Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt: „Opracowanie programów profilaktycznych dot. chorób związanych z miejscem pracy oraz programów rehabilitacji medycznej”

Belka z ologowaniem

O projekcie:

Działania realizowane są w ramach Priorytetu 8 Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.08 Wsparcie w obszarze zdrowia.

Projekt został zainicjowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego głównym celem jest opracowanie dwóch regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) obejmujących profilaktykę chorób związanych z miejscem pracy, które zostaną skierowane do pracowników, pracodawców i przedsiębiorców z terenu województwa.

1. Opracowanie programu pn. Profilaktyka przewlekłych bólów kręgosłupa w województwie kujawsko-pomorskim.

Ważnym elementem opracowanego RPZ będzie edukacja w zakresie zasad ergonomii w życiu codziennym i pozyskanie wiedzy na temat ochrony przed nadmiernymi przeciążeniami podczas zwykłych czynności codziennych. Interwencje skupią się na eliminowaniu czynników podtrzymujących ryzyko nawrotu dolegliwości i rozwijaniu przydatnych strategii ruchowych.

2. Opracowanie programu pn. Profilaktyka i promocja zdrowia psychicznego w warunkach podwyższonego stresu w miejscu pracy mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego.

RPZ stanowić będzie wsparcie dla pracodawców w działaniach niwelujących zagrożenia w miejscu pracy (głównie stres) lub impuls do ich podjęcia, a także promocję takich aktywności. Interwencje w programie skupiać się będą na zapobieganiu ryzyku, zmianie sposobu, w jaki pracownicy postrzegają zagrożenia psychospołeczne, oraz na poprawie ich zdolności do radzenia sobie z tymi zagrożeniami i skierowane będą do określonych grup pracowników.

W trakcie realizacji projektu przewidziano konsultacje z lokalnymi interesariuszami, powiatami i gminami z województwa kujawsko-pomorskiego, na których podstawie zostaną wprowadzone ewentualne korekty do opracowanych programów.

Projekt przewiduje wyłonienie wykonawców opracowań w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Okres realizacji projektu: listopad 2023 – wrzesień 2024.

 

W następstwie opracowanych RPZ, Instytucja Zarządzająca zaplanowała ogłoszenie dwóch naborów konkurencyjnych na ich wdrożenie. Założenia zawarte w programach będą realizowane przez jednostki posiadające uprawnienia placówek zdrowotnych do przeprowadzenia działań profilaktycznych. Wdrożenie ww. programów przyczyni się do ograniczenia zjawiska opuszczania rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych. Programy obejmą obszar województwa kujawsko-pomorskiego i zagwarantują równy dostęp do oferowanych usług.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 337 500 zł i jest w całości kosztem kwalifikowalnym.

Oczekiwany poziom dofinansowania to 90% ze środków EFS (303 750 zł) oraz 10% ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (33 750 zł).