Turystyka

NGO otwarty konkurs ofert

Konkurs ofert w zakresie turystyki i krajoznawstwa ogłoszony

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego dnia 7 grudnia 2016 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2017 na wykonywania zadań publicznych w zakresie turystyki i krajoznawstwa.

 

Zasady ubiegania sie o dotację określa Regulamin otwartego konkursu ofert nr 11/2017. Dokument oraz pozostałe, ważne informacje znajdują się na stronie https://www.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce „Organizacje Pozarządowe” lub na http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/

 

Oferty na realizację zadań należy przygotowywać za pomocą generatora, który jest dostępny na stronie http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl/ w zakładce „Generator ofert 2017”.

 

W konkursach na 2017 r. obowiązuje nowa edycja generatora ofert! Stąd istnieje konieczność rejestracji i założenia konta na generatorze ofert 2017.

 

Generator ofert 2016 służy jedynie do rozliczenia dotacji udzielonych w 2016 roku, a oferty złożone za jego pośrednictwem na konkursy 2017 nie będą rozpatrywane.

 

Oferty na konkurs nr 11/2017 należy składać do dnia 12 stycznia 2017 r. w następujący sposób:

  • w wersji elektronicznej wysłanej za pomocą generatora do godz. 15:30,
  • w wersji papierowej jako wydruk z generatora.

 

Oferty w wersji papierowej można składać osobiście lub za pomocą posłańca w Punkcie Informacyjno-Podawczym do godz. 15:30, albo wysłać pocztą lub za pomocą firmy kurierskiej – decyduje data stempla pocztowego/firmy kurierskiej.

 

O zachowaniu terminu dostarczenia ofert decydują łącznie: czas złożenia oferty w wersji elektronicznej i papierowej.

 

Przed wysłaniem ofert należy sprawdzić zgodność sum kontrolnych. Obydwie wersje ofert muszą mieć nadaną przez generator identyczną sumę kontrolną.

 

Informacji na temat konkursu nr 11/2017 udziela Marek Wiśniewski, pracownik Departamentu Sportu i Turystyki, tel. 56 62 18 453, m.wisniewski@kujawsko-pomorskie.pl

 

Informacji ogólnych na temat dotacji udzielają pracownicy Biura Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, tel. 571 293 076, 571 293 077, 571 204 292, ngo@kujawsko-pomorskie.pl