Edukacja

Logotyp - Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Korzyści z sieci współpracy i samokształcenia

Jak co roku, KPCEN w Toruniu proponuje nauczycielom udział w sieciach współpracy i samokształcenia. Spotkania te są dobrą okazją do doskonalenia się, wymiany doświadczeń i nawiązywania kontaktów pomiędzy placówkami. W związku z sytuacją epidemiczną spotkania sieci odbywają się i stacjonarnie, i zdalnie. Zajęcia podczas spotkań prowadzą konsultanci i doradcy metodyczni oraz uczestnicy sieci.

 

W roku szkolnym 2021/2022 funkcjonuje kilka sieci współpracy i samokształcenia prowadzonych przez

  • nauczycieli konsultantów:

Dobra edukacja z punktu widzenia współczesnego nauczyciela to sieć ukierunkowana na rozwój osobisty nauczyciela, organizowana przez Danutę Potręć i Elżbietę Wiśniewską z Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu. Uczestniczki miały okazję m.in. poznać ideę szkoły Montessori na przykładzie szkół Europejskiego Centrum Edukacji Montessori w Toruniu (o działaniu placówki opowiedziała Adriana Józefowska-Szupke, dyrektor szkoły).

Grażyna Szabłowicz-Zawadzka prowadzi sieć Programowanie i robotyka w szkole. Uczestnicy poznają środowiska programowania i podstawowe instrukcje języków programowania, sposoby skutecznego rozwijania algorytmicznego myślenia z wykorzystaniem wizualnych i tekstowych języków programowania oraz elementy robotyki z wykorzystaniem języków programowania. Jedną z korzyści dla nauczycieli jest tworzenie nowych rozwiązań na potrzeby szkół uczestniczących w sieci.

Barbara Iwanowska organizuje Platformy cyfrowe i aplikacje przydatne przyrodnikom – nauczyciele przyrody, chemii i biologii pracują na platformach edukacyjnych, poznają aplikacje, w których przygotują narzędzia do pracy z uczniami: testy, escape roomy, prezentacje, mapy myśli, gry. Poznają tajniki programu Canva, zasoby Microsoft 365: Whiteboard, OneNote, Sway, tworzą blogi przyrodnicze.

Sieć Przedszkoli Promujących Zdrowie (organizowana przez Małgorzatę Pawłowską) i Sieć Szkół Promujących Zdrowie (prowadzona przez Zofię Spalińską) są okazją do wymiany pomysłów i doświadczeń nauczycieli realizujących w swoich placówkach program promocji zdrowia – nauczyciele realizujący program i jego koordynatorzy rozmawiają o idei placówek promujących zdrowie i planują kolejne działania w programie, a następnie dzielą się z innymi uczestnikami sieci efektami ich realizacji.

Dorota Andrzejewska organizuje Klub doradców zawodowych – nauczycielki brały udział w spotkaniach w Młynie Wiedzy i Zespole Szkół w Gronowie. Uczestniczki rozmawiały, jak pracować z emocjami uczniów, jak stosować heksy, przeszły szkolenie dotyczące smartowania celów, dowiedziały się, w jaki sposób grywalizacja jest wykorzystywana przez pracodawców podczas rekrutacji na etapie rozmowy i aplikowania, by poznać kompetencje kandydatów.

Anna Piątek prowadzi sieć Zmieniająca się biblioteka szkolna – poszukiwanie nowych ról i zadań, której celem jest wypracowanie efektywnych metod rozwijających kompetencje czytelnicze. Uczestnicy spotkań rozmawiają m.in. o budowanie relacji w oparciu o teksty literatury, sposobach usprawnienia pracy bibliotekarza i dzielą się przykładami dobrych praktyk.

Druga z sieci organizowana przez Annę Piątek – Wspieranie warsztatu pracy doradcy metodycznego – skierowana jest do nauczycieli doradców metodycznych i ma na celu zapoznanie ich z metodami budowy zespołu i sposobami aktywizacji nauczycieli oraz pogłębianie wiedzy metodycznej.

 

  • doradców metodycznych:

Sieć Wyzwolić aktywność ucznia organizuje Agnieszka Szymczak. Uczestnicy poznają metody na pobudzenie kreatywności i zaangażowania uczniów: tworzenie escape roomów stacjonarnych i online, metodę WebQuest,  stosowanie oceniania kształtującego na lekcjach matematyki, założenia lekcji odwróconej oraz gamifikacji. Nauczyli się tworzyć gry terenowe z wykorzystaniem aplikacji Teleblazer i rozważali, które gry warto włączyć w nauczanie matematyki.

Innowacyjny nauczyciel języka polskiego to sieć prowadzona przez Karolinę Szostak-Lubomską, która zrzesza nauczycieli poszukujących innowacyjnych metod pracy. Uczestnicy rozmawiają m.in. na temat lekcji odwróconych, gamifikacji na lekcjach języka polskiego, sposobach na lekturę i rozważają, jak zachęcać uczniów do pisania.

Efektywne przygotowanie do matury z historii – organizatorka tej sieci, Monika Kwidzyńska, za cel spotkań uznała doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli w zakresie stosowania działań w celu podniesienia poziomu wyników maturalnych z historii. Uczestnicy sieci wspólnie omawiają niektóre z metod pracy z uczniami, np. pracę z tekstem źródłowym i czytanie ze zrozumieniem, analizę ikonografiki, czyli interpretację rysunków politycznych, propagandowych i satyrycznych oraz zastanawiają się, jak motywować swoich uczniów do samodzielnej pracy.

Sieć Kształtowanie kompetencji kluczowych po czasie nauki zdalnej na lekcjach języka angielskiego prowadzona przez Wandę Wakułę-Kunz na dwóch spotkaniach zajmowała się zagadnieniami kompetencji kluczowych oraz dobrostanu ucznia i nauczyciela (ważne zagadnienie, zwłaszcza w trudnym czasie pandemii). Praca zeszłorocznej sieci została opisana przez jej organizatorkę w jednym z numerów pisma „UczMy” („UczMy” 2021, nr IX/X) w artykule Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych.

Jarosław Rybszleger podczas spotkań sieci Wychowanie fizyczne w edukacji wczesnoszkolnej porusza z uczestnikami temat ciekawych i bezpiecznych lekcji w-f na ograniczonej przestrzeni, gier i zabaw dobrych na początek i koniec zajęć, dostosowania wymagań z w-f i sytuacji problemowych na lekcji wynikających z pracy z uczniami posiadającymi opinie i orzeczenia PPP, a także omawia z nimi sprawiedliwy podział uczniów na drużyny bez poczucia wykluczenia oraz zapobieganie i korekcję wad postawy w klasach 1-3.

Nauczyciele uczestniczą także w Sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli wychowania fizycznego organizowanej przez Adama Szymańskiego, wymieniając się praktycznymi pomysłami na organizowanie ciekawych lekcji wychowania fizycznego, przykładami dobrych praktyk i wspólnie szukając sposobów radzenia sobie z napotykanymi trudnościami.

 

Wiemy, że bliska jest nauczycielom idea lifelong learning. Można łączyć przyjemne z pożytecznym i realizować ją działając w naszych sieciach współpracy i samokształcenia.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu