Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Konferencja metodyczna nauczycieli języka polskiego

Kujawsko-Pomorskie Centum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy 8 października 2018 roku zorganizowało konferencję metodyczną dla nauczycieli języka polskiego wszystkich typów szkół zatytułowaną Planowanie pracy nauczyciela języka polskiego w roku szkolnym 2018/2019. Licznie przybyli nauczyciele spotkali się w auli I Liceum Ogólnokształcącego w Bydgoszczy.

 

Podczas  konferencji omówiono następujące zagadnienia:

  1. Kierunki polityki oświatowej państwa oraz priorytety Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.
  2. Doskonalenie warsztatu pracy polonisty – oferta szkoleniowa dla nauczycieli.
  3. Omówienie organizacji roku szkolnego (konkursy, egzaminy zewnętrzne, komunikaty).
  4. Wykład Praca nad słownictwem? Czy to na pewno wystarczy, aby nasi uczniowie pisali lepiej?  –  dr hab. Agnieszka Rypel, prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy.

 

Niezwykle istotnym elementem spotkania był wykład dr  hab. Agnieszki Rypel  prof. nadzw. UKW w Bydgoszczy.  Prelegentka omówiła zagadnienia związane z poprawnością językową uczniów. Odniosła się do badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Edukacyjnych. W latach 2010–2015 przeprowadzono szereg ogólnopolskich badań dotyczących jakości nauczania języka polskiego na różnych etapach kształcenia. Pokazały one, że uczniowie mają wiele problemów związanych z poprawnością językową i stylistyczną. Bardzo często reprezentują oni oralny styl myślenia, co prowadzi do licznych błędów leksykalnych i składniowych. Kategoria potoczności widoczna  jest nie tylko na poziomie werbalnym. Przekłada się również na tekst pisany, co skutkuje eliptycznością wypowiedzeń oraz licznymi kolokwializmami składniowymi i leksykalnymi.

 

Raporty Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku poświęcone analizie wyników zarówno egzaminu gimnazjalnego,  jak i maturalnemu pokazują, że w zakresie poprawności językowej piszący otrzymali ok.40 % punktów.

 

Błędy językowe znacząco obniżają wartość wypowiedzi. Dlatego konieczne jest kształcenie umiejętności komunikatywnego i i zgodnego z obowiązującymi zasadami wypowiadania się.

 

Warto pamiętać, że nowa podstawa programowa kładzie szczególny nacisk na kształcenie językowe, podkreślając tym samym centralną rolę języka w działaniach podejmowanych w szkolnej dydaktyce.

 

Licznie zgromadzeni nauczyciele (ponad 110 osób) brawami nagrodzili wystąpienie dr hab.  Agnieszki Rypel. Po zakończeniu części oficjalnej długo jeszcze trwały dyskusje w kuluarach, co świadczy  o dużym zainteresowaniu sprawami  związanymi z zagadnieniami poprawności językowej uczniów.

 

Konferencja została zorganizowana przez Iwonę Rostankowską nauczyciela konsultanta  Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy oraz Małgorzatę Acalską i Annę Nakielską-Kowalską doradczynie metodyczne języka polskiego w Miejskim Ośrodku Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy.

 

 

Materiał przygotowała

Iwona Rostankowska

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy

 

dr hab. Agnieszka RypekOrganizatorki konferencjiUczestnicy konferencji