Turystyka

Turystyczny Fundusz Gwarancyjny

Szanowni Państwo,

26 listopada 2016 r. wchodzą w życie zmiany przepisów ustawy o usługach turystycznych, wynikające z ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o usługach turystycznych oraz ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1334). 

 

Przedsiębiorcy prowadzący działalność organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego będą zobowiązani do spełniania nowych obowiązków:

– odprowadzania składki do Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

– składania deklaracji,

– prowadzenia wykazu zawartych z klientami umów.  

Na podstawie powyższych przepisów wszyscy organizatorzy turystyki lub pośrednicy turystyczni mający siedzibę (lub oddział w przypadku przedsiębiorcy zagranicznego) na terytorium Polski, zobowiązani będą m.in. terminowo składać do Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego deklaracje zawierające:

  • – wyliczenie wysokości należnej składki na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego,

– liczbę i rodzaj zawartych w danym miesiącu umów o świadczenie usług turystycznych,

  • – liczbę klientów objętych umowami zawartymi w danym miesiącu,
  • – informacje o zabezpieczeniach finansowych oraz o podmiotach ich udzielających, do których mogą być składane roszczenia w okresie, za jaki jest składana deklaracja,
  • – informację na temat liczby klientów, w przypadku których została wniesiona składka na rzecz Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, a impreza turystyczna została odwołana przez organizatora turystyki lub pośrednika turystycznego z powodu niewystarczającej liczby zgłoszeń, jeżeli realizacja usług była uzależniona od liczby zgłoszeń, a także w przypadku rozwiązania umowy lub odstąpienia od umowy przez klienta.

Podmiot będący organizatorem turystyki lub pośrednikiem turystycznym zobowiązany będzie składać deklarację za każdy miesiąc, w którym dany podmiot prowadził działalność. Obowiązek złożenia deklaracji będzie istniał również w przypadku, gdy w danym miesiącu nie zostanie zawarta żadna umowa z klientem, jak również w przypadku zawarcia umów, w stosunku do których nie powstaje obowiązek uiszczenia składki.

Deklarację należy złożyć do 21. dnia każdego miesiąca za okres poprzedniego miesiąca.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie obowiązującymi przepisami (w tym projektami rozporządzeń dotyczących składek i wzoru deklaracji) oraz z broszurą informacyjną na temat obowiązków przedsiębiorców wynikających z utworzenia Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, opracowaną przez Departament Turystyki Ministerstwa Sportu i Turystyki – broszura w załączniku.

Wszelkie niezbędne informacje można uzyskać kontaktując się z Ubezpieczeniowym Funduszem Gwarancyjnym (dane kontaktowe zawarte są w broszurze)