Sport

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2015

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO uchwałą nr 9/274/15 z dnia 4 marca 2015 roku rozstrzygnął otwarty konkurs ofert nr 2/2015 na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w 2015 r. w zakresie kultury fizycznej i sportu pod nazwą „Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej i sportu”

 

Wyniki otwartego konkursu ofert nr 2/2015  –  tutaj

 

Zgodnie  z zapisem zawartym w regulaminie otwartego konkursu ofert  nr 2/2015  –  do uchwały Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nie stosuje się trybu odwoławczego.                 

Oferent, któremu przyznano dotację  na realizację zadania niższą niż wnioskowaną w ofercie może:

 

  • Odstąpić od zawarcia umowy, powiadamiając o tym pisemnie Departament Promocji, Sportu
    i Turystyki,  
  • Złożyć w formie  pisemnej korektę zakresu rzeczowego i finansowego zadania wraz z oświadczeniem  o  zgodności  ze stanem faktycznym i prawnym KRS-u lub innego dokumentu rejestrowego. Szczegółowe informacje zawarte są w regulaminie konkursu nr 2/2015.

       

  • Formularze oraz informacje praktyczne znajdują się na stronie organizacji pozarządowych: http://www.ngo.kujawsko-pomorskie.pl    –   otwarte konkursy  ofert – 2015.
  • Informacji dotyczących korekt i umów dotacyjnych oraz kwestii merytorycznych udziela: Departament Promocji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego
    • Michał Rutkowski – tel. 883 353 688
    • Marcin Brachowski –  tel. 883 353 694