Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr
Szukaj

Konsultacje

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 10 kwietnia 2019 r. Uchwałą Nr 14/551/19 skierował projekt Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów w ramach projektu „Humaniści na start!” do konsultacji. Podmiotami uprawnionymi do zgłaszania uwag są organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Projekt „Humaniści na start!” realizowany jest przez Departament Kultury i  Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w ramach Poddziałania 10.3.1 Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów rozwijających kompetencje  kluczowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Projekt przewiduje coroczne przyznawanie i wypłatę stypendium uzdolnionym uczniom klas VII, VIII szkół  podstawowych oraz uczniom liceów ogólnokształcących  z terenu Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Stypendia przyznawane są okres 10 miesięcy w dwóch naborach, tj. na rok szkolny 2019/2020 i 2020/2021. Celem projektu jest wsparcie uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie przedmiotów humanistycznych.


Oczekujemy na Państwa uwagi od 11 kwietnia do 18 kwietnia 2019 r. Uwagi należy przesyłać z wykorzystaniem formularza (plik do pobrania) konsultacji pod adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Kultury i Edukacji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń  


Celem naszych konsultacji jest pozyskanie informacji służących ewentualnemu udoskonaleniu projektu regulaminu. Jesteśmy przekonani, iż Państwa uwagi będą miały istotne znaczenie dla społeczności naszego regionu.

Zapraszamy do uczestnictwa w procesie konsultacji.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone