Regionalne Obserwatorium Terytorialne

Województwo Kujawsko-Pomorskie – raporty i analizy

Rocznik Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego 2018

Jest to podstawowa zbiorcza publikacja Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, która stanowi zestawienie danych statystycznych oraz informacji charakteryzujących poziom życia społeczeństwa i stan gospodarki województwa w 2017 r. Publikację rozpoczynają tablice przeglądowe, przedstawiające m.in. najważniejsze dane o województwie kujawsko-pomorskim, w porównaniu do kraju w 2017 r. oraz w ujęciu retrospektywnym za lata 2000, 2005, 2010, 2013–2017. Szczegółowe dane statystyczne w tablicach zgrupowano w 23 działach tematycznych. Wybrane zjawiska zilustrowano na kartogramach, wykresach i schematach.

(Załącznik)

Województwo kujawsko-pomorskie. Podregiony, powiaty, gminy

 

Publikacja przygotowana przez zespół Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zawiera zestaw danych statystycznych za 2017 r., charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym, tj. w podziale na gminy, powiaty i podregiony.

Publikacja składa się z tablic przeglądowych prezentujących ważniejsze dane o województwie kujawsko-pomorskim za lata 2000, 2005, 2010, 2013-2017 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w latach 2010 i 2017. Zasadniczą część opracowania stanowi 16 działów tematycznych, poprzedzonych uwagami ogólnymi. Uzupełnienie tablic statystycznych stanowią kartogramy i kartodiagramy.

(Załącznik)

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017

Niniejsza Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego w latach 2015-2017 dotyczy kilku obszarów merytorycznych istotnych dla ustalania kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Warto podkreślić, że wszystkie podejmowane zagadnienia są także ważnym tłem dla pozostałych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, a więc mogą być pomocne dla programowania działań leżących poza zakresem EFS. Opracowanie przygotowywane jest cyklicznie (co 2 lata) począwszy od roku 2016. Głównym celem opracowania jest pomoc komitetowi monitorującemu RPO WK-P 2014-2020 w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza przy ustalaniu kryteriów wyboru projektów dla uruchamianych konkursów. Regularna aktualizacja danych społeczno-gospodarczych służy nie tylko wypełnieniu wymagań formalnych programu operacyjnego, ale także jest pomocna przy ocenie zgodności wdrażania EFS w regionie z celami strategii Europa 2020 i kluczowymi rekomendacjami zawartymi w Country Specific Recommendations.

Załączniki: Analiza, Załącznik nr 1, Załącznik nr 2, Załącznik nr 3, Załącznik nr 4, Errata

Województwo Kujawsko-Pomorskie w liczbach 2018

W folderze „Województwo kujawsko-pomorskie w liczbach 2018” zaprezentowano ważniejsze dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2010, 2015 i 2017. Zakres tematyczny obejmuje m.in. demografię, rynek pracy, edukację, rolnictwo, finanse publiczne, podmioty gospodarki narodowej, rachunki regionalne. Opracowanie zawiera wybrane dane o podregionach i powiatach w 2017 r. Podstawowe wskaźniki prezentują Kujawsko-Pomorskie na tle pozostałych województw oraz w relacji do danych krajowych. Folder został przygotowany przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy – Kujawsko-Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych (załącznik)

Potencjał rozwoju miast przedmiotem badania w sześciu polskich regionach

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego przystąpił w lipcu br. do realizacji  jednego z większych w kraju projektów badawczych, który obejmuje swoim zasięgiem sześć polskich regionów (pomorskie, kujawsko-pomorskie, łódzkie, małopolskie, warmińsko-mazurskie i zachodniopomorskie).  Będący liderem projektu Samorząd Województwa Pomorskiego otrzymał na realizację projektu pt. „Powiązania funkcjonalno-przestrzenne ośrodków miejskich” dofinasowanie z Funduszy Europejskich na kwotę 1 mln 054 tys. zł w ramach konkursu przeprowadzonego przez Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju. Celem projektu jest dostarczenie rzetelnych podstaw informacyjnych w zakresie potencjałów i barier rozwojowych oraz powiązań funkcjonalno-przestrzennych ośrodków miejskich.
(Załącznik – informacja o projekcie)

Atlas Statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego

Z okazji przypadającego na rok 2018 stulecia utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego i odzyskania niepodległości przez Polskę Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, we współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym,
przygotował publikację „Atlas statystyczny województwa kujawsko-pomorskiego”. Zawarte w Atlasie wizualizacje prezentują na różnych poziomach agregacji najważniejsze struktury i procesy, kształtujące życie społeczne i gospodarcze województwa i kraju.
Publikacja zawiera mapy i wykresy statystyczne, prezentujące stan oraz zmiany w czasie zagadnień związanych z kapitałem ludzkim, jakością życia, gospodarką oraz środowiskiem w układzie gmin lub powiatów, województw, a także wybrane dane dla regionów NUTS 2 Unii Europejskiej.
(Załącznik)

Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych – Etap II – 5 największych miast województwa”, zrealizowanego przez zespół z KPBPPiR we Włocławku.

Podstawowym celem II etapu opracowania (I etap realizowany był w gminach i powiatach) jest ocena dostępności usług publicznych w 5 największych miastach województwa, w kontekście realizacji potrzeb „wszystkich pokoleń”. Badanie skupia się na usługach publicznych, a w nielicznych przypadkach odnosi się także do działalności realizowanych komercyjnie, ale dotyczących zagadnień powszechnie realizowanych przez samorządy i uzupełniających ofertę placówek publicznych.

Link do opracowania: Tom 1, Tom 2

INNOWACYJNOŚĆ WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO W 2015 r.

W opracowaniu podjęto próbę oceny stopnia zróżnicowania poziomu innowacyjności województwa kujawsko-pomorskiego od pozostałych województw na podstawie mierników reprezentujących 3 obszary innowacyjności: innowacyjność przedsiębiorstw, zasoby ludzkie dla innowacji oraz działalność badawczą i rozwojową.
(Załącznik)

Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim PODSUMOWANIE

Opracowanie stanowi podsumowanie wsparcia unijnego zrealizowanego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2007-2013, z wykorzystaniem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Może stanowić podstawę do dyskusji o kierunkach i sposobach realizacji procesu rozwoju w oparciu o finansowanie w obecnej (na lata 2014-2020), jak i przyszłej (po roku 2020) perspektywie finansowej – fragment przedmowy Marszałka Województwa Piotra Całbeckiego.
Załącznik: Środki UE z perspektywy 2007-2013 w województwie kujawsko-pomorskim – podsumowanie

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2017 – podregiony, powiaty, gminy

Publikacja, przygotowana przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, zawiera zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym, tj. w podziale na gminy, powiaty i podregiony. W tablicach przeglądowych rozpoczynających publikację zaprezentowano ważniejsze dane o województwie za lata 2000, 2005, 2010, 2013-2016 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w latach 2005 i 2016. Tablice zasadnicze, zebrane w 16 działach tematycznych, uzupełniono kartogramami i kartodiagramami. Szerszy zakres informacji o województwie kujawsko-pomorskim znajduje się w „Roczniku Statystycznym Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2017”.
Załączniki: opracowanie oraz zestaw tablic statystycznych

Prognoza ludności gmin na lata 2017-2030

31 sierpnia 2017 r. Główny Urząd Statystyczny zaprezentował Prognozę ludności gmin na lata 2017-2030, która została opracowana w oparciu o długoterminowe założenia Prognozy ludności Polski na lata 2014-2050 oraz Prognozy dla powiatów i miast na prawie powiatu na lata 2014-2050. Wymienione prognozy były tworzone w latach 2013-2014 i zostały opublikowane w IV kw. 2014 r. (http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/).  Rozbieżności między rzeczywistymi a prognozowanymi wielkościami obserwowane w ciągu kolejnych lat wymagały dokonania korekty danych wejściowych i  aktualizacji założeń na poziomie kraju. W związku z powyższym, wyniki prognozy dla gmin po zagregowaniu nie są w pełni spójne z opublikowanymi wynikami prognoz ludności dla jednostek wyższego poziomu. Link do opracowania:  http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/prognoza-ludnosci/prognoza-ludnosci-gmin-na-lata-2017-2030-opracowanie-eksperymentalne,10,1.html

Zapraszamy do zapoznania z przygotowaną przez Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku prezentacją dotyczącą nowej prognozy demograficznej. Informacje w niej zawarte, podane w przystępny sposób, mogą zainteresować zarówno Państwa jak i Pracowników Państwa urzędów i jednostek podległych.

 

Prognoza demograficzna to jedno z najważniejszych uwarunkowań rozwoju w praktycznie każdej dziedzinie życia. Samorząd Województwa przywiązuje do tego zagadnienia dużą wagę. Wiedza o tym jak będzie się zmieniać liczba mieszkańców ma również fundamentalne znaczenie dla realizacji zadań każdego samorządu lokalnego, tym bardziej w dobie starzejącego się społeczeństwa. Zjawisko to jest jednym z wyzwań rozwojowych identyfikowanych w Strategii Rozwoju Województwa Plan Modernizacji 2020+. Zobacz jak zmieni się społeczeństwo Kujaw i Pomorza w ciągu najbliższych 13 lat.

Link do prezentacji: http://arcg.is/u4fzn

„Ocena stanu przygotowania infrastruktury społecznej województwa kujawsko-pomorskiego dla potrzeb wszystkich pokoleń, ze szczególnym uwzględnieniem usług kierowanych do osób starszych”
(Załącznik).

„Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego w 2016 r.”
Opracowanie zawiera informacje o sytuacji demograficznej, zmianach zachodzących na rynku pracy, tendencjach w podstawowych obszarach gospodarki oraz aktywności podmiotów gospodarki narodowej z województwa kujawsko-pomorskiego w odniesieniu do 2010 r. i 2015 r.
(Załącznik).

Województwo Kujawsko-Pomorskie 2016 – podregiony, powiaty, gminy
Publikacja przygotowana przez zespół urzędu Statystycznego w Bydgoszczy zawiera zestaw danych statystycznych charakteryzujących sytuację społeczno-gospodarczą województwa w ujęciu przestrzennym, tj. w podziale na gminy, powiaty i podregiony. W tablicach przeglądowych rozpoczynających publikację zaprezentowano ważniejsze dane o województwie za lata 2000, 2005, 2010, 2012-2015 oraz wybrane dane o podregionach i powiatach w latach 2005 i 2015. Tablice zasadnicze, zebrane w 16 działach tematycznych, uzupełniono kartogramami i kartodiagramami.
(Załącznik)

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania EFS w latach 2007-2015

Analiza sytuacji społeczno-ekonomicznej województwa kujawsko-pomorskiego w obszarach oddziaływania Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczy obszaru merytorycznego istotnego dla ustalania kryteriów wyboru projektów dofinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie podejmowane zagadnienia są także ważnym tłem dla pozostałych procesów społeczno-gospodarczych zachodzących w regionie, a więc może być pomocna dla programowania działań leżących poza zakresem EFS. Głównym celem opracowania jest pomoc komitetowi monitorującemu RPO WK-P w podejmowaniu decyzji, zwłaszcza przy ustalaniu kryteriów wyboru projektów dla uruchamianych konkursów. Regularna aktualizacja danych społeczno-gospodarczych służy nie tylko wypełnieniu wymagań formalnych programu operacyjnego, ale także jest pomocna przy ocenie zgodności wdrażania EFS w regionie z celami strategii Europa 2020 i kluczowymi rekomendacjami zawartymi w Country Specific Recommendations z 2014 r. (CSR).

(w załącznikach – analiza i tabele źródłowe).

Województwo Kujawsko-Pomorskie w liczbach – 2016

Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. –  Opracowanie sygnalne zawiera informacje dotyczące dochodów, wydatków i wyników finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, tj. gmin, powiatów, miast na prawach powiatu i województwa. Wybrane wskaźniki zostały przedstawione na tle kraju i województw.

Opracowanie przygotowane przez Urząd Statystyczny w Bydgoszczy, stanowi źródło informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa kujawsko-pomorskiego. Zawiera podstawowe dane statystyczne dotyczące województwa na tle kraju i pozostałych województw. Raport składa się z 13 rozdziałów tematycznych, w zakresie których znaleźć można informacje obejmujące m.in.: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, rynek wewnętrzny oraz nakłady inwestycyjne. Poszczególne rozdziały tematyczne zawierają informacje dotyczące lat 2010-2015.

W publikacji zamieszczona została  także charakterystyka podstawowych tendencji zachodzących w ostatnich latach w województwie.

Rynek pracy w województwie kujawsko-pomorskim w 2015 r. – Publikacja prezentuje zestaw danych statystycznych nt. aktywności ekonomicznej ludności, pracujących i ich wynagrodzeń, warunków pracy, wolnych miejsc pracy oraz bezrobocia. Opracowanie zawiera wyniki badań na temat sytuacji na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim, rankingi powiatów z zakresu rynku pracy, tablice statystyczne oraz wykresy i mapy. Część tabelaryczną poprzedzają tablice przeglądowe zawierające wybrane dane dla województwa kujawsko-pomorskiego na tle Polski i innych województw oraz retrospekcję ważniejszych danych za poprzednie lata. Dane statystyczne zaprezentowane zostały w przekroju na podregiony, powiaty i gminy (w załączniku).