Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”

 

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

Mapa szpitali wspartych w ramach walki z COVID-19 w województwie kujawsko-pomorskim

 

O projekcie

 

Projekt pod nazwą „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” został przygotowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z pojawieniem się epidemii choroby COVID-19, wywołanej koronawirusem SARS-CoV-2, a co za tym idzie naglącą koniecznością realizacji działań w celu zapewnienia zdrowia i bezpieczeństwa mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego w obliczu epidemii.

 

Działania realizowane są w ramach Osi Priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.1 Rozwój usług zdrowotnych.

 

Projekt jest realizowany w partnerstwie między samorządem województwa kujawsko-pomorskiego (lider projektu), a podmiotami leczniczymi z terenu całego województwa (partnerzy projektu): szpitalami powiatowymi, gminnymi i miejskimi, szpitalami klinicznymi oraz zakładami opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym jest samorząd województwa.

 

Odbiorcami projektu będą pracownicy w/w placówek, jak również podmiotów leczniczych, świadczących opiekę w ramach NFZ na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

W ramach projektu przewidziano 4 zadania:

 1. Zakup materiałów medycznych i środków ochrony osobistej dla pracowników służby zdrowia – w ramach tego zadania planuje się zakup niezbędnych materiałów medycznych, środków do dezynfekcji, środków ochrony indywidualnej i innych niezbędnych środków w tym zakresie, przeznaczonych dla pracowników służby zdrowia – personelu medycznego.

  W rezultacie wsparcie pozwoli na odpowiednie wyposażenie podmiotów leczniczych, a w związku z tym zwiększy bezpieczeństwo personelu zatrudnionego w podmiotach leczniczych, w tym samych pacjentów. Działania te przyczynią się do zapobiegania i przeciwdziałania nowym zakażeniom wirusem oraz zapewnienia dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez podmioty lecznicze. Wskazane działania pozwolą na zapewnienie ochrony ok. 21 000 pracownikom zatrudnionych w 28 podmiotach objętych wsparciem.

 

 1. Działalność ośrodków wytchnieniowych – w ramach tego zadania zaplanowano działania związane z zagwarantowaniem opieki wytchnieniowej dla szeroko rozumianego personelu medycznego, jak również wydzielonych miejsc, w których personel medyczny będzie mógł przebywać w okresie kwarantanny lub w okresie oczekiwania na wynik po pobraniu próbki do badań. W ramach tego działania zostaną utworzone dwa Ośrodki wychnieniowe na bazie już istniejącej infrastruktury: Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o. oraz ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.

  W rezultacie wsparcie będzie polegało na zakupie 126 miejsc opieki wytchnieniowej z zapewnieniem zakwaterowania, całodobowego wyżywienia, całodobowej obsługi recepcji i kuchni, pomocy psychologicznej czy też strefy relaksu.

 

 1. Realizacja testów na obecność koronawirusa wśród pracowników służby zdrowia – odbywać się będzie w formie badania próbek wykonanych w laboratoriach posiadających odpowiednie uprawnienia – planowane jest przeprowadzenie ok. 200 badań dziennie przez okres 90 dni. Kolejną przewidzianą formą jest organizacja zespołów wyjazdowych, która zapewni pobór próbek w miejscu zamieszkania oraz ich transport od osób będących pracownikami służby zdrowia. Planuje się również organizację tymczasowych punktów poboru próbek, w ramach czego wynajęte zostaną specjalistyczne kontenery i namioty, które będą służyły wyłącznie do analizy próbek pod kątek COVID-19.

  Konsekwencją działań będzie odciążenie laboratoriów w ich bieżącej działalności związanej z testami wykonywanymi na rzecz wszystkich mieszkańców województwa. Działania w ramach tego zadania pozwolą odciążyć również izby przyjęć szpitali, w tym szpitali zakaźnych.

 

 1. Zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych z terenu województwa kujawsko-pomorskiego świadczących usługi w ramach NFZ – przewiduje się zakup środków ochrony osobistej dla podmiotów leczniczych (m.in. POZ, AOS) działających w publicznym systemie ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. W ramach zadania Samorząd województwa będzie kupował środki ochrony indywidualnej dla różnych podmiotów leczniczych działających w systemie publicznym.

  Uzasadnieniem realizacji zadania są obserwowane i zgłaszane przez placówki opieki zdrowotnej trudności w dostępie do środków ochrony osobistej spowodowane niską dostępnością na rynku oraz wysokimi cenami przy zakupach małej ilości. Wsparcie umożliwi pracę małych jednostek w okresie epidemii zapewniając nieprzerwany dostęp do usług medycznych i zapewniając im bezpieczeństwo.

 

Cel projektu

 

Celem projektu jest ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych w okresie do 31.12.2021r.

Wszystkie zadania/działania w projekcie zostały zaopiniowane przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego i Woj. Konsultanta w Dziedzinie Chorób Zakaźnych.

 

Okres realizacji projektu: marzec 2020 – czerwiec 2022.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 61 821 575,74 zł i jest w całości kosztem kwalifikowalnym.

Oczekiwany poziom dofinansowania to 85% ze środków EFS (52 548 339,38 zł) oraz 10% z Budżetu Państwa (6 182 157,57 zł).

 

Partnerzy projektu:

 1. Zespół Opieki Zdrowotnej w Brodnicy
 2. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im dr. Emila Warmińskiego – SPZOZ w Bydgoszczy
 3. Zespół Opieki Zdrowotnej w Chełmnie
 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Mogilnie
 5. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Rypinie
 6. Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Radziejowie
 8. Powiatowy Szpital w Aleksandrowie Kujawskim Spółka z o.o.
 9. Szpital Powiatowy Sp. z o.o. w Chełmży
 10. Szpital Powiatowy Sp. z o. o. w Golubiu-Dobrzyniu
 11. Szpital Lipno Spółka z o.o.
 12. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie
 13. Szpital Tucholski Sp z o.o.
 14. Novum-Med Sp. z o.o. w Więcborku
 15. Centrum Onkologii im. prof. Franciszka Łukaszczyka w Bydgoszczy
 16. Szpital Uniwersytecki nr 2 im J. Biziela w Bydgoszczy
 17. Szpital Uniwersytecki nr 1 A. Jurasza w Bydgoszczy
 18. Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr W. Biegańskiego w Grudziądzu
 19. Nowy Szpital Sp. z.o.o. w Świeciu
 20. Nowy Szpital w Wąbrzeźnie Sp. z o.o.
 21. Specjalistyczny Szpital Miejski im. Mikołaja Kopernika w Toruniu
 22. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
 23. Wojewódzki Szpital Dziecięcy im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy
 24. Wojewódzki Szpital Obserwacyjno – Zakaźny im. T. Browicza w Bydgoszczy
 25. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Bydgoszczy
 26. Kujawsko-Pomorskie Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy
 27. Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr J. Bednarza w Świeciu
 28. Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu
 29. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Pracownia Genetyki Nowotworów

 


 

Aktualności:

 

Testy serologiczne na przeciwciała COVID-19 dla pracowników podmiotów leczniczych

 

Z początkiem bieżącego roku rozpoczęła się kolejna tura testów genowych (RT=PCR) na obecność koronawirusa dla pracowników podmiotów leczniczych w ramach projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID-19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych”.

 

Do badań włączono możliwość wykonania testów serologicznych przesiewowych na obecność przeciwciał COVID-19. Wynik badania wskazuje przebycie choroby oraz miano wytworzonych przez organizm przeciwciał, także po przyjęciu szczepionki.

 

Osoby z podmiotów leczniczych zakwalifikowanych do projektu mają możliwość skorzystać z 2 rodzajów testów:

a) Badania genetycznego z materiału z wymazu z nosogardzieli/gardła – przeznaczonego głównie dla osób niezaszczepionych;

b) Badania krwi żylnej na obecność przeciwciał przeciw białku S wirusa SARS-CoV-2 w badaniu ilościowym – przeznaczonego głownie, ale nie tylko, dla osób zaszczepionych.

 

Włączenie badań serologicznych ilościowych do zakresu zadania realizowanego w ramach projektu spotkało się z pozytywną opinią oraz uzyskało medyczne uzasadnienie członków Zespołu  ds. koordynacji diagnostyki pracowników instytucji pomocy społecznej oraz służby zdrowia, realizowanej w ramach projektów finansowanych ze środków RPO WK-P 2014-2020 w skład którego wchodzi Konsultant Wojewódzki w dziedzinie chorób zakaźnych dla województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Realizację testów w ramach projektu powierzona Partnerowi nr 29 tj. NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów w Toruniu.

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty lecznicze do zgłaszania zapotrzebowania na realizację testów – formularz WORD, formularz PDF

 

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: testy-covid@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Zaktualizowana została Strategia działania w zakresie wykonywania testów w diagnostyce Covid-19 (poza systemem NFZ) w województwie kujawsko-pomorskim dla pracowników podmiotów leczniczych

 

Działania opisane powyżej zostaną przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P 2014-2020 i Budżetu Państwa.

 


 

Środki ochrony indywidualnej dla podmiotów leczniczych w Regionie.

 

Projekt pt. „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” dotyczy m.in. zakupu i dystrybucji środków ochrony indywidualnej (śoi) w postaci: jednorazowych masek chirurgicznych, masek FFP2/FFP3, rękawiczek, fartuchów barierowych, kombinezonów ochronnych.  Wymienione środki ochrony indywidualnej przeznaczone są dla podmiotów leczniczych (m.in. POZ, AOS) działających w publicznym systemie ochrony zdrowia na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Wsparcie umożliwi pracę małych jednostek w okresie epidemii zapewniając nieprzerwany dostęp do usług medycznych, zapewniając bezpieczeństwo funkcjonowania personelu medycznego.

 

Przygotowany został System dystrybucji środków ochrony indywidualnej realizowanej w ramach projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” w województwie kujawsko-pomorskim dla podmiotów leczniczych – tutaj

 

Zapraszamy zainteresowane podmioty lecznicze do zgłaszania zapotrzebowania na środki ochrony indywidualnej – formularz

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: soi@kujawsko-pomorskie.pl 

 

Aktualnie dostępne w magazynie środki ochrony indywidualnej:

 • maski chirurgiczne;
 • maski FFP3
 • maski FFP2;
 • rękawiczki medyczne;
 • kombinezony ochronne.

 

Usługa transportu dostępna od 1 grudnia 2020 r. Możliwy jest samodzielny odbiór śoi z magazynu w Przysieku.

 

Działania opisane powyżej zostaną przeprowadzone w ramach projektu finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WK-P 2014-2020 i Budżetu Państwa.

 


 

Ośrodki wytchnieniowe dla szeroko rozumianego personelu medycznego

 

Niezwykle ważne jest zapewnienie działań, które w jak największym stopniu ograniczą skutki COVID-19,  związku z tym, w ramach projektu „Ograniczenie negatywnych skutków COVID – 19 poprzez działania profilaktyczne i zabezpieczające skierowane do służb medycznych” realizowane jest wsparcie systemu opieki zdrowotnej i działań mających na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się wirusa poprzez zagwarantowanie opieki wytchnieniowej dla szeroko rozumianego „personelu medycznego”, jak również miejsc, w których osoby te mogą przebywać w okresie kwarantanny.

 

W ramach projektu zostały utworzone dwa Ośrodki wytchnieniowe dla służb medycznych. Ośrodki powstały na bazie już istniejącej infrastruktury w Górznie i Przysieku, gdzie dostępne jest 126 miejsc noclegowych przygotowanych zgodnie z wymogami sanitarnymi i epidemicznymi, wraz z systematyczną i profesjonalną dezynfekcją wszystkich pomieszczeń oraz pełnym pokryciem kosztów przebywania personelu medycznego w ośrodkach wytchnieniowych:

 1. Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej w Przysieku Sp. z o.o.
 2. Ośrodek Edukacji Ekologicznej WILGA w Górznie.
 3. Szkoła Leśna na Barbarce.

 

Wsparcie obejmuje: transport sanitarny osób, zakwaterowanie, całodobowe wyżywienie, całodobową obsługę recepcji i kuchni, pomoc psychologiczną, strefę relaksu, książki i audiobooki udostępnione przez  Książnicę Kopernikańską w Toruniu, ochronę obiektu itp.

 

W celu skorzystania z bezpłatnego pobytu, prosimy o kontakt z p. Iloną Wieczorkowską, tel. 668 445 764.