Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Konsultacje projektu Strategii 2030

Szanowni Państwo,
 
w dniu 3 września 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii.

Szanowni Państwo,

w dniu 3 września 2020 r. zakończyły się konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+. Pomimo trudnego czasu, w jakim przyszło nam prowadzić ten proces udało się zorganizować konferencję inaugurującą konsultacje oraz 13 spotkań mających charakter debat na temat kształtu najważniejszego w regionie dokumentu, jakim jest strategia. W toku konsultacji otrzymaliśmy ponad 700 uwag, wniosków i opinii przesłanych do Urzędu pisemnie, które zostały bardzo szczegółowo przeanalizowane. Bardzo dziękujemy za ich przekazanie oraz duże zaangażowanie w cały proces konsultacji społecznych.

Zapraszamy do zapoznania się ze Sprawozdaniem z przebiegu i wyników konsultacji społecznych projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+.


Szanowni Państwo!

Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zaprasza

do udziału w konsultacjach społecznych

projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku

– Strategia Przyspieszenia 2030+

Z projektem dokumentu można zapoznać się w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, w Departamencie Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego (pokój 347), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń,  na stronie internetowej www.bip.kujawsko-pomorskie.pl (w zakładce: Planowanie Strategiczne/Strategia 2030 – projekt/Konsultacje projektu Strategii 2030) oraz poniżej.

Uwagi, wnioski i opinie można składać na poniższym formularzu w terminie do dnia 3 września 2020 r.

Wypełnione formularze prosimy przesyłać na adres: strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Uwagi można również zgłaszać ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego  (pokój 347), Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

Zapraszamy do udziału w konsultacjach wszystkich zainteresowanych, w szczególności:

 • mieszkańców województwa
 • jednostki samorządu terytorialnego
 • partnerów społecznych i gospodarczych, w tym: organizacje pracodawców i organizacje związkowe, samorząd gospodarczy i zawodowy, izby gospodarcze, organizacje pozarządowe oraz Radę Działalności Pożytku Publicznego
 • radnych województwa
 • członków Społeczno-Gospodarczej Rady ds. Modernizacji Regionu
 • administrację rządową, szczególnie Wojewodę
 • inne województwa
 • szkoły wyższe i jednostki naukowo-badawcze
 • podmioty nie wymienione wyżej, wskazane w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 7 ust. 1 pkt 1, 2 i 4-8 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Do pobrania:

Spotkania w ramach konsultacji

Konferencja:

 • 28 lipca 2020 (wtorek), godz. 10.00, Dwór Artusa w Toruniu, Konferencja rozpoczynająca konsultacje społeczne projektu Strategii rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+

Spotkania ogólne w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali patio na I piętrze:

 • 12 sierpnia 2020 (środa), godz. 10.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 7 sierpnia 2020 (włącznie),
 • 14 sierpnia 2020 (piątek), godz. 10.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 11 sierpnia 2020 (włącznie),
 • 20 sierpnia 2020 (czwartek), godz. 10.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 17 sierpnia 2020 (włącznie),
 • 24 sierpnia 2020 (poniedziałek), godz. 10.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 19 sierpnia 2020 (włącznie)
 • 28 sierpnia 2020 (piątek), godz. 10.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 25 sierpnia 2020 (włącznie).

Spotkanie dla organizacji pozarządowych w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, w sali patio na I piętrze:

 • 19 sierpnia 2020 (środa), godz. 17.00 – prosimy o potwierdzenie udziału do 14 sierpnia 2020 (włącznie), Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, sala patio na I piętrze.

Chęć udziału w spotkaniu prosimy zgłaszać na odpowiednim formularzu uczestnictwa (spotkanie ogólne lub ngo) na adres e-mail: strategia@kujawsko-pomorskie.pl lub telefonicznie na numer: 56/ 62 12 529 lub 56/ 62 18 591. Potwierdzeniem uczestnictwa w spotkaniu będzie mail pracownika Dep. Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego. W związku z epidemią COVID-19, spotkania będą organizowane przy ograniczonej, ściśle określonej liczbie osób, dlatego zgłoszenia będą przyjmowane według kolejności wpływu do urzędu. Więcej informacji o warunkach spotkania w związku z COVID-19 zamieszczonych jest na stronie: www.kujawsko-pomorskie.pl/biuro-prasowe/informacje-prasowe/36108-strategia-przyspieszenia-2030-zapraszamy-na-spotkania-konsultacyjne.