Rewitalizacja

Konkurs dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

* II edycja konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 17 października nabór wniosków o dotację w II edycji Konkursu dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach POPT 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 17 listopada 2016 r. i trwał do dnia 1 grudnia 2016 r.) wpłynęło 56 wniosków.

 

Z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową, 50 wniosków o dofinansowanie uzyskało wymagane minimum 60% maksymalnej liczny punktów i zostało zarekomendowane Zarządowi Województwa Kujawsko-Pomorskiego do otrzymania dotacji.

W dniu 19 kwietnia 2017 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, uchwałą Nr 15/668/17 zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach II edycji Konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rozwoju.

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji

 

*  Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację:

1) zaświadczenia wystawionego przez bank, zawierającego dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;

2) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem);

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT;

4) harmonogram transz dotacji.

 

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

Wzór harmonogramu transz dotacji

 

*  Wyniki naboru wniosków w ramach Konkursu dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. konkurs dotacji na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (nabór wniosków o przyznanie dotacji rozpoczął się w dniu 01 marca 2016 r. i trwał do dnia 15 kwietnia 2016 r.) wpłynęło 111 wniosków.

Z oceny merytorycznej przeprowadzonej przez Komisję konkursową , 51 wniosków dofinansowanie uzyskało wymagane minimum 60% maksymalnej liczny punktów i zostało zarekomendowane Zarządowi Województwa do otrzymania dotacji.

W dniu 31 sierpnia 2016 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego zatwierdził listę gmin, które otrzymają dotację na opracowanie lub aktualizację programów rewitalizacji w ramach Konkursu dotacji realizowanego przez Województwo Kujawsko-Pomorskie na podstawie umowy zawartej pomiędzy Ministerstwem Rozwoju.

Lista projektów wybranych do otrzymania dotacji

Lista rankingowa wniosków o przyznanie dotacji

 

 

*  Wykaz dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dotację:

1) zaświadczenia wystawionego przez bank, zawierającego dane dotyczące rachunku/-ów lub subkonta bankowego Wnioskodawcy utworzonego na potrzeby realizacji projektu; zaświadczenie lub dokument równoważny przyjęty w praktyce banku powinien być podpisany w sposób czytelny (wraz z pieczątką imienną) przez osobę lub osoby upoważnione do dysponowania rachunkiem;

2) dokumentu potwierdzającego umocowanie do reprezentowania Wnioskodawcy (w przypadku kiedy zmieniły się w stosunku do tych przekazanych z wnioskiem);

3) oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT.

 

Wzór oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT

 

 

* Ogłoszenie o Konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

Konkurs dotacji został ogłoszony w dniu 29 stycznia 2016 r. Celem konkursu jest udzielenie dotacji gminom województwa kujawsko-pomorskiego na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji, a tym samym wsparcie gmin w uruchomieniu procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej. Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji będą stanowiły podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Ogłoszenie o konkursie można znaleźć tutaj

 

 

* Spotkania informacyjne i edukacyjne

 

W dniach 15.02.2016 r. oraz 22.02.2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego przy Pl. Teatralnym 2 w Toruniu odbyły się spotkania informacyjne dla gmin zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego zainteresowanych udziałem w konkursie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji ze środków Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020.

 

Informacja o spotkaniach dostępna jest tutaj

Prezentacje ze spotkań dostępne są tutaj

 

W dniu 30 maja 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin zainteresowanych tematyką rewitalizacji.  Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020, sytuacji społecznej na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a także zasad ubiegania się o środki na projekty rewitalizacyjne w ramach RPO WK-P. Na kolejne spotkania edukacyjne zapraszamy jesienią br.

 

Informacja o spotkaniu dostępna tutaj

 

 

W dniu 15 września 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dla przedstawicieli wszystkich miast i gmin zainteresowanych tematyką rewitalizacji.  Spotkanie dotyczyło zagadnień związanych z opracowaniem programu rewitalizacji zgodnie z ideą rewitalizacji w perspektywie finansowej 2014-2020. Przedstawione zostały m.in. kluczowe elementy i cechy programu rewitalizacji, dobre praktyki w przygotowaniu procesu rewitalizacji oraz warunki realizacji i zakres wsparcia działań rewitalizacyjnych w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020 .

 Informacja o spotkaniu dostępna tutaj

 

 

* Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi związane z konkursem dotacji POPT 2014-2020

 

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania związane z konkursem dotacji dostępne są tutaj