwidacji ogrzewania węglowego, Marlena Stanek, 3 uczniów

 

 • Praca wyróżniona:

wyróżnienieII Liceum Ogólnokształcące  w Toruniu, Procedury zawarcia małżeństwa cywilnego w lokalu i poza nim, Jacek Zywert, 3 uczniów

Gratulacje dla laureatów III edycji Toruńskiego Urzędu dla Młodzieży

 

 Projekty edukacyjne realizowane w szkołach angażują całą społeczność uczniowską. Podczas pracy metodą projektu największy nacisk położony jest na proces: od planowania, poprzez realizację do podsumowania i oceny.

 Edukacja obywatelska nie może sprowadzać się jedynie do przekazywania informacji na temat samorządu. Musi rozwijać także umiejętności przydatne podczas załatwiania konkretnych spraw życiowych w urzędach.

Realizowany projekt  zapoznaje uczniów z zadaniami, których realizacją zajmuje się Urząd Miasta Torunia i poszczególne jego wydziały oraz z obowiązkami urzędników wobec obywateli. 

 Ważne jest, by młodzież jak najwcześniej uczestniczyła w życiu społecznym. To szczególnie ważne w Polsce, ponieważ w Polsce jest obserwowany problem niskiego kapitału społecznego, rozumianego jako zaangażowanie ludzi w sprawy publiczne. Przejawem takiego stanu rzeczy są niskie wskaźniki zaufania międzyludzkiego, nieduży odsetek osób działających w różnego rodzaju oddolnych inicjatywach, stowarzyszeniach, niskie czytelnictwo gazet, wreszcie niska frekwencja wyborcza. Niski kapitał społeczny oznacza, że Polacy wciąż nie odnajdują się w roli obywateli – osób zaangażowanych, współdecydujących o sprawach publicznych. Problem ten dotyczy w poważnym stopniu ludzi młodych. Jedną         z przyczyn takiego stanu rzeczy jest kształt edukacji obywatelskiej  w polskich szkołach.

  Pragniemy  podziękować nauczycielom, uczniom, dyrektorom, kierownikom  i pracownikom,  którzy wzięli udział w tym projekcie.

 

tekst: Zofia Spalińska – Koordynator projektu,

zdjęcia: Tadeusz Wański – Konsultant KPCEN w Toruniu

 

http://www.kpcen-torun.edu.pl/news/view/1355

 

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu jest jednostką oświatową, dla której organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu (TK).

 

Laureat III miejsca z Gimnazjum nr 18 z oddziałami integracyjnymiLaureatka II miejsca z Zespółu Szkół Inżynierii Środowiska w ToruniuOrganizatorzy i zaproszenie gościeUczennice z II LO w Toruniu wyróżnione za projektUczestnicy spotkania