Rok Samorządu Województwa

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Stanowisko Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z 17 grudnia 2018 w sprawie ustanowienia roku 2019 Rokiem Samorządu Województwa

 

Z dniem 1 stycznia 1999 roku, na podstawie ustawy o wprowadzeniu trójstopniowego podziału terytorialnego państwa, powstały samorządowe województwa. Debata na temat nowego podziału kraju toczyła się przez kilka lat – zarówno w odniesieniu do ilości nowych jednostek, jak i zakresu zdecentralizowania administracji publicznej z jej wybieralnymi przez mieszkańców organami uchwałodawczymi i wykonawczymi. Choć skala kompetencji oraz podział władztwa pomiędzy administracją rządową i samorządem województwa był niedoskonałym kompromisem, to fakt powstania 16 województw ‒ także Województwa Kujawsko-Pomorskiego ‒ był bez wątpienia doniosłym osiągnięciem polskiej demokracji po dokonaniu zmian ustrojowych.

Początki funkcjonowania samorządowych województw nie były łatwe. Problem stanowiła interpretacja aktów prawnych, które określały ustrojowo-organizacyjne ramy ich działania, pojawiały się trudności w procesie przejmowania i restrukturyzacji stanowiących dotąd własność skarbu państwa instytucji, obiektów i jednostek organizacyjnych. Pilnego działania oraz dużego zaangażowania wymagała realizacja zadań własnych, w szczególności opracowanie strategii rozwoju województwa, uwzględniającej harmonijny, zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy, troskę o dziedzictwo historyczno-kulturowe oraz ukształtowanie podstaw rozwoju przestrzennego jako obszaru aktywności społeczności regionalnej.

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego sprostał ówczesnym zadaniom. Są one także i dzisiaj obszarami wzmożonej aktywności, uwzględniającej różnorodność tradycji regionu oraz doświadczeń i aspiracji środowisk społeczno-zawodowych w kontekście ich identyfikacji i tożsamości terytorialnej. Odnoszą się one również do szeroko pojmowanego rozwoju miast i obszarów wiejskich.

Istotnym czynnikiem kształtowania idei samorządności regionalnej, a co za tym idzie także rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego, stało się przystąpienie Polski do Unii Europejskiej. Zarówno fundusze przedakcesyjne, a następnie fundusze strukturalne zdynamizowały aktywność samorządowej administracji wojewódzkiej, wyposażając ją w znaczące instrumenty wspierania rozwoju lokalnego i regionalnego. Jako inicjator i koordynator tego procesu Samorząd Województwa podejmował partnerską współpracę z jednostkami samorządowymi oraz podmiotami społeczno-gospodarczymi, tworząc warunki dla wzrostu potencjału konkurencyjnego oraz modernizacji regionu Kujaw i Pomorza.

Doświadczenie minionego dwudziestolecia wskazuje, że warunkiem dynamicznego oraz społecznie odpowiedzialnego rozwoju jest wzmacnianie idei społeczeństwa obywatelskiego, która wraz z wdrażaniem zasady współrządzenia, zwiększa poczucie współodpowiedzialności za losy województwa oraz przyczynia się do integracji społeczności regionalnej i wzrostu poziomu społecznej akceptacji podejmowanych działań.

Rozwój wojewódzkiej wspólnoty samorządowej stanowi ważny element budowania sprawnego i demokratycznego państwa. Zdobyte dotychczas doświadczenia i wypracowane dobre praktyki należy rozwijać i pomnażać w duchu wartości zgodnych z zainicjowaną przed laty modernizacją Polski, której przejawem była reforma samorządowa. Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego pragnie to czynić.