Kultura

""

Dotacje na zabytki położone na terenie Województwa Kujawsko-Pomorskiego na rok 2024 – nabór wniosków

Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego informuje o naborze wniosków o dotacje  na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Nabór odbywa się według zasad przyjętych uchwałą Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego  nr XXXV/508/21 z dnia 30 sierpnia 2021 roku ze zm. – zasady do pobrania poniżej.


 

Dotacje mogą być udzielane na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

 

Wniosek o przyznanie dotacji powinien być złożony na formularzu wraz z załącznikami (formularz wniosku poniżej):

 • dokument określający status prawny wnioskodawcy;
 • decyzja o wpisie zabytku do rejestru zabytków;
 • dokument potwierdzający posiadanie przez wnioskodawcę tytułu prawnego do zabytku (np. odpis z księgi wieczystej – nie starszy niż 3 miesiące liczone od dnia złożenia wniosku, umowa stosunku zobowiązaniowego);
 • aktualne pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na prowadzenie prac przy zabytku będącym przedmiotem wniosku, w zakresie rzeczowym zgodnym z wnioskiem (w przypadku gdy program konserwatorski jest załącznikiem do pozwolenia należy również dołączyć jego kopię);
 • kosztorys inwestorski prac podpisany przez wnioskodawcę oraz zaakceptowany przez wojewódzkiego konserwatora zabytków pod względem zgodności
  z wydanym pozwoleniem;
 • aktualne pozwolenie na budowę lub wniosek o pozwolenie na budowę o ile wymaga tego charakter prowadzonych prac. (Jeśli pozwolenie na budowę zostało wydane ponad 3 lata przed złożeniem wniosku, należy dołączyć kopię pierwszej strony dziennika budowy oraz kopię strony z pierwszym wpisem);

 

UWAGA: W przypadku prac konserwatorskich prowadzonych na obiektach nieruchomych prosimy o dostarczenie zaświadczenia z właściwego starostwa o braku konieczności uzyskania zgody na prowadzenie prac budowlanych lub zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę. Powyższe nie dotyczy zadań, które posiadają już powyższe zgody, zaświadczenia lub zgłoszenia.

 

 • oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie zabytku – UWAGA: ZAŁĄCZNIK OBOWIĄZUJĄCY WSZYSTKIE PODMIOTY SKŁADAJĄCE WNIOSEK O DOTACJĘ!
 • dokumentacja fotograficzna zabytku (do 10 zdjęć), opisaną, przedstawiającą stan zabytku będącego przedmiotem wniosku;
 • W przypadku ubiegania się o dotację przez przedsiębiorcę, który prowadzi m. in. działalność wytwórczą w rolnictwie, stanowić ona będzie pomoc de minimis i pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, a jej udzielenie następować będzie na zasadach określonych
  w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. U. UE L 352.1 z dnia 24 grudnia 2013 r.), rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1408/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 9, z późn. zm.) oraz rozporządzeniu Komisji (UE) nr 717/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rybołówstwa i akwakultury (Dz. Urz. UE L 190 z 28.06.2014, s 45, z późn. zm.).

 

Wnioskodawca ubiegający się o pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie jest zobowiązany przedłożyć wraz z wnioskiem o dotację wszystkie zaświadczenia o pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc oraz w ciągu dwóch poprzedzających go latach podatkowych albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis oraz pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, jakie otrzymał w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie.

 

Zakres informacji, które zawierać powinny dokumenty, o których mowa w ust. 2 określają;

 • dla pomocy de minimis – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r.
  w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez wnioskodawcę ubiegającego się o pomoc de minimis (Dz. U. Nr 53 poz. 311, z późn. zm.),
 • dla pomocy de minimis w rolnictwie i rybołówstwie – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez wnioskodawców ubiegających się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. U. Nr 121 poz. 810, z późn. zm.),
 • Klauzulę informacyjną RODO – wnioskodawca zobowiązany jest do złożenia dwóch dodatkowych załączników wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, tj.: zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz informacji dotyczącej przetwarzania danych osobowych.

 

Wszystkie załączniki dokładnie zostały opisane w Zasadach oraz Formularzu wniosku – zestawienie załączników.

WAŻNE!

 

Wnioski o przyznanie dotacji należy składać lub nadsyłać pocztą (decyduje data wpływu do urzędu) na adres Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Departament Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń albo przesyłać na adres mailowy: kn.sekretariat@kujawsko-pomorskie.pl.
W  przypadku wysyłania dokumentów na adres mailowy – wnioski i załączniki muszą być podpisane kwalifikowanym elektronicznym podpisem wnioskodawcy.

 

Uwaga – nie ma możliwości podpisywania wniosków i ich wysyłania za pomocą platformy profilu zaufanego ePUAP – ze względu na ograniczenia do przesyłania większej ilości dokumentów.
Termin naboru wniosków upływa z dniem 15 grudnia 2023 r. (piątek – przypominamy, że urząd jest czynny do g. 13:30).

 

UWAGA!!!

 

O dacie złożenia wniosku decyduje data jego wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego!

Wnioski podlegają ocenie według „Regulaminu oceny wniosków o dotacje na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego” (do pobrania poniżej).

W 2024 roku planowane jest złożenie wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego w ramach środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Nabór wniosków o dotacje na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Województwa Kujawsko-Pomorskiego należy traktować jednocześnie jako nabór partnerów do projektu.

 

W związku z planowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu partnerskiego informujemy, iż zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oraz Funduszu Spójności na lata 2021-2027, dostępnymi pod adresem https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/112343/Wytyczne_dotyczace_kwalifikowalnosci_2021_2027.pdf wykonawcy do realizacji zadań w ramach projektu muszą być wybrani w oparciu o procedury określone w ww. wytycznych.

 

Pamiętać należy, że w chwili przeprowadzenia postępowania związanego z wyborem wykonawcy należy stosować Wytyczne w tym dniu obowiązujące, dlatego też zaleca się aby w dniu rozpoczęcia postępowania sprawdzić na stronie www.funduszeeuropejskie.gov.pl aktualne procedury.

 

Wszelkich dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dziedzictwa Narodowego Departamentu Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, ul. Św. Jana 1/3 w Toruniu.

 

 

Do pobrania: