Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Ogólnopolska konferencja ONLINE Białkowy i krzemowy interfejs, czyli jak SZTUCZNA INTELIGENCJA otwiera drzwi do NOWEGO WYMIARU EDUKACJI?

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zaprasza 13 grudnia 2023 roku na bezpłatną konferencję online.  Honorowy patronat nad wydarzeniem objęli Piotr Całbecki  Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marek Gralik Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty oraz Bydgoski Klaster Informatyczny.

 

Tematyka konferencji uwzględnia kierunek 8. polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2023/2024 dotyczący wspierania rozwoju umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli, ze szczególnym uwzględnieniem bezpiecznego poruszania się w sieci, krytycznej analizy informacji dostępnych w Internecie oraz poprawnego metodycznie wykorzystywania przez nauczycieli narzędzi i materiałów dostępnych w sieci, w szczególności opartych na sztucznej inteligencji. Sztuczna inteligencja (SI, AI) to jeden z najważniejszych trendów kształtujących współczesną rzeczywistość, a edukacja jest jednym z obszarów, w których zaczyna ona odgrywać kluczową rolę. Zainteresowanie tematyką sztucznej inteligencji w edukacji wykazuje trend wzrostowy.

 

Poruszane w trakcie konferencji zagadnienia mają uświadomić nauczycielom nadciągającą (i dziejącą się!) rewolucję w sposobie nauczania oraz uczenia się, wprowadzić pedagogów w świat sztucznej inteligencji, zachęcić do zrozumienia zasad jej funkcjonowania i określenia definicji, która  nie została wykreowana przez media, ale wynika z naukowych przesłanek.

 

Jednocześnie celem konferencji jest zademonstrowanie sposobów korzystania z narzędzi AI i wskazanie ich niewątpliwego potencjału w kreowaniu nowych wartości, uświadamiając przy tym fakt, iż wykorzystywanie SI w nieodpowiedni sposób lub nieodpowiedzialne jej zastosowanie może być źródłem szkód, nadużyć.

 

Prelegenci to naukowcy, eksperci, specjaliści ,edukatorzy zajmujący się zagadnieniem kohabitacji człowieka i technologii:

– dr Karolina Kulicka, Biuro Rozwoju Nauki NASK, zainteresowania badawcze: zarządzanie organizacjami, równość płci, stereotypy w sztucznej inteligencji i uczeniu maszynowym;

– Klaudia WojciechowskaBiuro Rozwoju Nauki NASK, zainteresowania badawcze: komunikacja, współpraca międzynarodowa, uczenie się dorosłych, facylitacja;

– Karolina SewerynZakład Nauki o Danych, Pion Sztucznej Inteligencji NASK, zainteresowania badawcze: przetwarzanie języka naturalnego (NLP), przetwarzanie obrazu, modele multimodalne, detekcja akcji;

– prof. dr hab. Jan Fazlagić, profesor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ekspert  zarządzania wiedzą, edukacji, innowacyjności oraz zarządzania kapitałem intelektualnym, a także samorządu terytorialnego, redaktor naukowy publikacji „Sztuczna inteligencja (AI) jako megatrend kształtujący edukację” wydanej w Instytucie Badań Edukacyjnych;

– dr hab. Renata Tomaszewskaprof. uczelni, zatrudniona w Katedrze Pedagogiki Pracy i Andragogiki na Wydziale Pedagogiki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy,  pełnomocniczka Rektora ds. Równości Płci, zastępczyni redaktora naczelnego w czasopiśmie Szkoła-Zawód-Praca, zajmuje się badaniami nad wykorzystaniem sztucznej inteligencji w obszarach edukacji i pracy, a także pedagogiką sztucznej inteligencji.

 

W trakcie konferencji poruszone zostaną następujące zagadnienia:

– czym jest sztuczna inteligencja (przykłady), określenie osobowości AI, definicja ludzkiej osobowości w zestawieniu  z AI – od IQ do Big5;

– scenariusze dalszego rozwoju sztucznej inteligencji i ich implikacje dla systemu edukacji

– współpraca człowieka ze sztuczną inteligencją oraz  rozwój ludzkiej inteligencji w epoce sztucznej inteligencji;

– szanse i zagrożenia płynące z  intensywnego rozwoju  AI dla uczniów, nauczycieli oraz  społeczeństw;

– możliwe sposoby przygotowania kadry pedagogicznej oraz uczniów do transformacji sposobu nauczania i uczenia się w dobie SI;

– narzędzia SI; sztuczna inteligencja w edukacji – maszyna czy narzędzie;

– sposoby nauczania przy użyciu SI  wykorzystujące nowe szanse i minimalizujące ryzyka.

 

Zapraszamy!

Zapisz się lub zgłoś Zespół Nauczycieli

 

 

Opracowanie: Roma Gorczyca, Wiesława Kitajgrodzka