Konkursy

Ogłoszenie Otwartego Konkursu Ofert nr 27/2020 – Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego uchwałą Nr 18/788/20 z dnia 13 maja 2020 r. ogłosił otwarty konkurs ofert nr 27/2020  na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku pod nazwą „Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży w zakresie lekkiej atletyki w województwie kujawsko-pomorskim”

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie za pomocą Generatora ofert (Witkac.pl) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 14.00  oraz dostarczenie wersji papierowej stanowiącej wydruk z Generatora zawierający zgodną sumę kontrolną w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. do godz. 14.00 oraz Potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione i przesłanego pocztą w terminie do dnia 5 czerwca 2020 r. na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

 Departament Sportu i Turystyki 

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń

 

lub do Punktu Informacyjno-Podawczego Urzędu Marszałkowskiego:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego,

Plac Teatralny 2,  87-100 Toruń  (Punkt Informacyjno-Podawczy –  parter).

 

O zachowaniu terminu decyduje łącznie: data oraz godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia oferty do Urzędu Marszałkowskiego.
O zachowaniu terminu wpłynięcia wersji papierowej decyduje data stempla pocztowego.

Informacji udziela Departament Turystyki i Sportu:

Agnieszka Huzakowska – tel. kom. 571 293 008