Edukacja

Logotyp KPCEN w Bydgoszczy

Doradcy metodyczni KPCEN w Bydgoszczy – czas na refleksje i podsumowania

W roku szkolnym 2021/2022 w KPCEN w Bydgoszczy 13 doradców metodycznych wspierało pracę dydaktyczną nauczycieli.

 

Byli to:

  • Anna Miszewska – doradca metodyczny edukacji przedszkolnej
  • Ewa Grzanka – doradca metodyczny edukacji wczesnoszkolnej
  • Elżbieta Zmarzlak i Ewa Kujawa – doradcy metodyczni języka polskiego
  • Zofia Małgorzata Chludzińska-Kopińska, Sandra Kurdynowska, Agnieszka Obrocka-Hoc, Marzena Wojtkowiak, Joanna Żmudzka-Kruszyńska – doradcy metodyczni języka obcego
  • Ewa Wierzchowska i Krzysztof Chabasiński – doradcy metodyczni  geografii
  • Mariusz Spytek – doradca metodyczny fizyki
  • Kamila Bagniewska – doradca metodyczny matematyki.

 

Szczegółowe informacje dotyczące doradców metodycznych znajdują się na stronie https://cen.bydgoszcz.pl/cen/o-kpcen/doradcy-metodyczni/16219,Doradcy-metodyczni.html

 

Doradcy metodyczni wspomagali nauczycieli oraz rady pedagogiczne w rozwijaniu umiejętności metodycznych, planowaniu, organizowaniu i badaniu efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów, a także opracowywali, dobierali programy nauczania oraz podejmowali działania innowacyjne.

 

Swoje zadania realizowali poprzez udzielanie indywidualnych konsultacji, prowadzenie zajęć edukacyjnych, zajęć otwartych oraz zajęć warsztatowych, a także organizowanie innych form doskonalenia wspomagających pracę dydaktyczno-wychowawczą nauczycieli. Ponadto organizowali i prowadzili sieci współpracy i samokształcenia.

 

W celu rozwijania umiejętności metodycznych nauczycieli zorganizowali i przeprowadzili wiele zajęć warsztatowych, m.in. Gamifikacja na lekcjach języka obcego, Egzamin ósmoklasisty ostatnia prosta, Praca bez podręcznika – wybawienie czy utrapienie, Ocenianie kształtujące w klasach I-III, Uczymy się od siebie – spacer edukacyjny, Jak motywować ucznia do nauki języka obcego? Grajmy i uczmy się języków. Jak pomóc uczniowi przełamać barierę językową w komunikacji?  TIK TAK! Nie czekaj tylko działaj, Sposoby wykorzystania TIK w nauczaniu języków obcych – szkolenie stacjonarne z zakresu TIK dla nauczyciela języka angielskiego, Pisanie nie takie straszne – jak sprawić, aby uczniowie polubili pisanie w języku obcym.
Ważnym obszarem działania doradców metodycznych było prowadzenie lekcji otwartych, podczas których mieli okazję do prezentacji interesujących i skutecznych rozwiązań metodycznych oraz ewaluacji własnej pracy, np. Kafle, kostki i sznurki – lekcja w ramach programu Bydgoski Bąbel Matematyczny, nagranie fragmentów zajęć autorskich z języka angielskiego w ramach projektu unijnego Innowacyjna edukacja dla szkół w Gminie Sicienko – edycja 2. Ponadto udzielali indywidualnych konsultacji z zakresu m.in. projektowania innowacji pedagogicznych, prowadzenia lekcji zdalnych na platformie Teams, prac projektowych w nauczaniu, awansu zawodowego, diagnozy gotowości szkolnej, opracowania planu WDN czy formułowaniu oceny opisowej.

 

W ramach upowszechniania dobrych praktyk zaprojektowali i przekazali nauczycielom wiele materiałów wspomagających ich pracę dydaktyczną, np. grę terenową, filmy edukacyjne prezentujące wybrane zagadnienia oraz doświadczenia do wykorzystania na lekcjach przedmiotowych, materiały i karty pracy z wykorzystaniem kodów QR. Doradcy współorganizowali także konferencje metodyczne np. Po egzaminie język nie zginie oraz przedmiotowe fora  wymiany doświadczeń Nauczyciele – nauczycielom, podczas których prezentowali autorskie materiały uatrakcyjniające edukację przedmiotową. Doradcy języków obcych zainicjowali Online Christmas Contest 2021 – Zdalny Konkurs Piosenki w Języku Angielskim 2021.
W obszarze planowania, organizowania i badania efektów procesu dydaktyczno-wychowawczego, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb uczniów zorganizowali wiele form warsztatowych, np. Dzieci z potrzebą kształcenia specjalnego w przedszkolu,  Stosowanie narzędzi TIK w nauce, Oceniać czy doceniać? Jak się uczyć, aby pamiętać? Mnemotechniki, Mapa myśli – jak notować, aby pamiętać, Uczeń z doświadczeniem migracji – wsparcie i praca na lekcjach języka obcego, Dzieci  uchodźców – strata i zmiana są częścią życia, Autyzm jest kolorowy, a także zajęcia otwarte przygotowujące uczniów do egzaminów zewnętrznych, np. Co powinieneś robić, żeby lepiej opanować język angielski do egzaminu? Ostatni dzwonek – jak mogę pomóc uczniom w przygotowaniu się do egzaminu ósmoklasisty z języka angielskiego? W obszarze związanym z opracowywaniem, doborem i adaptacją programów nauczania konsultowali program dla uczniów z orzeczeniami, zrealizowali warsztaty metodyczne, np. Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – adaptacja programu i działania nowatorskie, Przełamać schematy w edukacji.
Ponadto doradcy metodyczni inspirowali nauczycieli do podejmowaniu działań innowacyjnych w obszarze programowym, organizacyjnym i metodycznym poprzez przeprowadzenie warsztatów teatralnych, zaprojektowanie innowacji z zastosowaniem zabaw matematycznych z muzyką w tle, zajęć terenowych, pracy bez podręczników, innowacji w klasach 1-3 szkoły podstawowej. Ciekawą propozycją była też innowacja pedagogiczna  O Rety już w przedszkolu flażolety!

 

Na uwagę zasługuje włączenie się doradców języków obcych w organizację I Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki w Języku Obcym 2021 Nastrój się na Święta, Gminnego Konkurs Piosenki Anglojęzycznej ‘Let’s Sing’ 2022, Wojewódzkiego Konkursu dla nauczycieli szkół podstawowych na zaprojektowanie i wykonanie gry dydaktycznej do nauki języka obcego Grajmy i uczmy się języka obcego, zorganizowanie m.in. Gminnego Turnieju Potyczki Językowe, a także  konkursu plastycznego Domy przyszłości w ramach projektu ekologicznego Smok czy Smog?

 

Ponadto wszyscy doradcy metodyczni włączyli się w zorganizowanie i przeprowadzenie forów wymiany doświadczeń Nauczyciele-nauczycielom, podczas których prezentowali swoje rozwiązania metodyczne, uatrakcyjniające  i ułatwiające uczenie się poszczególnych przedmiotów. Dobre praktyki prezentowali również w ramach konferencji Projekt Żabi Skok.

 

Na podkreślenie zasługuje również nakręcenie kilkunastu filmów wspierających pracę dydaktyczną nauczycieli fizyki oraz prowadzenie bloga dobralekcja.edu.pl

 

Doradcy metodyczni bardzo aktywnie pracowali w ramach sieci współpracy i samokształcenia, których byli organizatorami, a często też ekspertami, np. Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej METODYKAwa, Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli geografii szkół podstawowych powiatu inowrocławskiego „GeoStart”,  Sieć współpracy i samokształcenia nauczycieli języków obcych, Kawiarenka Dyskusyjna Polonistów, Bydgoska sieć współpracy nauczycieli wychowania przedszkolnego. Sami również doskonali się i wymieniali doświadczenia w utworzonej przez siebie Sieci współpracy doradców metodycznych – Kawiarenka online.

 

Zachęcamy dyrektorów i nauczycieli do korzystania z pomocy naszych doradców metodycznych.

 

Opracowała: V. Panfil-Smolińska