Edukacja

Informacja

Szanowni Państwo,

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 28 lutego 2018 r. Uchwałą Nr 8/267/18 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt „Humaniści na start!” będzie realizowany przez Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje  kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół  podstawowych, III klas gimnazjalnych oraz uczniów liceów ogólnokształcących  z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego począwszy od roku szkolnego 2018/2019 do roku 2020/2021. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych. Realizacja projektu uzależniona jest od otrzymanego dofinansowania z Unii Europejskiej.

 

Oczekujemy na Państwa uwagi od 1 marca do 14 marca 2018 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Edukacji i Kształcenia Ustawicznego

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

 

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji

 

Do pobrania