Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) połączone z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w terminie 04-08.02.2022 r.

Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłasza nabór na misje gospodarcze do Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie) odbywające się w terminie 04-08.02.2022 r.* dla przedsiębiorców z branży o PKD 22.2 Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych oraz PKD 25.73 Produkcja narzędzi.

 

Misje gospodarcze oragnizowane są przez Województwo Kujawsko-Pomorskie w ramach projektu pn. „Invest in Bit CITY 2. Promocja potencjału gospodarczego oraz promocja atrakcyjności inwestycyjnej miast prezydenckich województwa kujawsko-pomorskiego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, Poddziałanie 1.5.2 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw.

 

W misjach gospodarczych mogą wziąć udział przedsiębiorcy:

  • z branży Produkcja narzędzi o PKD 25.73 oraz z branży Produkcja wyrobów z tworzyw sztucznych o PKD 22.2;
  • posiadający status mikro, małego, średniego przedsiębiorcy;
  • posiadający siedzibę lub zarejestrowany oddział na terenie województwa kujawsko-pomorskiego;
  • spełniający kryteria dotyczące skorzystania z pomocy publicznej de minimis;
  • posiadający strategię biznesową, która zakłada, że działania, na które ubiega się o dofinansowanie stanowią element strategii w zakresie internalizacji działalności gospodarczej;
  • spełniający inne kryteria określone w Regulaminie uczestnictwa przedsiębiorców (MŚP) w zagranicznych misjach gospodarczych organizowanych przez Województwo Kujawsko-Pomorskie połączonych z udziałem w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020 w Dubaju (Zjednoczone Emiraty Arabskie), zwanych dalej Regulaminem.

Liczba przedsiębiorców objętych wsparciem:  około 10.

Przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w misjach gospodarczych będą finansowani w ramach pomocy de minimis.

W ramach misji zaplanowany jest m.in. udział w Wystawie Światowej Expo Dubaj 2020, uczestnictwo w rozmowach B2B oraz spotkania z instytucjami otoczenia biznesu w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.

 

Termin składania dokumentów:

1. Termin zgłoszenia do udziału w misji:

Przedsiębiorcy dokonują zgłoszenia udziału poprzez wypełnienie i przesłanie drogą elektroniczną na adres e-mail: k.brzdek@kujawsko-pomorskie.pl  skanów podpisanych, niżej wymienionych dokumentów wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do dnia 15.11.2021 r.  do godz. 9.00 **:

  • formularz deklaracji uczestnictwa, według wzoru określonego w załączniku nr 1 do Regulaminu;
  • formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 5 do Regulaminu;
  • oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieotrzymaniu pomocy de minimis, według wzoru określonego w załączniku nr 6 do Regulaminu.
  • oświadczenie dotyczące strategii biznesowej i jej streszczenie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej według wzoru określonego w załączniku nr 10 do Regulaminu.

Wszystkie dokumenty (scany) muszą zostać podpisane, pojedyncze strony zaparafowane, a kserokopie prawidłowo poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania przedsiębiorstwa. Upoważnienie do reprezentowania przedsiębiorstwa musi wynikać z dostarczonych dokumentów.

Formularze deklaracji uczestnictwa złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

 

2. Termin dostarczenia oryginałów dokumentów:

W przypadku zakwalifikowania do udziału w Misji, przedsiębiorca dostarczy oryginały dokumentów osobiście lub wyśle pocztą na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Planowania Strategicznego i Rozwoju Gospodarczego, Biuro Projektów Gospodarczych, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń z dopiskiem na kopercie – dotyczy misji gospodarczej do Dubaju w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji (drogą elektroniczną) o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji.

Informacja o zakwalifikowaniu się danego przedsiębiorcy do udziału w Misji gospodarczej zostanie przesłana drogą elektroniczną na adres poczty e-mail, wskazany w formularzu deklaracji uczestnictwa.

Lista przedsiębiorców zakwalifikowanych do udziału w Misjach gospodarczych zostanie umieszczona na stronie internetowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego www.kujawsko-pomorskie.pl, i/lub na stronie na stronie Kujawsko-Pomorskiego Centrum Obsługi Inwestora https://investin.kujawsko-pomorskie.pl i/lub na stronie Centra Obsługi Inwestorów i Eksporterów https://kujawskopomorskie.trade.gov.pl po zakończeniu naboru.

 

Językiem wiodącym misji będzie język angielski.

Kontakt:

k.brzdek@kujawsko-pomorskie.pl, tel. 56 6218 349.

m.schick@kujawsko-pomorskie.pl tel 56 6218 309.

 

*Dopuszcza się zmianę długości trwania misji z przyczyn niezależnych od Organizatora.
O powyższej zmianie przedsiębiorcy zakwalifikowani do udziału w Misjach zostaną niezwłocznie powiadomieni.

**W przypadku niewystarczającej liczby zgłoszeń Organizator zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu rekrutacji.

 

Dokumenty do pobrania:

https://bip.kujawsko-pomorskie.pl/uchwala-nr-36152821-zarzadu-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego-z-dnia-15-wrzesnia-2021-r-w-sprawie-przyjecia-regulaminu-uczestnictwa-przedsiebiorcow-msp-w-zagranicznych-misjach-gospodarczych-organi/

Regulamin uczestnictwa (…).

Załącznik nr 1 Formularz deklaracji uczestnictwa,

Załącznik nr 2 Kryteria rekrutacji,

Załącznik nr 3 Wzór umowy o uczestnictwie,

Załącznik nr 4 Wzór zaświadczenia o pomocy de minimis,

Załącznik nr 5 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,

Załącznik nr 6 Oświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis,

Załącznik nr 7 Sprawozdanie merytoryczne,

Załącznik nr 8 Informacja  w związku z przetwarzaniem danych osobowych osoby, której dane dotyczą,

Załącznik nr 9 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych udzielana przez osobę, której dane dotyczą,Załącznik nr10 Oświadczenie dotyczące strategii biznesowej i jej streszczenie w zakresie internacjonalizacji działalności gospodarczej.

 

Dokument przygotowała Karlina Brzdęk