Planowanie Strategiczne i Przestrzenne

Konferencja podsumowująca, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl
Konferencja podsumowująca, fot. Szymon Zdziebło/tarantoga.pl

Konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji polegającego na aktualizacji bądź przygotowaniu programu rewitalizacji

W dniu 4 września 2018 r. w Hotelu Filmar w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca I i II edycję konkursu dotacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 na aktualizację bądź przygotowane programu rewitalizacji. W konferencji wzięli udział przedstawiciele samorządów z województwa kujawsko-pomorskiego, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz przedstawiciele Urzędów Marszałkowskich z województwa podlaskiego i mazowieckiego oraz ekspert zewnętrzny.

 

Pierwsza część konferencji składała się z uroczystego przywitania gości przez Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Piotra Całbeckiego oraz prelekcji Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Agnieszki Lisek-Charkiewicz podsumowującej realizację projektu na dotację dla gmin na aktualizację lub przygotowanie programu rewitalizacji w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020

 

W późniejszej części konferencji swoje prelekcje wygłosili:

 

Konkurs dotacji gmin na aktualizację lub przygotowanie programu rewitalizacji składał się z dwóch edycji konkursu. I edycja konkursu została ogłoszona w dniu 29 stycznia 2016 r. natomiast II edycja konkursu w dniu 17 października 2016 r. Konkurs miał na celu udzielenie dotacji na przygotowanie lub aktualizację programów rewitalizacji. Wsparcie to pozwoliło gminom na uruchomienie procesów zmierzających do rewitalizacji obszarów zdegradowanych, upowszechnieniu rozumienia rewitalizacji jako procesu kompleksowych, interdyscyplinarnych przemian ukierunkowanych na wyprowadzenie obszarów zdegradowanych z kryzysu oraz wzmocnienie zdolności gmin do tworzenia mechanizmów partycypacji społecznej.

 

Przygotowane lub zaktualizowane programy rewitalizacji stanowią podstawę do ubiegania się o środki na działania rewitalizacyjne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Dostępna alokacja w ramach konkursu wynosiła 4 909 536,61 zł. Maksymalne dofinansowanie o jakie mogła ubiegać się gmina miejska, miejsko-wiejska lub wiejska to 200 000,00 zł, z czego maksymalny poziom dofinansowania stanowiło 90 % kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym dotacjobiorca zobowiązany był do poniesienia min. 10 % kosztów kwalifikowalnych projektu stanowiący wkład własny.

 

W wyniku rozstrzygnięcia I i II edycji konkursu zostało podpisanych 101 umów z gminami na łączną kwotę dofinansowania 3 399 296,05 zł.

 

Konferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowującaKonferencja podsumowująca