Turystyka

Szanowni Państwo!

W  związku z podjętą informacją o niewypłacalności firmy Centrum Szkoleniowo-Konsultacyjne Logos Wiesław Scheller, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Ogrody 19c/48, NIP 9531031848, uprzejmie informujemy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego wystąpi do gwaranta przedsiębiorcy: AXA Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. o uruchomienie środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej.

 

Zgodnie z art.5.ust. 5 ustawy o usługach turystycznych marszałek województwa jest uprawniony do występowania na rzecz klientów w sprawach wypłaty środków z tytułu gwarancji ubezpieczeniowej na zasadach określonych w treści tej umowy.

 

W związku z powyższym marszałek województwa pełni rolę Beneficjenta gwarancji ubezpieczeniowej, występującego do AXA TUiR S.A., w imieniu wszystkich klientów zgłaszających roszczenia z tytułu niezrealizowanych umów z uwagi na niewypłacalność przedsiębiorcy CSK Logos.

 

Wszyscy klienci, którzy nie otrzymali zwrotu ze środków przedsiębiorcy a  którzy w okresie od 3 czerwca 2016 r. do dnia 2 czerwca 2017 r. zawarli umowę o organizowanie imprezy turystycznej z w/w przedsiębiorcą (która nie została zrealizowana) winni składać swoje roszczenia na druku formularza  gwaranta  wraz z obligatoryjnymi załącznikami i dostarczać listownie bądź osobiście:

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Departament Sportu i Turystyki

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

 

Zgodnie z zapisami gwarancji ubezpieczeniowej roszczenia można składać w terminie jednego roku od upływu ważności gwarancji, tj. do dnia 2 czerwca 2018 r.

 

Jednocześnie informujemy, iż Państwa roszczenia będą niezwłocznie  przekazywane do AXA TUiR S. A. w celu weryfikacji i wyliczenia należnych kwot zwrotów.

 

Ponadto powiadamiamy, iż Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego nie posiada kompetencji do uznawania roszczeń za zasadne lub bezzasadne, ani też do wyliczania wysokości należnych kwot zwrotu.

 

Czynnościami związanymi ze zwrotem wpłat tytułem zapłaty za niezrealizowane imprezy turystyczne zajmować się będzie gwarant przedsiębiorcy CSK Logos czyli AXA TUiR S. A.

 

Po otrzymaniu dokonanego przez gwaranta szczegółowego wyliczenia kwot należnych poszkodowanym klientom przedsiębiorcy, Beneficjent wyda dyspozycję wypłaty środków, której to dokona gwarant w terminie nie dłuższym niż 30 dni od otrzymania przedmiotowej dyspozycji.   /druk formularza/

 

W przypadku wątpliwości w wypełnianiu druku AXA  TUiR S.A. prosimy o kontakt z Panem Mateuszem Jedynak tel. 22/ 55 50 259 – Departament Likwidacji Szkód Majątkowych.