Projekty unijne

„Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko- pomorskiego w 2022 roku” – kolejny projekt za nami!

Dziedzictwo materialne województwa, umiejscowione w określonym kontekście kulturowym, tworzy niepowtarzalny, specyficzny dla regionu, krajobraz kulturowy. Poza obiektami o charakterze symbolicznym dla miejscowości (jak „Mysia Wieża” w Kruszwicy, Ratusze w Toruniu i Chełmnie, Kościoły katedralne w Bydgoszczy i Toruniu) – znajdują się tu zabytki o wartości ponadregionalnej, mające znaczenie dla budowy marki województwa. Są to przede wszystkim obiekty i zespoły, uznane przez Prezydenta RP za Pomniki Historii: osada pradziejowa w Biskupinie, Zespół Staromiejski w Toruniu, Zespół Staromiejski w Chełmnie, Zespół Klasztorny w Strzelnie, Zespół Tężni i Warzelni Soli wraz z parkami Tężniowym i Zdrojowym w Ciechocinku, Kościół Katedralny we Włocławku oraz Spichlerze w Grudziądzu.

 

Ogromny potencjał kulturowy Województwa stanowi przedmiot zainteresowania turystów. Część obiektów stanowiących charakterystyczne dla województwa budowle została objęta zakresem niniejszego Projektu. W krajobraz kultury województwa doskonale wpisują się mniejsze obiekty sakralne, posiadające bogatą historię i wielowiekową tradycję, które uzupełnią ofertę kulturalno-turystyczną województwa.

Teren województwa to obszar cechujący się dużą liczbą walorów kulturowo-turystycznych. Potencjał ten jest wykorzystywany tylko częściowo. Wiele obiektów, stanowiących o charakterze regionu, znajduje się w złym stanie technicznym, niejednokrotnie zagrażającym życiu i zdrowiu osób korzystających. Potencjał kulturowy regionu to również wiele cennych zabytków ruchomych, stanowiących wyposażenie obiektów sakralnych, które również ulegają dewastacji, na skutek braku podstawowych zabezpieczeń.

 

Samorząd województwa od wielu lat prowadzi regularne działania wspierające właścicieli obiektów zabytków. Jednakże w dalszym ciągu konieczne jest podejmowanie wysiłku celem zabezpieczenia substancji zabytkowej. Dostępne środki finansowe powodują, iż tylko część prac wykonywana jest co roku. Tylko systematyczne działania konserwatorskie mogę przyczynić się do osiągnięcia stanu zadawalającej ochrony zabytków. Wykorzystanie posiadanego przez województwo potencjału kulturowego i turystycznego, może stanowić dźwignię rozwoju województwa, wpływając na rynek pracy, a także wzrost jakości życia mieszkańców.

 

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami województwa kujawsko-pomorskiego w 2022 roku” jest realizowany we współpracy z partnerami. Zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 projekt ma charakter projektu partnerskiego. Województwo Kujawsko-Pomorskie ogłosiło otwarty nabór partnerów. Nabór wniosków został ogłoszony z zachowaniem zasad określonych
w ustawie tj. zasady przejrzystości, równego traktowania, z uwzględnieniem obowiązujących terminów. Termin składania wniosków przez partnerów upływał 15 grudnia 2021 r.

 

Szczegółowe zasady naboru zostały uregulowane w dokumencie stanowiącym załącznik do uchwały XXXV/508/21 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 sierpnia 2021 roku zatytułowanym „Zasady udzielania i rozliczania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego”.

 

Projekt „Wsparcie opieki nad zabytkami Województwa Kujawsko-Pomorskiego w roku 2022 obejmuje prace budowlane oraz konserwatorskie i restauratorskie dotyczące 161 przedsięwzięć, realizowanych w obiektach zabytkowych zlokalizowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego przez 143 partnerów, z których 142 to kościelne osoby prawne (parafie, klasztory, diecezje, zakon), a jedna to fundacja.

 

W 2022 roku całkowita wartość projektu wyniosła 23 119 921,95 zł. Dofinansowanie EFRR (69%) wyniosło 16 011 882,40 zł. Województwo dofinansowało projekt w kwocie 331 242,15 zł (1%). Projekt został zakończono rzeczowo i finansowo.

 

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego