Turystyka

Celtur – Komunikat

Szanowni Państwo!

W  związku z podjętą informacją o niewypłacalności organizatora turystyki Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska, z siedzibą w Bydgoszczy, informujemy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpił do gwaranta przedsiębiorcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o uruchomienie środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej numer 05.821.502 wystawionej w dniu 20.08.2019 r.

 

Poniżej zamieszczamy komunikat przekazany przez Gwaranta wraz z odnośnikami do pobrania odpowiednich dokumentów:

„W związku z niewypłacalnością Biura Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska, które posiada gwarancję ubezpieczeniową numer 05.821.502 wystawioną dnia 20.08.2019 przez AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A., rozpoczęliśmy proces przyjmowania roszczeń z tytułu zawartych umów o świadczenie imprez turystycznych lub powiązanych usług turystycznych zawartych od dnia 17.09.2019 r., które nie zostały lub nie zostaną zrealizowane przez Biuro Podróży CELTUR Katarzyna Umżyńska

Wydrukuj formularz, wypełnij, podpisz i prześlij skan lub zdjęcie na nasz adres mailowy gwarancje.turystyczne@axa.pl

Do formularza koniecznie dołącz:

  • kopię umowy o udział w imprezie turystycznej zawartej między podróżnym a organizatorem turystyki lub kopie dokumentów potwierdzających nabycie powiązanych usług turystycznych, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych;
  • kopię dowodu wpłaty (np. przelew bankowy, paragon, pokwitowanie) na rzecz organizatora turystyki lub przedsiębiorcy ułatwiającego nabywanie powiązanych usług turystycznych należności za imprezę turystyczną lub usługi turystyczne, za których realizację jest odpowiedzialny przedsiębiorca ułatwiający nabywanie powiązanych usług turystycznych.

W  przypadku braku możliwości wysłania zgłoszenia na nasz adres mailowy, można przysłać komplet dokumentów na nasz adres korespondencyjny:

AXA Ubezpieczenia TUiR S.A.

Departament Likwidacji Szkód Korporacyjnych

ul. Chłodna 51

00-867 Warszawa

Nie polecamy jednak tej formy, ze względu na obecną sytuację epidemiczną, która wiąże się też po naszej stronie z wydłużonym czasem realizacji zgłoszenia. 

 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

 

Uprawnieni do składania roszczeń są:

 

– poszkodowani Podróżni,

– agenci (należy dołączyć pełnomocnictwo od Podróżnego).

 

Roszczenie może złożyć:

– osoba/firma, która zawarła umowę w imieniu swoim i/lub pozostałych osób z umowy,

– każdy Podróżny z umowy we własnym imieniu.”

 

Ponadto informujemy:

  • Zgodnie z zapisami gwarancji ubezpieczeniowej roszczenia można składać w terminie jednego roku od upływu ważności gwarancji.
  • Gwarancja obowiązuje od 17 września 2019 r. do 16 września 2020 r. i opiewa na kwotę 120 444,80 zł.
  • Czynnościami związanymi ze zwrotem wpłat tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne zajmować się będzie gwarant przedsiębiorcy czyli AXA TUiR S. A.

Poniżej informacje i formularze do pobrania:

https://axa.pl/biznes/centrum-klienta/likwidacja-szkod/niewyplacalnosc-biura-podrozy/