Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Projekt pilotażowy Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej – Centrum Wsparcia Doradczego

Informujemy o możliwości wzięcia udziału w projekcie pilotażowym Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej „Centrum Wsparcia Doradczego” (CWD), którego realizacja wynika ze Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.) oraz Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

 

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, w oparciu o zaproponowane przez siebie kryteria, za pośrednictwem samorządów wojewódzkich, zamierza dokonać wyboru partnerstw jednostek samorządu terytorialnego, którym zaoferuje wsparcie doradcze w zakresie opracowania strategii terytorialnych wraz z pakietem projektów kluczowych dla rozwoju obszaru partnerstwa, w którym zrzeszone są samorządy. Projekt dotyczy więc wyłącznie wsparcia eksperckiego przy tworzeniu dokumentów programowych oraz wynikających z nich przedsięwzięć, a nie dotyczy bezpośrednio wsparcia finansowego na realizację wypracowanych zadań.

 

Zakładanym przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej efektem ma być wzmocnienie sprawności administracyjnej samorządów terytorialnych (gminnych i powiatowych), w tym przede wszystkim wzmocnienie ich kompetencji do zarządzania strategicznego rozwojem lokalnym oraz inicjowania i realizacji kompleksowych przedsięwzięć rozwojowych, w partnerstwie społeczno-gospodarczym, a także z innymi samorządami.

 

Projekt CWD skierowany jest do określonego rodzaju partnerstw samorządów, obejmujących gminy wskazane jako obszary zagrożone trwałą marginalizacją, zgodnie z delimitacją określoną w analizie PAN. Mogą to być także partnerstwa samorządów obejmujące małe miasto liczące do 20 tys. mieszkańców (pełniące funkcję stolicy powiatu) wraz z jego obszarem funkcjonalnym. Gminy tworzące ten obszar nie mogą być położone na obszarze realizacji ZIT miast wojewódzkich. Szczegółowe zasady wyboru partnerstw zostały określone w załączonej dokumentacji Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

Dla województwa kujawsko-pomorskiego zaplanowano zgłoszenie maksymalnie dwóch partnerstw. Zostaną one wybrane i zarekomendowane do MFiPR przez Samorząd Województwa, na podstawie warunków wyboru partnerstw MFiPR. W skali kraju projekt obejmie maksymalnie 38 partnerstw.

Zainteresowane jednostki samorządu terytorialnego z województwa kujawsko-pomorskiego prosimy o szczegółowe zapoznanie się z dokumentacją Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, która została zamieszczona poniżej. Wypełnione formularze informacyjne partnerstw wraz z wymaganą dokumentacją  prosimy przesyłać w terminie do 24 września 2020 r.  

 

na adres mailowy: 

cwd@kujawsko-pomorskie.pl

 

oraz jednocześnie w wersji drukowanej na adres:

Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu

Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń

z dopiskiem „Projekt pilotażowy CWD”

 

Przesłana dokumentacja drukowana musi być tożsama z dokumentacją przesłaną drogą elektroniczną. W przypadku różnienia się dokumentacji, złożona propozycja partnerstwa może zostać odrzucona.

 

W przypadku pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt z p. Kingą Milewską tel. (56) 62-12-529,
e-mail k.milewska@kujawsko-pomorskie.pl lub p. Eweliną Babicką-Zarębską tel. (56) 62-18-575,
e-mail e.babicka@kujawsko-pomorskie.pl.

 

Do pobrania: