Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

model struktury funkcjonalno-przestrzennej

Wytyczne dotyczące spójności strategii gminnych i ponadlokalnych z ustaleniami Strategii rozwoju województwa

Szanowni Państwo, w dniu 2 września 2021 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przyjął uchwałą nr 34/1474/21 Wytyczne dotyczące zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+.

 

Powyższy dokument ma za zadanie uściślenie wymogów w zakresie sposobu uwzględnienia ustaleń i rekomendacji w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w województwie kujawsko-pomorskim określonych w Strategii rozwoju województwa. Wytyczne, wychodząc naprzeciw wymogowi określonemu w art. 10f. ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, doprecyzowują samorządom sposób uwzględnienia (przestrzenny bądź tekstowy) określonych zagadnień Strategii rozwoju województwa (w szczególności Koncepcji rozwoju funkcjonalno-przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego oraz Obszarów Strategicznej Interwencji). Spełnienie wymogów zawartych w dokumencie ułatwi przygotowanie poprawnego projektu strategii oraz przyczyni się do wydania przez Zarząd Województwa opinii pozytywnej.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentem.

 

Wytyczne dotyczące zachowania spójności projektów strategii rozwoju gmin oraz strategii rozwoju ponadlokalnego sporządzanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego z ustaleniami Strategii Przyspieszenia 2030+.

 

Model struktury funkcjonalno-przestrzennej
Model struktury funkcjonalno-przestrzennej