Sport i Turystyka

Otwarty konkurs ofert nr 11/2016

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO
Uchwałą nr 51/1855/15

Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16 grudnia 2015 r.

ogłosił otwarty konkurs ofert nr 11/2016
na wykonywanie zadań publicznych związanych z realizacją zadań Samorządu Województwa  
w 2016 roku w zakresie turystyki i krajoznawstwa pod nazwą:

UPOWSZECHNIENIE TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA

Rodzaje zadań objętych konkursem:

 1. Organizacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego rajdów pieszych
  i rowerowych oraz pozostałych imprez turystyczno-krajoznawczych adresowanych do dzieci i młodzieży. Preferowane będą imprezy o zasięgu regionalnym
  i ogólnopolskim, a w szczególności o charakterze cyklicznym.

Uwaga: Za dzieci i młodzież uznaje się osoby w wieku od lat 6 do ukończenia szkoły gimnazjalnej, w przypadku osób niepełnosprawnych, do ukończenia 21 roku życia.

 1. Promocja zdobywania odznak turystycznych i krajoznawczych, szczególnie poprzez organizację na terenie województwa imprez turystyczno-krajoznawczych o zasięgu regionalnym.
 1. Organizacja, w Województwie Kujawsko-Pomorskim, na etapie lokalnym, wojewódzkim i centralnym, następujących konkursów:
 1. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Konkursu Krajoznawczego „Poznajemy Ojcowiznę”,
 2. Ogólnopolskiego i Międzynarodowego Konkursu Krasomówczego,
 3. Ogólnopolskiego Młodzieżowego Turnieju Turystyczno-Krajoznawczego.
 4. Odnowienie szlaków turystycznych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego
  o charakterze międzynarodowym, ponadregionalnym, regionalnym, przebiegającym przez więcej niż jedną gminę, a w szczególności modyfikacja przebiegu funkcjonujących szlaków turystycznych umożliwiających uprawianie turystyki kwalifikowanej (pieszej i rowerowej).

 

Uwaga:

 • Złożenie oferty jest równoznaczne z faktem, iż oferent posiada wszelkie niezbędne dokumenty: zgody/pozwolenia/decyzje od właściciela/administratora/zarządcy terenu/drogi na zastosowanie oznakowania szlaku.
 • Oferent wyraża zgodę na wykorzystywanie przez Województwo informacji
  o szlaku, w tym głównie jego przebiegu, na różnych polach eksploatacji, w tym publikacjach, mapach, stronach internetowych, aplikacjach itd. Wykorzystanie tych informacji będzie mieć charakter promocyjny i niekomercyjny.
 1. Budowa i rozwój sieci współpracy podmiotów działających w obszarze turystyki poprzez organizację szkoleń, konferencji i warsztatów.
 2. Organizacja innych przedsięwzięć adresowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu propagowanie wiedzy krajoznawczej o regionie.
 3. Z otwartego konkursu ofert nr 11/2016 wyłączone są i nie będą podlegały ocenie merytorycznej, jako niezgodne w celami i założeniami konkursu i w związku z tym niespełniające wymogów formalnych konkursu, następujące rodzaje zadań:
 • wycieczki autokarowe;
 • spływy kajakowe;
 • wydarzenia zawierające elementy rywalizacji sportowej;
 • projekty związane z wydawaniem publikacji, folderów, map, czasopism, ulotek promocyjnych oraz innych narzędzi służących promocji;
 • tworzenie stron internetowych.

 

Termin składania ofert upływa z dniem 14 stycznia 2016 roku

Informacji udziela Departament Sportu i Turystyki:

 • Agnieszka Komorowska – tel. (56) 62 18 423

Do pobrania: