Przejdź do treści
Wersja graficzna
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Instrukcja
TAB - Kolejny element
SHIFT + TAB - Poprzedni element
CTRL + F - Wyszukiwarka
ALT + (← / →) – poprzednia / następna (odwiedzona) strona
ESC - Anulowanie podpowiedzi
Facebook Twitter Youtube Instagram Issuu Flickr

 

Koronawirus  

  • Start
  • Rozwój regionalny
  • Planowanie strategiczne i przestrzenne

Planowanie strategiczne i przestrzenne

Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków.

Czytaj więcej

Zmiany w Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych (załącznika nr 10 SZOOP RPO WK-P)

W dniu 27 lipca br. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął zaktualizowany Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (SZOOP RPO WK-P). Aktualizacja objęła m.in. Zasady programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 – stanowiące Załącznik nr 10 do SZOOP RPO WK-P .

Czytaj więcej

Agenda Miejska UE – zaangażujmy się w partnerstwa

W dniu 30 maja 2016 r. ministrowie państw członkowskich UE odpowiedzialni za rozwój miast przyjęli Pakt Amsterdamski, ustanawiający Agendę Miejską UE, który tworzy nowy model wielopoziomowej i wielostronnej współpracy zainteresowanych stron, w celu wzmocnienia wymiaru miejskiego polityk UE.

Czytaj więcej

Realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspólnie z Kujawsko-Pomorskim Biurem Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku przystępuje do realizacji badania pn. „Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych” – opracowywanego w ramach monitorowania Strategii Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020. Plan Modernizacji 2020+.

Czytaj więcej

5 posiedzenie RM – 20 lipca 2016 r.

Rada Modernizacji 5 spotkanie

W minioną środę 20 lipca br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego odbyło się 5 posiedzenie Rady Modernizacji. Spotkanie było okazją do szerszej dyskusji na temat aktualności Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do roku 2020 – Plan modernizacji 2020+, m.in w kontekście nowych zjawisk, potrzeb w ciągle zmieniającej się sytuacji społeczno-gospodarczej, a także powstających, nowych dokumentów krajowych.

Czytaj więcej

Projekt „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim”

W dniu 1 lipca br. rozpoczęła się realizacja projektu związanego z przygotowaniem opracowania pn.: „Ład przestrzenny w województwie kujawsko-pomorskim. Diagnoza z założeniami programu jego kształtowania” przez samorząd województwa kujawsko-pomorskiego we współpracy z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Czytaj więcej

4 spotkanie Rady Modernizacji – 30 marca 2016 r.

Rada Modernizacji 4 spotkanie

Za nami już 4 spotkanie Rady Modernizacji. W środę, 30 marca br. w trakcie posiedzenia, które odbyło się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu jednym z tematów było przedstawienie informacji nt. Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. Dokument, który omówiła p. Agnieszka Imiela z Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego, został przyjęty przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego 27 stycznia br. i określa zasady oraz oczekiwane efekty wspierania rewitalizacji z RPO WK-P na lata 2014-2020.

Czytaj więcej

Rada Modernizacji – spotkanie 3, ostatnie w 2015 r.

3 spotkanie Rady Modernizacji

Trzecie już spotkanie Rady Modernizacji, które odbyło się w 27 października 2015 r. było przede wszystkim okazją do zaprezentowania aktualnego stanu prac nad Kujawsko-Pomorskim Planem Spójności Komunikacji Drogowej i Kolejowej 2014-2020, jako najważniejszym dokumentem programowym, wymaganym przez Komisję Europejską dla uruchomienia środków z perspektywy finansowej 2014-2020 i jednocześnie będącym konsekwencją zapisów w strategii rozwoju województwa. Prezentacja p. Rafała Pietrucienia, Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zbiegła się w czasie z trwającymi właśnie konsultacjami społecznymi dokumentu. Członkowie Rady mieli możliwość zapoznania się z dokumentem i udziału w dyskusji, dotyczącej planowanych do realizacji inwestycji drogowych i kolejowych.

Czytaj więcej

2 posiedzenie Rady Modernizacji – 01 lipca 2015 r

2 posiedzenie Rady Modernizacji

Drugie posiedzenie Rady Modernizacji zainaugurowało wręczenie powołań pięciu nowym członkom Rady. Powołanie otrzymali: p. Agnieszka Lange-Olszewska, Dyrektor Generalna Kujawsko-Pomorskiej Organizacji Pracodawców Lewiatan, p. dr Marlena Maślanka, Dyrektor Oddziału Przetwórstwa Materiałów Polimerowych w Toruniu w Instytucie Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników, p. Grzegorz Grześkiewicz, Prezes Zarządu Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego z Oddziału w Bydgoszczy, p. Marek Hahn, Wiceprezes Izby Przemysłowo-Handlowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz p. Roman Wiatrowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych w Bydgoszczy.

Czytaj więcej

Inauguracja Rady Modernizacji

Inauguracja Rady Modernizacji

Realizacja naszej strategii rozwoju 2020+ wkracza w nową fazę. Marszałek Piotr Całbecki wręczył 20 maja akty powołania członkom Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu. Trzydziestoosobowe ciało opiniotwórczo-doradcze będzie czuwać nad wdrażaniem planu modernizacji województwa, który określa także obszary unijnego wsparcia w latach 2014-2020.

Czytaj więcej

© Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Toruń 2014. Wszystkie prawa zastrzeżone.