Rewitalizacja

Publikacje

 

*Publikacje

 

Dobre praktyki wielkich miast, red. M. Starkowska, Warszawa, Unia Metropolii Polskich, 2010

 

Gehl J., Życie między budynkami. Użytkowanie przestrzeni publicznych, Kraków, Wydawnictwo RAM, 2009

 

Heller C. A., Rewitalizacja obszarów miejskich. Praktyczny przewodnik: jak opracować lokalny plan rozwoju?

 

Herbst K., Społeczny sens rewitalizacji, 2008

 

Ludzie-przestrzeń-zmiana. Dobre praktyki w rewitalizacji polskich miast, Warszawa, Ministerstwo Rozwoju, 2016

 

Podręcznik rewitalizacji. Zasady, procedury i metody działania współczesnych procesów rewitalizacji, Warszawa, Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast, 2003

 

Urban Development Issues, Insitute of Urban Development in Krakow (wcześniej: Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast)

 

Problemy Rozwoju Miast, Kwartalnik Naukowy Instytutu Rozwoju Miast, Rok VII, Zeszyt nr 3/2010, Kraków, 2010 – zeszyt poświęcony problemom rewitalizacji, będący efektem I Kongresu Rewitalizacji Miast Polskich 2010

 

Renowacja obiektów dziedzictwa kulturowego na terenie Wyspy Młyńskiej w Bydgoszczy, folder wydany przez Urząd Miasta Bydgoszczy

 

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, pod red. Z. Babińskiego, Tom I, Bydgoszcz, Wydawnictwo Logo, 2008

 

Rewitalizacja drogi wodnej Wisła-Odra szansą dla gospodarki regionu, pod red. Z. Babińskiego, Tom III, Bydgoszcz, Wydawnictwo BDW Margrafsen s.c., 2009

 

Rewitalizacja miast polskich, 12-tomowa publikacja Instytutu Rozwoju Miast

Tom 1, Rewitalizacja miast w Wielkiej Brytanii, praca zbiorowa pod red. R. Guzika
Tom 2, Rewitalizacja we Francji – zarządzanie przekształceniami obszarów kryzysowych w miastach, K. Skalski
Tom 3, Rewitalizacja miast w Niemczech, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa i A. Jadach-Sepioło
Tom 4, Przestrzenne aspekty rewitalizacji – śródmieścia, blokowiska, tereny poprzemysłowe, pokolejowe i powojskowe, praca zbiorowa pod red. W. Jarczewskiego
Tom 5, Demograficzne i społeczne uwarunkowania rewitalizacji miast w Polsce, praca zbiorowa pod red. A. Zborowskiego
Tom 6, Aspekty prawne i organizacyjne zarządzania rewitalizacją, praca zbiorowa pod red. W. Rydzika
Tom 7, Finansowanie i gospodarka nieruchomościami w procesach rewitalizacji, praca zbiorowa pod red. M. Bryxa
Tom 8, Rewitalizacja miast polskich – diagnoza, praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego i W. Jarczewskiego
Tom 9, Założenia polityki rewitalizacji w Polsce, praca zbiorowa pod red. Z. Ziobrowskiego
Tom 10, Model rewitalizacji miast, K. Janas, W. Jarczewski, W. Wańkowicz
Tom 11, System monitorowania rewitalizacji, W. Jarczewski, J. Jeżak
Tom 12, Przykłady rewitalizacji miast, praca zbiorowa pod red. A. Muzioł-Węcławowicz
Rewitalizacja miast polskich jako sposób zachowania dziedzictwa materialnego i duchowego oraz czynnik zrównoważonego rozwoju – Podsumowanie projektu

 

Słysz K., Zgud K., Pawłowska K., System monitorowania gospodarki przestrzennej jako narzędzie zintegrowanego planowania rozwoju miast w duchu idei Karty Lipskiej. Poradnik, Kraków, Instytut Rozwoju Miast w Krakowie, 2011

 

Tereny zdegradowane. Podręcznik, 2006

 

Urbanista, Rewitalizacja miast w Polsce. Pierwsze doświadczenia, pod red. P. Lorensa, Tom 10, Warszawa, 2007

 

Ustawa o rewitalizacji. Praktyczny komentarz, Warszawa, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, Departament Polityki Przestrzennej, 2016

 

Wańkowicz W., Rewitalizacja i planowanie przestrzenne stref społecznie wykluczonych. Poradnik, Kraków, Instytut Rozwoju Miast, 2011 – skrót publikacji dostępny jest na portalu IRM

 

Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców (w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020), Senat Rzeczypospolitej Polskiej, Warszawa 2013 – materiały z konferencji zorganizowanej przez Komisję Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym 1 marca 2013  

 

Zasoby przyrodnicze i kulturowe drogi wodnej Wisła-Odra, pod red. D. Szumińskiej, Tom II, Bydgoszcz, Wydawnictwo Logo, 2008

 

 

*Raporty:

 

Analiza potrzeb i rozwoju przemysłów kreatywnych, Raport wykonany na zlecenie Ministerstwa Gospodarki, Warszawa, listopad 2009

 

Sektor kreatywny w województwach pomorskim i kujawsko-pomorskim, Raport z badań przygotowany na zlecenie Agencji Rozwoju Pomorza S.A. w ramach projektu Sieć Kreatywnego Biznesu, Gdańsk, 2012

 

Miasta przyszłości. Wyzwania, wizje, perspektywy, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Polityki Regionalnej, 2011

 

Rozwój miast w Polsce. Raport wprowadzający Ministerstwa Rozwoju Regionalnego opracowany na potrzeby przygotowania Przeglądu OECD krajowej polityki miejskiej w Polsce, Warszawa 2010

Część I Diagnoza stanu polskich miast

Część II Polityka i zarządzanie rozwojem miast w Polsce

 

 

*Artykuły:

 

Brzydko jak w Tatrach, Grzegorz Sroczyński, Gazeta Wyborcza – Duży Format, 8.08.2010

 

Miasta są dla ludzi, nie dla słoni, rozmowa z duńskim urbanistą Janem Gehlem, Gazeta Wyborcza, 18.03.2010

 

Polskie miasta marnują swoją szansę, w rozmowie z Jakubem Głazem mówi dr Andreas Billert, Gazeta Wyborcza Poznań, 16.06.2006

 

 

*Materiały z konferencji

 

V Kongres Rewitalizacji, 3-4 grudnia 2018 r. Lublin

prezentacje z konferencji

 

Konferencje w ramach projektu „Cities of change – cooperation of cities in the field of city development”, 2013-2015, Poznań, organizator: Urząd Miasta Poznania

prezentacje z konferencji22-23.10.2014

prezentacje z konferencji 22-23.04.2015

 

Ponadregionalna konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej. Edycja II”, 5.12.2013, Toruń, organizator: Urząd Miasta Torunia

prezentacje z konferencji

 

Konferencja „Polityka miejska – wyzwania, doświadczenia, inspiracje”, 25-26.06.2013, Warszawa, organizatorzy: Krajowy Punkt Kontaktowy ESPON, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), Uniwersytet Warszawski

prezentacje z konferencji

 

Konferencja „Zarządzanie rozwojem miast o zmniejszającej się liczbie mieszkańców w kontekście perspektywy finansowej 2014-2020”, 1.03.2013, Warszawa, organizator: Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej we współpracy z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Głównym Urzędem Statystycznym

zapis video, prezentacja i materiały z konferencji

 

Międzynarodowa konferencja pt. „Statystyczny obraz metropolii – stan obecny i perspektywy rozwoju”, 15-16.11.2012, Toruń

prezentacje i streszczenia z konferencji

  

Konferencja pn. „Rewitalizacja w mieście – Dlaczego? Dla kogo? Przykłady dobrych praktyk oraz przyszłość rewitalizacji w nowej perspektywie finansowej”, 2.12.2011, Toruń, organizator: Urząd Miasta Torunia

prezentacje z konferencji