Edukacja

Logo KPCEN w Bydgoszczy

Kompleksowe wspomaganie szkół i placówek przez KPCEN w Bydgoszczy

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy realizuje program Kompleksowego wspomagania szkół i placówek w ich rozwoju jakościowym.  Program cieszy się dużym zainteresowaniem przedszkoli i szkół.  W bieżącym roku szkolnym wsparciem objęto 8 placówek  z naszego regionu.

 

Kompleksowe wspomaganie szkół to forma uwzględniająca zarówno potrzeby dyrektora, nauczycieli, rodziców, a także uczniów. Obejmuje efektywne działania skupione na realizacji potrzeb szkoleniowych nauczycieli wynikających z diagnozy, w formach i sposobach ustalonych i zaakceptowanych przez grono pedagogiczne. Nauczyciele są inicjatorami, twórcami i realizatorami programu. Rolą KPCEN jest wspieranie i towarzyszenie w drodze do rozwoju indywidualnego każdego nauczyciela.
Wspólne podejmowanie różnorodnych działań obejmujących wszystkie obszary pracy szkoły pozwala osiągnąć podstawowy cel wspomagania jakim jest  podniesienie jakości
i efektywności pracy szkół i placówek.

 

Głównymi założeniami programu jest:

 • realizacja wszystkich szkoleń, konsultacji specjalistów w miejscu pracy nauczycieli
 • dostosowanie programu szczegółowego i form doskonalenia do potrzeb placówki
 • wsparcie ekspertów przedmiotowych
 • szkolenia zgodne z zasadami współczesnej dydaktyki, w tym neurodydaktyki
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych i wychowawczych nauczycieli
 • całoroczna merytoryczna i organizacyjna opieka nauczycieli konsultantów.

 

Roczny cykl wspomagania obejmuje:

 • diagnozę obszaru rozwojowego szkoły we współpracy z dyrektorem i nauczycielami
 • projektowanie kierunków rozwoju szkoły
 • opracowanie Rocznego Planu Wspomagania oraz możliwość jego dostosowywania do zmieniających się potrzeb placówki
 • przeprowadzenie doskonalenia nauczycieli zgodnie z opracowanym RPW (konsultacje, warsztaty, szkolenia, opracowywanie wzorców dokumentów i inne działania w zależności od potrzeb placówki)
 • wsparcie przy wdrażaniu nabytych umiejętności i wypracowanych rozwiązań do codziennej pracy, w tym monitorowanie efektów działań
 • ewaluację wspólnie zrealizowanych działań, analizę efektów i opracowanie rekomendacji do dalszej pracy.

 

Placówki, które chcą jeszcze przystąpić do programu kompleksowego wsparcia, prosimy
o zgłoszenie szkoły przez system elektronicznego naboru:   

Link do rejestracji

 

Opracowała: Wiesława Kitajgrodzka