Projekty unijne

Złożenie wniosku o dofinansowanie do projektu „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”

24 czerwca 2022 r. Lider Projektu otrzymał wezwanie (nr wezwania: RPKP.04.04.00-IZ.00-04-14R/22) do złożenia wniosku o dofinansowanie. Zgodnie z informacją przesłaną drogą mailową wszyscy Partnerzy Projektu udzielający zamówienia muszą publikować zapytania tylko i wyłącznie na stronie: bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl

 

6 lipca 2022 r. Lider w imieniu Partnerów złożył wniosek o dofinansowanie dla projektu (nr projektu: RPKP.04.04.00-04-0001/22) pn. „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w 2022 roku”. Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków…”, od dnia 7 lipca mogą być kończone prace przy zabytkach oraz następować ich odbiory.

 

Ważne terminy końcowe dla rozliczeń prac wykonanych w roku 2022:

 • 31.10.2022 r. – ostateczna data zakończenia prac,
 • 15.11.2022 r. – ostateczna data  złożenia wniosku o płatność wraz z załącznikami do Dep. Kultury i DN,
 • 15.11.2022 r. – ostateczna data przedstawienia dokumentacji potwierdzającej wykonanie zadania w departamencie właściwym ds. inwestycji,
 • 31.12.2022 r. – ostateczna  data złożenia sprawozdania końcowego z realizacji projektu.

 

Przypominamy, że w bieżącym roku projekt nie jest współfinansowany ze środków Budżetu Państwa. W związku z tym, we  wniosku o płatność, opisie do faktury i sprawozdaniu – nie ma informacji o dotacji z Budżetu Państwa.  Ponadto w umowach zawartych Wykonawcami prac również nie powinno być informacji o współfinansowaniu zadania z Budżetu Państwa.

 

Lista dokumentów które należy złożyć wraz z wnioskiem o płatność, aby otrzymać dofinansowanie:

 1. Wniosek o płatność – oryginał.
 2. Oryginał faktury/rachunku lub kopia faktury/rachunku potwierdzona „za zgodność z oryginałem” wraz z opisem.
 3. Potwierdzenia przelewów należności dla Wykonawcy prac – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem” (jeśli dokonano). W tytule przelewu musi być nr faktury/rachunku.
 4. Prolongaty do faktur jeśli zapłata nastąpi po upływie płatności faktury – kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 5. Potwierdzenie o założeniu konta na cele projektu – kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” lub oświadczenie o założeniu konta na cele projektu (z podaniem numeru konta).
 6. Kopia protokołu odbioru technicznego RPO – potwierdzona „za zgodność z oryginałem” – załączony został nowy wzór protokołu.
 7. Kopia Protokołu odbioru WUOZ – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
 8. Kopia decyzji WUOZ dot. zrealizowanego zadania – potwierdzona „za zgodność z oryginałem”.
 9. Kopia potwierdzona „za zgodność z oryginałem” umowy z Wykonawcą (wraz z załącznikami, jeśli tak stanowi treść umowy).
 10. Dokumenty do zapytania ofertowego (jeśli dotyczy)- kopie potwierdzone „za zgodność z oryginałem”.
 11. Dokumenty dodatkowe: wyjaśnienia, zawiadomienia, oświadczenia (jeśli są).
 12. Oświadczenie o kwalifikowalności  podatku VAT.
 13. Kosztorys powykonawczy – kopia.
 14. Sprawozdanie końcowe z realizacji zadania – oryginał (ten dokument będzie składany po zapłaceniu wykonawcy 100% wartości zadania).
 15. Upoważnienie dla pracowników Biur Dziedzictwa Narodowego do wprowadzania danych do SL 2014.
 16. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (oryginał) – podpisana przez wykonawcę, który jest osobą fizyczną.

 

Prosimy żeby wszystkie faktury/rachunki wystawiane przez wykonawców posiadały numery NIP lub PESEL – podmiotu wystawiającego ten dokument.

 

W przypadku opisywania dokumentów księgowych proszę o rozpisywanie kwot  w następujący sposób na każdej fakturze i rachunku: 69% – środki RPO, 1% – środki wojewódzkie, 30% wkład własny.

 

Wszelkich niezbędnych informacji i wyjaśnień w ramach realizacji projektu udzielają Pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego telefonicznie od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 14:00 oraz drogą e-mailową lub osobiście w godzinach pracy Urzędu.

 

Opiekunowie zadań:

 

Dane kontaktowe do opiekunów z departamentu właściwego ds. inwestycji:

 

Departamencie Zamówień Publicznych, Nadzoru Właścicielskiego i Inwestycji

Wydział ds. Obsługi Inwestycji Urzędu

Biuro Planowania i Rozliczania Inwestycji

Plac Teatralny 2

87-100 Toruń

(pok. 415, III piętro)

 

Załączniki do pobrania:

 1. Formularz wniosku o płatność
 2. Protokół odbioru technicznego
 3. Opis do faktury
 4. Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT
 5. Upoważnienie do SL2014
 6. Sprawozdanie
 7. Wzór zgody osoby której dane dotyczą
 8. Informacja w zakresie RODO
 9. Podział dotacji na opiekunów wraz z numerami umów