Rewitalizacja

Rewitalizacja w pytaniach i odpowiedziach

 

1. Jaka jest podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji?
Podstawa prawna opracowania programu rewitalizacji zależy od wybranej przez gminę drogi tworzenia programu i narzędzi, z których chce skorzystać. Program rewitalizacji można opracować na podstawie:

  • ustawy z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz.U. 2015 poz. 1777) lub
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016 poz. 446 j.t., umożliwia to zapis art. 52 ustawy o rewitalizacji – do 31.12.2023 r. możliwa jest realizacja przedsięwzięć wynikających z programu zawierającego działania służące wyprowadzeniu obszaru rewitalizacji ze stanu kryzysowego, przyjmowanego uchwałą rady gminy, bez uchwalania gminnego programu rewitalizacji, a więc tym samym bez korzystania z narzędzi, które stwarza ustawa o rewitalizacji).

 

2. Kiedy gmina zobowiązana jest do korzystania z Zasad programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020?

Gmina, która zamierza ubiegać się o wsparcie projektów rewitalizacyjnych ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, musi przygotować program rewitalizacji zgodny z Zasadami programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

3. Jaką nazwę zastosować do tworzonego programu rewitalizacji?

„Gminny program rewitalizacji” (GPR) to pojęcie zastosowane w ustawie o rewitalizacji dla programów rewitalizacji przygotowywanych zgodnie z tą ustawą. W Zasadach programowania przedsięwzięć rewitalizacyjnych w celu ubiegania się o środki finansowe w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (Zasady) zastosowano ogólne pojęcie „program rewitalizacji” przez które należy rozumieć „uchwalony przez radę gminy, na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) lub art. 14 ust. 1 ustawy o rewitalizacji, wieloletni program działań w sferze społecznej oraz gospodarczej lub przestrzenno-funkcjonalnej lub technicznej lub środowiskowej, zmierzający do wyprowadzenia obszarów rewitalizacji ze stanu kryzysowego oraz stworzenia warunków do ich zrównoważonego rozwoju, stanowiący narzędzie planowania, koordynowania i integrowania różnorodnych aktywności w ramach rewitalizacji” (pełna definicja z przypisami znajduje się w rozdziale 3 Zasad, pkt 7, str. 6).
Nie ma określonych wymogów co do nazwy programu rewitalizacji. Jednocześnie od wybranego sposobu opracowania programu rewitalizacji i tym samym podstawy prawnej zależeć będzie zawartość programu i procedury jego opracowania. W przypadku podjęcia przez gminę decyzji o przygotowaniu programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o rewitalizacji – procedura opracowania dokumentu jest szczegółowo opisana w tej ustawie. Jeśli natomiast gmina zdecyduje się na opracowanie programu rewitalizacji w oparciu o ustawę o samorządzie gminnym – należy stosować procedury stosowane do opracowywania i uchwalania programów gospodarczych (art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie gminnym).

4. Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi dotyczących ustawy o rewitalizacji – Ministerstwo Rozwoju

Zestawienie można znaleźć tutaj

 

5. Zestawienie najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi związanych z Konkursem dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji z POPT na lata 2014-2020

Zestawienie można znaleźć tutaj