Konkursy

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Oferta z dnia 5 czerwca 2020 r. złożona w trybie uproszczonym (z pominięciem otwartego konkursu ofert) zgodnie z art.19a ustawy o działalności pożytku pub (Dz. U. z  2019  r. poz. 688, 1570, 2020) na realizację zadania publicznego zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

Nazwa oferenta:  Caritas Diecezji Włocławskiej

 

Nazwa zadania: Dorównać kroku – utworzenie miejsca rekreacji ruchowej przy Schronisku dla bezdomnych Caritas Diecezji Włocławskiej

 

Wszelkie uwagi dotyczące oferty należy zgłaszać do 25 czerwca 2020 r.  na adres e-mail: a.cyrankowski@kujawsko-pomorskie.pl