Projekty dofinansowane z Funduszy Europejskich

Projekt: „Opracowanie programów profilaktycznych zapobiegających chorobom stanowiącym poważny problem w regionie”

Belka z ologowaniem

O projekcie:

Działania realizowane są w ramach Priorytetu 8 – Fundusze europejskie na wsparcie w obszarze rynku pracy, edukacji i włączenia społecznego, Działanie 08.24 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Projekt został zainicjowany przez Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego, jego głównym celem jest opracowanie pięciu regionalnych programów zdrowotnych (RPZ) zapobiegających chorobom stanowiącym istotny problem w regionie. RPZ-ty zostaną skierowane do osób z ograniczonym dostępem do opieki oraz profilaktyki zdrowotnej.

Istotne problemy zdrowotne mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego (WK-P) zostały określone na podstawie „Mapy potrzeb zdrowotnych na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2026 r.” (MPZ 2022-2026), danych zgromadzonych i udostępnionych w Bazie Analiz Systemowych i Wdrożeniowych (www.basiw.mz.gov.pl) oraz innych źródeł.

Zgodnie z założeniem w ramach projektu zostaną opracowane regionalne programy zdrowotne w następujących zakresach:

1) profilaktyki i zapobieganiu raka płuc,

2) zapobieganiu ciężkim zapaleniom płuc u chorych onkologicznie,

3) wykrywaniu osteoporozy wśród mieszkańców WK-P,

4) profilaktyki Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc (POChP),

5) profilaktyki uzależnień od alkoholu i innych substancji psychoaktywnych u młodzieży i młodych dorosłych mieszkańców WK-P.

Projekt przewiduje wyłonienie wykonawców opracowań w drodze ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

 

Okres realizacji projektu: listopad 2023 – lipiec 2025.

 

W następstwie opracowanych RPZ-ów, Instytucja Zarządzająca ogłosi nabory konkurencyjne na ich wdrożenie. Założenia zawarte w programach będą realizowane przez jednostki posiadające uprawnienia placówek zdrowotnych do przeprowadzenia działań profilaktycznych.

Wdrożenie ww. programów przyczyni się do:

  • podniesienia jakości życia mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego,
  • zwiększenia dostępu mieszkańców regionu do działań z zakresu promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, w tym m.in. badań przesiewowych (niskodawkowa tomografia komputerowa – NDTK, densytometria, badanie spirometryczne), szczepień ochronnych przeciwko pneumokokom, porad antyużywkowych,
  • zwiększenia wśród mieszkańców WK-P świadomości w zakresie czynników ryzyka chorób stanowiących istotny problem zdrowotny regionu oraz sposobów eliminowania tych czynników lub ograniczania ich negatywnego wpływu na stan zdrowia,
  • zwiększenia wśród pracodawców świadomości w wybranych zakresach np. zasad ergonomii w miejscu pracy, metod zapobiegania i minimalizacji wpływu środowiska pracy na ryzyko występowania POChP u pracowników, nadużywania substancji psychoaktywnych, a w szczególności palenia tytoniu,
  • zwiększenia wśród kadry medycznej z województwa kujawsko-pomorskiego wiedzy na temat profilaktyki, diagnostyki i leczenia wybranych chorób.

 

Całkowity koszt projektu wynosi 405 625 zł i jest w całości kosztem kwalifikowalnym.

Oczekiwany poziom dofinansowania to 95% ze środków EFS (385 343,75 zł) oraz 5% ze środków Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego (20 281,25 zł).